”Toivottavasti kirjamme tavoittaa myös päätöksentekijät”, sanovat nuorisopolitiikkaa koskevan uutuuskirjan toimittajat Kristiina Brunila ja Lisbeth Lundahl

Nuorten siirtymät koulutuksesta töihin ovat ajankohtainen aihe, johon Helsinki University Pressin kaikille avoin uutuuskirja Youth on the Move tarttuu sosiologian keinoin. Teoksen toimittajat Kristiina Brunila ja Lisbeth Lundahl kertovat haastattelussa kirjastaan.
"On erin­omais­ta, että jul­kai­sut ovat saa­ta­vil­la il­mai­sek­si", sa­noo yh­teis­kun­ta­teo­ree­tik­ko Juk­ka Gro­now

Helsinki University Pressin ensimmäinen kirja, Jukka Gronowin Deciphering Markets and Money: A Sociological Analysis of Economic Institutions on ilmestynyt ja vapaasti saatavilla HUPin nettisivuilla. Gronow kertoo haastattelussa kirjastaan ja ajatuksistaan avoimesta julkaisemisesta.

Uppsalan yliopiston emeritusprofessori Jukka Gronow on tutkinut taloussosiologiaa pitkään. Viime vuosina talouspolitiikan heilahdukset, pankkikriisit ja suhdannevaihtelut ovat entisestään lisänneet tarvetta tutkia kulutusta ja markkinavoimia myös muista kuin taloustieteen näkökulmista. Gronowin tuore tutkimus Deciphering Markets and Money vastaa tähän tarpeeseen. Kirjassaan Gronow käsittelee niin taiteen ja kulttuurin markkinoita kuin myös jatkuvasti kasvavia finanssimarkkinoita. Gronow analysoi sitä, miten näiden markkinoiden muodostumisen sosiaaliset edellytykset ja ehdot vaikuttavat markkinoiden toimintaan.

"Yhtenä kirjan taustalla kulkevana teemana on sosiologian ja taloustieteen ongelmallinen suhde. Pyrin osoittamaan, miten tavaroiden ja palvelujen moniulotteisuuden ja laatua koskevan periaatteellisen epävarmuuden takia markkinat luhistuisivat ilman esimerkiksi esteettisiin tai makuarvostelmiin perustuvia markkinavälineitä. Ne tekevät tavaroista ja palveluista keskenään verrannollisia ja laskennallisia. Näiden markkinavälineiden perustana ovat vuorostaan maun kolme sosiaalista mudostumaa: kulttuuriset kentät, sosiaaliset maailmat ja muoti." 

Pohtiessaan teokselleen kustantajaa Gronow näki Helsinki University Pressin mahdollisuutena.

"Minua kiinnosti HUP uutena kustantamona, jonka periaatteena on avoin julkaiseminen. Se, että julkaisut ovat mahdollisimman monen saatavilla ilmaiseksi, on erinomainen asia."

Tutkija näkee avoimessa tiedekustantamisessa kuitenkin myös haasteita, joihin olisi hyvä löytää ratkaisuja kansainvälisellä tasolla.

"Muun muassa julkaisujen rahoitukseen, kirjoittajien palkkioihin ja julkaisujen arviointiin liittyvät käytännöt ovat hajanaisia ja vakiintumattomia. Ideaalitilanteessa jokin kansainvälinen yliopistoja edustava organisaatio laatisi julkaisutoimintaa koskevat säännöt."

Yliopistot ja osa rahoittajista edellyttävät tutkijoilta avointa julkaisemista, mutta toisaalta avoimuus ei välttämättä edistä tutkijan meritoitumista. Emerituksena Gronow tietää olevansa onnellisessa asemassa, sillä meritoituminen ei ole hänelle enää tärkeää.

"Meritoitumisen ongelmat liittyvät myös käynnissä olevaan siirtymäkauteen, jonka aikana voi olla käytössä erilaisia ja keskenään ristiriitaisia arviointikriteereitä. Digitaalisten julkaisujen odotettavissa oleva vyöry tulee edellyttämään jonkinlaisten yleisten makuarvostelmien käyttöä, joita ilman ”kuluttajat” helposti hukkuvat massan alle – sivumennen sanoen juuri tällaisia markkina-apuvälineitä kirjassani tarkastellaan."

 

Jukka Gronow on Uppsalan yliopiston emeritusprofessori ja Helsingin yliopiston dosentti. Hän on aiemmin julkaissut muun muassa kulutussosiologian, sosiologian historian ja yhteiskuntateorian aloilta.