Luonnon monimuotoisuuden, eliömaantieteen ja suojelubiologian tutkimusohjelman tutkimusryhmät

Tutkimusohjelmassa (Biodiversity, Biogeography and Conservation) tutkitaan eri eliöryhmien lajistollista monimuotoisuutta, niiden alueellista jakautumista ja lajistossa tapahtuvia muutoksia. Hankkeissa pureudutaan esimerkiksi lajikadosta, haitallisten vieraslajien leviämisestä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuviin uhkiin. Tutkimuksessa hyödynnetään monenlaisia kenttä- ja laboratoriotutkimukselle ominaisia menetelmiä, joissa eliöiden sopeutumista voidaan tutkia esimerkiksi kokeellisesti, pitkiä havaintosarjoja tarkastelemalla tai mallinnuksen avulla.