Opiskelu

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan logopedian alan opetus sisältää logopedian kandidaattiohjelman (humanististen tieteiden kandidaatti) ja logopedian maisteriohjelman (filosofian maisteri).

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen. Logopedian kandiohjelman suorittaminen on edellytyksenä logopedian maisteriohjelman suorittamiseen.

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla filosofian maisterilla on valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä. Maisteriohjelman suoritettuaan filosofian maisteri voi hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina ja merkintää ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin.

Logopedia / Lääketieteellinen tiedekunta

Miksi logopedian kandiohjelma?

Haluatko

 • työlläsi pyrkiä tukemaan ihmisiä, joilla on puhekyvyn, kielitaitoon tai äänen käyttöön liittyviä ongelmia?
 • tutkia ihmisten kielellisiä taitoja tai kommunikaatiokykyä ja erityisesti niiden häiriöitä ja häiriöiden ennaltaehkäisyä?
 • tutkia syömis- ja nielemistoimintojen häiriöitä ja niiden kehitystä?
 • työskennellä erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa?

Näihin kaikkiin antaa mahdollisuudet logopedian opintokokonaisuus

Valmistuttuasi humanististen tieteiden kandidaatiksi logopedian kandiohjelmasta:

 • sinulla on perustiedot logopedian eri osa-alueista ja tutkimusmenetelmistä
 • osaat hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja viestiä sitä äidinkielelläsi, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • sinulla on opiskeluun ja työelämään tarvittavat tietotekniikan taidot
 • osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä, ja olet aloittanut perehtymisen puheterapeutin kliinisiin taitoihin
 • olet tutustunut myös logopedian sisartieteenalojen (psykologia, lääketiede, kielitiede ja fonetiikka) perusteisiin
Kokemuksia opiskelusta

Millaista on opiskella logopedian kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin logopedian opiskelusta.

"Logopediassa kiinnosti poikkitieteellisyys, sillä olen aina ollut kiinnostunut opiskelemaan laaja-alaisesti eri aiheita ja yhdistelemään opiskelemiani asioita kokonaisuuksiksi. Logopedia on juuri tätä. Oma tieteenalansa, mutta yhteydessä lähitieteisiin eli psykologiaan, lääketieteeseen ja kielitieteeseen." Kristiina Virkkilä, opiskelija

Logopedian, lääketieteen, hammaslääketieteen ja psykologian opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

Rakenne ja sisältö

Logopedian kandiohjelmassa suoritettava humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 op. Logopedian kandiohjelma sisältää logopedian perus- ja aineopintojen (sisältäen kandidaatin tutkielman) sekä kliinisten taitojen opintoja. Kandiohjelmaan sisältyy myös psykologian, lääketieteen, kielitieteen ja fonetiikan sekä viestintä- ja kieliosaamisen opintoja.

Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat

 • vuorovaikutus
 • kuntoutus ja puheen, kielen ja kommunikaation tyypillinen ja poikkeava kehitys sekä
 • näiden häiriöiden tutkimus.
Opetuskieli

Logopedian koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomi.

Koulutusohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi.

Kurssit ja opetus

Logopedian kandiohjelma sisältää paljon lähiopetusta. Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintojaksoja että käytännön harjoitteluja. Kandiopinnot antavat perusteelliset tiedot logopedisen kentän eri osa-alueista sekä alalla käytettävistä tutkimusmenetelmistä. Harjoitteluissa (kolme lyhyttä harjoittelujaksoa) opiskelijat soveltavat ohjattuina teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa.

Lue lisää kursseista

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielma on itsenäinen työ. Tutkielmassa sovelletaan tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Lue lisää opiskelijaelämästä

Verkostot ja kansainvälistyminen

Logopedian koulutuksella on kiinteät yhteydet sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään. Suuri osa harjoittelujaksoista toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, ja terveydenhuollon eri alojen asiantuntijat antavat logopedian teoriaopetusta omilta erityisaloiltaan.

Logopedian kandidaatin koulutusohjelmassa opiskelija voi myös kansainvälistyä monin eri tavoin.

Opiskelija voi:

 • lähteä vaihto-opiskelijaksi tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen
 • osallistua tiedekunnan englanninkieliseen opetukseen
 • toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille