Tuettu

Tuettu-tutkimus on Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston muodostaman konsortion tutkimushanke, jossa selvitetään inkluusioon liittyviä kysymyksiä opetuksen toteutuspaikan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, millaisia vaikutuksia oppilaan luokalla ja luokan oppilaskokoonpanolla on sekä erityistä tukea saaville oppilaille että heidän luokkatovereilleen.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan nelivuotisena pitkittäistutkimuksena, jossa samoja oppilaita seurataan 4. vuosiluokalta 6. vuosiluokalla valtakunnallisesti kattavalla otoksella (noin 8 600 oppilasta) kolmen vuoden ajan.  Lisäksi tutkimuksessa selvitetään kunta-, koulu- ja luokkatason tekijöitä, jotka ovat yhteydessä opetuspaikkaratkaisuihin. Ensimmäinen aineistonkeruun ajankohta on marraskuussa 2021. Tämän jälkeen aineistoa kerätään syksyllä 2022 ja aineistonkeruun viimeinen ajankohta on syksyllä 2023. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan tutkimuksen eri vaiheissa.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa halutaan selvittää, miten erityistä tukea saavien oppilaiden opetuksen toteuttamispaikka – yleisopetuksen luokka tai erityisluokka – on yhteydessä heidän suoriutumiseensa kognitiivisia taitoja arvioivissa osaamistehtävissä. Lisäksi opetuksen toteutuspaikan yhteyttä tutkitaan oppilaiden oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien asenteiden ja uskomusten näkökulmasta.

Tutkimuskoulujen kohdeikäryhmästä kaikki oppilaat osallistuvat tutkimukseen, jotta erilaisten opetuspaikkaratkaisujen yhteyttä osaamistehtäviin ja oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin asenteisiin ja uskomuksiin voidaan selvittää kaikkien oppilaiden näkökulmasta.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia (01.09.2020– 31.08.2024).

Tutkimusryhmä Helsingin yliopistolla