Tutkimusryhmät

Luomuksessa toimii useita kansainvälisiä alansa huippututkimusryhmiä, joita johtavat vastuulliset tutkijat (principal investigator eli PI). Kokoelmiin, seuranta-aineistoihin ja ajoitusmenetelmiin perustuva tutkimusprofiili on ainutlaatuinen. Tutustu tutkimusryhmien työhön tarkemmin niiden omilla sivuilla, joihin löydät linkit tältä sivulta. Tutkimusryhmien sivustot ovat pääosin englanninkielisiä.

Tutkimusryhmät on ryhmitelty Luomuksen kolmen tutkimusohjelman mukaisesti.

Luonnon monimuotoisuuden, eliömaantieteen ja suojelubiologian tutkimusohjelman tutkimusryhmät

Tutkimusohjelmassa (Biodiversity, Biogeography and Conservation) tutkitaan eri eliöryhmien lajistollista monimuotoisuutta, niiden alueellista jakautumista ja lajistossa tapahtuvia muutoksia. Hankkeissa pureudutaan esimerkiksi lajikadosta, haitallisten vieraslajien leviämisestä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuviin uhkiin. Tutkimuksessa hyödynnetään monenlaisia kenttä- ja laboratoriotutkimukselle ominaisia menetelmiä, joissa eliöiden sopeutumista voidaan tutkia esimerkiksi kokeellisesti, pitkiä havaintosarjoja tarkastelemalla tai mallinnuksen avulla.

Systematiikan ja evoluution tutkimusohjelman tutkimusryhmät

Systematiikan ja evoluution (Systematics and Evolution) tutkimusohjelman teemoja ovat evolutiivinen systematiikka, taksonomia, biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus, lajiutuminen, fylogeografia ja ontologia. Ohjelman tutkijoiden käyttämiä menetelmiä ovat fylogenetiikka, DNA:n viivakoodaus, vertaileva morfologia ja populaatiogenetiikka. Tutkimustuloksena voi olla esimerkiksi uutta tietoa lajiryhmän sukulaisuuksista.

Elämän ja maapallon historia

Elämän ja maapallon historian tutkimusohjelma Earth, Life and Times (EARLS) pyrkii havainnoimaan laajoja tutkimuskysymyksiä monitieteellisesti kokonaisvaltaisen ymmärryksen tuottamiseksi. Yhteinen ajatus tutkimuksissa on se, miten maapallon geologinen, ilmasto- ja ympäristöhistoria linkittyy elämän historiaan aikojen kuluessa. Tutkimusmenetelmiä ovat mm. radiohiilimääritykset, pysyvien isotooppien analytiikka ja alkuainemääritykset.