Horizon Europe MapIE -projekti

Koulutuksen arviointikeskus HEA osallistuu partnerina nelivuotiseen Horizon Europe -hankkeeseen MapIE - Mapping of Longitudinal data of Inequalities in Education, jota koordinoi Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimuskeskus REAL.

Tutkimuskonsortioon kuuluu koulutuksen arviointitutkijoita myös Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta KARVIsta, Oslon yliopistosta, Göteborgin yliopistosta, Frankfurtin Goethe-yliopistosta ja Szegedin yliopistosta.

MapIE-hankkeessa kartoitetaan, kuvataan ja analysoidaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä pitkittäisaineistoja sen ymmärtämiseksi, miten koulutuksen tasa-arvo ja eriarvoisuus kehittyvät erilaisissa koulutusympäristöissä oppilaan yksilöllisten taustatekijöiden, ympäristön ominaisuuksien sekä erilaisten toimintakäytänteiden ja politiikkojen yhteisvaikutuksena. Tarkoituksena on tunnistaa toimintakäytänteitä ja malleja, joiden avulla voidaan kaventaa eroja oppilaiden oppimistuloksissa. MapIE:ssä tarkastelu kohdentuu pohjoismaisiin ja keskieurooppalaisiin koulutusjärjestelmiin, jotka ovat rakenteellisesti erilaisia muun muassa siinä, missä ikävaiheessa oppilaat tekevät myöhempiin koulutuspolkuihinsa vaikuttavia kouluvalintoja.  

Hankkeen verkkosivusto avataan toukokuussa 2024.

Työpaketit

Hankkeessa on seitsemän toisiinsa liittyvää työpakettia:

  • Työpaketti 1. Projektinhallinta (Project management)
  • Työpaketti 2. Kirjallisuuskatsaus (Literature review)
  • Työpaketti 3. Aineiston kartoituksen viitekehys (Framework for data mapping)
  • Työpaketti 4. Aineiston kartoitus, kuvaus ja hallinnointi (Data mapping and data management)
  • Työpaketti 5. Data-analyysit (Effective interventions and policies)
  • Työpaketti 6. Ehdotus tulevien tutkimusten viitekehyksestä (Framework for future longitudinal studies)
  • Työpaketti 7. Viestintä (Dissemination, exploitation, communication)
Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan ensin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka julkaistaan sekä tieteelliselle yleisölle että laajemmalle yleisölle. Kartoitettavat pitkittäisaineistot kuvataan hankkeen aikana rakennettavassa metatietokannassa, joka julkaistaan avoimesti hankkeen verkkosivuilla. Saatavilla olevia tutkimusaineistoja analysoidaan sekä kansallisesti että vertailevin tutkimusasetelmin.  Hankkeen tuloksia julkaistaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa ja erilaisissa tilaisuuksissa, joita suunnataan tieteelliselle yleisölle, koulutuspoliittisille päättäjille, viranomaisille, kouluille ja tiedotusvälineille. Lopuksi teemme ehdotuksen siitä, miten koulutuksellista eriarvoisuutta koskevia pitkittäistutkimuksia tulisi jatkossa suunnitella huomioiden sekä paikallisten olosuhteiden merkitys että mahdollisimman hyvä vertailukelpoisuus Euroopan tasolla.

Rahoitus

Hanke saa rahoitusta HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06 -ohjelmasta yhteensä 2 699 644,75 euroa aikavälillä 1.3.2024 - 29.2.2028.

Yhteyshenkilöt

Tutkijatohtori Meri Lintuvuori
Koulutuksen arviointikeskus HEA
Helsingin yliopisto
meri.lintuvuori@helsinki.fi
+358 29 412 0404

Professori Mari-Pauliina Vainikainen 
Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimuskeskus REAL 
Tampereen yliopisto 
mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi
+358 50 437 7303