HEA-uutiskirjeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus
13 ja 14 artiklat
Laatimispäivä: 21.1.2020

Viimeisin muutos: 23.4.2021

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Helsingin yliopisto (Y-tunnus: 0313471-7)
Koulutuksen arviointikeskus HEA
PL 3 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia: tietosuoja@helsinki.fi.

Yh­teys­hen­ki­lö re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa

Pia Mikkola
Siltavuorenpenger 3 A, 00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: pia.mikkola@helsinki.fi
Puhelin virka-aikana: 050 5983 873

Re­kis­te­rin nimi

HEA uutiskirje

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus ja kä­sit­te­ly­pe­rus­te

Helsingin yliopisto tarvitsee henkilötietojesi käsittelyä seuraaviin tarkoituksiin: Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn uutiskirjeen sähköpostilistan ylläpitämiseksi uutiskirjeen lähettämistä varten. Uutiskirje lähetetään 1–4 kertaa vuodessa sähköpostilistan jäsenille.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste:

Rekisteröidyn suostumus.

Kä­si­tel­tä­vät hen­ki­lö­tie­dot

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Verkossa tai tapahtumien yhteydessä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautuneet henkilöt henkilökohtaisesti.

Tie­to­jen siir­to Hel­sin­gin yli­opis­ton sekä EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevaa Mailchimp-palvelua uutiskirjeiden toimittamiseksi ja näin ollen tietojen siirtoja Yhdysvaltoihin ja Kanadaan saattaa olla. Mailchimp toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän puolesta.

Suojatoimenpiteenä käytämme Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita, joilla henkilötietojen käsittelijä sitoutuu noudattamaan lausekkeiden mukaisia tietosuojavaatimuksia.

Muita siirtoja Helsingin yliopiston ulkopuolelle ei tehdä.

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn kes­to

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin HEAn uutiskirjettä edelleen lähetetään. Mikäli uutiskirjeen toimittaminen päättyy, säilytetään tietoja korkeintaan 9 kuukautta uutiskirjeen toimittamisen päätyttyä ja sitten tuhotaan.

Voit myös peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja pyytää tietojen poistamista alla kuvatuin tavoin.

Tar­kas­tusoi­keus

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Muut hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät oi­keu­det

Suostumuksen peruuttaminen
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos:
a) tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa, tai
b) jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai
c) käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.

Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:
a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
c) yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos:
a) käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja
b) käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi