Erikoistumisvaihtoehdot

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman erikoistumisvaihtoehtoja ovat:


kotimainen kirjallisuus
yleinen kirjallisuustiede
pohjoismainen kirjallisuus (ruotsinkielinen nordisk litteratur)
englanninkielinen kirjallisuus
venäläinen kirjallisuus
ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
espanjankielisten maiden kulttuuri ja kirjallisuus.

Eri kielialueiden kirjallisuuksiin keskittyvissä erikoistumisaloissa vaaditaan kyseisen kielen hallintaa.

Kaikissa erikoistumisaloissa voi erikoistua kirjallisuudentutkimukseen ja tutkinto koostuu tällöin seuraavista opinnoista:

 • kirjallisuudentutkimuksen syventävät opinnot 90 op, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte
 • valinnaiset opinnot enintään 30 op

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa voi myös opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevien tutkintoon kuuluu:

 • kirjallisuudentutkimuksen syventävät opinnot 60 op, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte
 • pedagogiset opinnot 60 op.
Ko­ti­mai­nen kir­jal­li­suus

Kotimaisessa kirjallisuudessa opiskelet suomalaista kirjallisuutta sen historiallisista lähtökohdista aina nykykirjallisuuden ilmiöihin asti unohtamatta sen yhteyksiä muiden maiden kirjallisuuksiin.  Opinnot valmentavat teoreettisesti ja metodisesti kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan eri näkökulmia ja konteksteja huomioon ottaen. Tavoitteena on suomalaisen kirjallisuuden monipuolinen tuntemus ja harjaantuminen kirjallisten tekstien lukemiseen ja tutkimiseen relevanttien ja ajankohtaisten teorioiden valossa. Opetuksessa painotetaan harjaantumista omaan analyysiin ja kirjoittamiseen.  Maisteriopinnoissa ja erityisesti tutkielmavaiheessa erikoistutaan omavalintaisesti johonkin tutkimussuuntaukseen ja kirjallisuuden lajiin.

Kotimaisesta kirjallisuudesta valmistut esimerkiksi kustannusalan, muiden kulttuurialojen ja viestinnän tehtäviin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Ala on myös kirjailijoiden koulutusta parhaimmillaan; opettajissa on kotimaisen kirjallisuuden tutkijoita, jotka ovat myös kirjailijoita. 

Tietoa kotimaisen kirjallisuuden tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Englan­nin­kie­li­nen kir­jal­li­suus

Englanninkielisen kirjallisuuden kurssit tarjoavat mahdollisuuden analysoida ympäri maailmaa englanniksi kirjoitettua kirjallisuutta eri lajeissa ja pitkällä historiallisella perspektiivillä. Kursseilla käsitellään kirjallisuutta laajasti 1500-luvulta nykypäivään. Keskeisiä aihepiirejä ovat

 • brittiläinen ja pohjoisamerikkalainen realismi ja modernismi
 • postkoloniaalinen kirjallisuus
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kirjallisuus
 • vammaistutkimus
 • renessanssiajan draama ja runous
 • tieteiskirjallisuus ja
 • fantasiakirjallisuus.

Pääasiallisina lähteinä käytetään romaaneja, novelleja, runoja ja näytelmiä, ja menetelminä puolestaan narratologisia, postkoloniaalisia, kognitiivisia, eettisiä ja ekokriittisiä lähestymistapoja.

Kurssit toteutetaan yhteistyössä Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelman kanssa, ja opetus tapahtuu englannin kielellä.

Tietoa englanninkielisen kirjallisuuden tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Poh­jois­mai­nen kir­jal­li­suus (ruot­sin­kie­li­nen nor­disk lit­te­ra­tur)

I nordisk litteratur fördjupar du dig i de nordiska ländernas litteratur och i litteraturvetenskap. Du lär dig om litteraturens centrala uppgifter i den nordiska kontexten, om norsk, svensk, dansk och isländsk litteratur samt om de olika sätten på vilka man undersökt litteratur. Du får en inblick i hur de olika ländernas litterära institutioner fungerar samt får fördjupad kunskap om centrala författarskap, verk, genrer och stilar av betydelse för den nordiska litteraturen i olika tider och platser.  Samtidigt studerar du olika teoretiska perspektiv som man använt i forskningen av litteratur.

Studier i nordisk litteratur lär dig att omfatta stora mängder kunskap, ställa frågor om historiska och samtida kulturfenomen och urskilja det väsentliga i texter av olika slag. Du förmår jämföra och tillämpa kunskap samt att se likheter och skillnader mellan olika kulturer i Norden. Frågor till litteraturen utgör också vägar in i världen omkring den: Vad berättar fenomenet Knausgård om den tid vi lever i? Hur kommer samhällskritiken till uttryck i Nordic Noir eller i fantasylitteratur? Varför har Edith Södergran blivit så omtyckt? Hur har globaliseringen skildrats i norsk, dansk, svensk eller finlandssvensk litteratur?

Genom att studera nordisk litteratur lär du dig att tänka och skriva fokuserat och analytiskt på svenska och övar din förmåga att förstå danska och norska.

Information om forskning och forskare finns på humanistiska fakultetens webbsidan.

Rans­kan kie­li ja rans­kan­kie­li­nen kult­tuu­ri

Ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin maisteriopinnoissa opiskelija syventää ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin tuntemustaan. Opetus on pääsääntöisesti ranskankielistä. Opetusohjelmassa on sekä ranskan kieleen, sen opettamiseen, kielentutkimukseen että kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemukseen kuuluvia opintojaksoja. Kirjallisuuden kursseja järjestetään vaihtelevasti lukuvuosittain. Aihepiirit liikkuvat kirjallisuudenhistoriasta kerronnan analyysiin ja tyylin tutkimukseen. Vierailevien ranskalaisten kirjallisuudentutkijoiden pitämiä kursseja järjestetään joinakin lukuvuosina.

Tietoa Ranskan kielen ja kulttuurin tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Venäläinen kirjallisuus

Venäläinen kirjallisuus on maailmankuulua. Lukevat ihmiset tuntevat hyvin Gogolinsa, Dostojevskinsa, Tolstoinsa ja Tšehovinsa – ajalta, jolloin venäläinen kirjallisuus levisi ensimmäistä kertaa ympäri maailman käännöksinä. Suomessa tunnetuimpia 1900-luvun venäläisiä teoksia ovat Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan ja Boris Pasternakin Tohtori Živago. Venäläisen runouden osalta lukijat tuntevat Puškinin lisäksi ainakin Anna Ahmatovan ja Marina Tsvetajevan. Venäläinen kirjallisuus on kuitenkin paljon muutakin kuin nämä klassikot.

Venäläisen kirjallisuuden erikoistumisvaihtoehto tarjoaa useita venäläisen kirjallisuuden historian kursseja varhaisimmasta venäläisestä kirjallisuudesta nykypäivään asti. Lisäksi se tarjoaa vaihtelevia erikoiskursseja venäläisen kirjallisuuden tutkimukseen liittyen.

Tietoa venäläisen kirjallisuuden tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Ylei­nen kir­jal­li­suus­tie­de

Yleinen kirjallisuustiede tutkii kirjallisuutta sen taiteellisissa, historiallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä teoreettisesti ja metodisesti perustelluilla tavoilla. Erikoistumisvaihtoehdossa keskitytään kirjallisuuden sekä sen ominaispiirteiden tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei ole rajattu ajallisesti, alueellisesti, kielellisesti tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuus.

Kirjallisuustieteilijän kiinnostuksen kohteet ovat moninaisia. Maisteriopinnoissa voit syventyä esimerkiksi

 • kirjallisuuden lajien problematiikkaan
 • kirjallisuuden tulkintaan ja vastaanottoon
 • runouden ja kertomusten tutkimukseen
 • kirjallisuuden historiallisiin muotoihin ja konteksteihin
 • sarjakuviin ja kuvakirjoihin tai
 • rajankäyntiin fiktiivisten ja tosiperäisten teosten välillä.

Lisäksi kirjallisuuden tarkastelu suhteessa muihin taidemuotoihin ja medioihin sisältyy maisteriohjelman opintoihin.  

Maisteriopinnoissa syvennät ymmärrystäsi kirjallisuustieteen ajankohtaisista teorioista, keskeisistä käsitteistä, menetelmistä ja tutkimushistoriasta. Yleisestä kirjallisuustieteestä valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi kulttuurihallinnon, kustannusalan, mainonnan ja viestinnän tehtäviin sekä opetustehtäviin. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa sinun on mahdollista erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Myös monet kirjailijat ja tutkijat ovat opiskelleet kirjallisuustiedettä.

Tietoa yleisen kirjallisuustieteen tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.