Lapsen oikeuksien sopimus 30 vuotta - näyttely Kaisa-talossa

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta. Kaisa-talon aulassa on esillä teemaan liittyvä juliste- ja kirjanäyttely 18.-24.11.2019. Lapsen oikeuksien päivää vietetään ke 20.11.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991. Lapsen oikeuksien sopimuksen täyttäessä 30 vuotta, on teemaviikon 18.-24.11. ajan Kaisa-talon aulassa esillä Unicefin julistenäyttely lapsen oikeuksista. Kirjaston asiantuntijat ovat valinneet näyttelyn yhteyteen myös ajankohtaista lasten oikeuksia ja niiden edistämiseen liittyvää työtä käsittelevää kirjallisuutta.

Lasten oikeudet

Lapset ja nuoret Pohjolassa – Pohjoismaiden ministerineuvoston poikkihallinnollinen strategia 2016-2022

"Pohjolan tulee olla maailman paras paikka lapsille ja nuorille." Se on poikkisektoraalisen pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategian visio, jonka myötä 0–25-vuotiaat lapset ja nuoret nostetaan priorisoiduksi kohderyhmäksi.

Strategian keskeisenä tavoitteena on, että Pohjoismaiden ministerineuvosto sisällyttää entistä laajemmin lapsen oikeuksien ja nuorten näkökulman työhönsä ja sen myötä tuo esiin ja huomioi entistä enemmän lasten ja nuorten omia näkemyksiä.

Children's rights and sustainable development. Interpreting the UNCRC for future generations / edited by Claire Fenton-Glynn. Cambridge University Press 2019

Kirjassa pohditaan kestävää kehitystä. Ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofit koskevat usein eniten lapsiin.

Lapsioikeuden perusteet / Suvianna Hakalehto. Alma Talent 2018.

Teos on systemaattinen yleisesitys lasten oikeuksista perheessä ja viranomaistoiminnassa.

Campaigning for children. Strategies for advancing children's rights / Jo Becker. Stanford University Press 2017.

Teoksessa pohditaan nykypäivän tilannetta lasten oikeuksien toteutumisessa maailmanlaajuisesti.

Handbook on European law relating to the rights of the child

Käsikirja lasten oikeuksista eurooppalaisessa lainsäädännössä.

The rights of the child in a changing world. 25 years after the UN Convention on the Rights of the Child / edited by Olga Cvejić Jančić. Springer International Publishing 2016.

Tämä yleiskatsaus tarkastelee lasten oikeuksien toteutusta 21 maassa.

Arki ja perhe-elämä

Children's rights. Towards social justice / Anne B. Smith. Momentum Press 2016.

Lapsen oikeuksien sopimuksen jälkeen lasten kokemuksiin ja arkielämään on alettu kiinnittää enemmän huomiota ja korostaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Justice for children and families. A developmental perspective / edited by Michael Shaw and Sue Bailey. Cambridge University Press 2018.

Perheen arvot ja käytännöt vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka turvallista ja täysivaltaista lapsen elämä on.

Monen kodin lapset: lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö / Toimittaneet Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen. Gaudeamus 2018.

Tämä kirja tarkastelee monipaikkaisen asumisen kysymyksiä lasten näkökulmasta.

Lapsen oikeudet terveydenhuollossa / Suvianna Hakalehto, Irma Pahlman. Kauppakamari 2018.

Teos on monipuolinen ja käytännönläheinen kuvaus lapselle ihmisoikeutena turvatusta oikeudesta terveyteen.

The child’s right to development / Noam Peleg. Cambridge University Press 2019.

Kirja valottaa lapsen kehitystä. Termi "hybridi lapsuus" yhdistää lapsen elämän tässä hetkessä ja toisaalta kasvun ja kehityksen tulevaisuutta kohti.

Lastensuojelu

Lapsen oikeudet ja oikeusturva. Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa / Virve-Maria Toivonen. Alma Talent 2017.

Kirja käsittelee Suomen lastensuojelua ja huostaanottoa sekä lapsen asemaa laajemminkin.

Lasten haastattelu lastensuojelussa / Sauli Hyvärinen, Tarja Pösö (toim.) PS-kustannus 2018.

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi - millaisia ovat lasten haastattelut lastensuojelutilanteissa?

Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle / Mirjam Araneva. Alma Talent 2016.

Teoksessa käsitellään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttamista ja päätöksentekoa itsenäisinä osioina.

Lastensuojelun perhehoito / Mirjam Araneva. Alma Talent 2018.

Teos on tiivis kokonaisesitys lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta, sen keskeisistä periaatteista ja toimintamuodoista.

Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä / toimittaneet Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö. Vastapaino 2017.

Kirja on Suomessa ensimmäinen tutkimusperustainen kokonaisesitys huostaanotosta; teoksessa käsitellään prosessia kokonaisuutena ja kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Lastensuojelun ytimissä / Marjatta Bardy (toim.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.

Lastensuojelun tavoitteena on nostaa lapsi osattomuudesta osallisuuteen ja yhdistää käytännöllinen ja inhimillinen lähestymistapa.

Siirtolaisuus

Protecting migrant children. In search of best practice / edited by Mary Crock, Lenni B. Benson.

Kirjassa pohditaan lasten asemaa kansainvälisessä siirtolaisuudessa ja pakolaisuudessa.

The child in international refugee law / Jason M. Pobjoy. Cambridge University Press 2017.

Kirja avaa kansainvälistä pakolaislainsäädäntöä lapsen oikeuksien näkökulmasta.