Kirjaston palvelut opetustyön tueksi  

Kirjasto kartoitti haastattelujen avulla, millaisia palveluja opettajat toivovat kirjastolta opetustyönsä tueksi.

Helsingin yliopiston kirjaston yksi keskeinen tehtävä on yliopiston opetustyön tukeminen. Kirjasto on perinteisesti tehnyt yhteistyötä opettajien kanssa esimerkiksi kurssiaineistoihin, opiskelijoiden tiedonhallinnan taitoihin ja kirjaston tilojen kehittämiseen liittyvissä asioissa.  

Kirjastossa on tänä vuonna käynnissä palvelukuvausprojekti, jonka tarkoituksena on määritellä, kuvata ja tuotteista kirjaston tarjoamat palvelut. Opettajille kohdennetut kirjastopalvelut ovat olleet yksi projektin teemoista.  

Kirjasto toteutti osana palvelukuvausprojektia vuoden 2018 lopussa ja keväällä 2019 opettajahaastatteluja, jotka kartoittivat opettajien toiveita opetustyötä tukevista palveluista. Haastatteluihin osallistui yhteensä yhdeksän opettajaa, ja kaikki kampukset olivat edustettuina.  

Opettajien palaute kirjastolle  

Opettajat nostivat haastatteluissa esiin esimerkiksi kurssiaineistoihin, sähköisiin opinnäytteisiin, oppimateriaalien avoimuuteen, kirjaston tiloihin, tiedonhankinnan taitoihin ja viestintään liittyviä asioita.  

Kurssiaineistot 

Opettajat pitivät yleisesti ottaen kurssiaineistojen hankintaa hyvänä ja toimivana. Kirjasto on tilannut kirjoja hyvin ehdotusten perusteella. Opettajat kokivat kirjaston hankkimat e-kirjat käteviksi. Opettajien mielestä e-kirjat olivat useimmiten helposti ja nopeasti saatavilla käyttöön. Keskusteluissa nousi esiin myös digipedagogisia kysymyksiä: opettajat esimerkiksi pohtivat, mikä olisi helppo ja nopea digitaalinen tapa tehdä muistiinpanoja e-kirjaa lukiessa.  

Kuitenkin osa vastaajista piti kurssikirjojen hankintaprosessia epäselvänä, esimerkiksi liittyen siihen, kuinka nopeasti tilattu kurssikirja saapuu, kuinka paljon kirjoja on mahdollista hankkia ja missä vaiheessa tieto hankitusta kurssikirjasta saapuu opettajalle. Opettajat ehdottivat myös, että kirjasto voisi suhteuttaa hankinta-aikataulunsa koko yliopiston kurssikuvausten vuosikelloon.  

Kirjasto tekee opintojaksojen kurssiaineistojen hankinnat tiedekunnasta saatujen tietojen perusteella. Vastuu kurssiaineiston ilmoittamisesta kirjastoon on joko tiedekunnan opintoasianpäälliköillä, koulutussuunnittelijalla tai opintojakson vastaavalla opettajalta tiedekunnan tavasta riippuen. Kirjaston olisi hyvä saada tiedot uusista kurssiaineistosta toukokuun loppuun mennessä. Ellei kirjasto saa ajoissa tietoa uudesta tai muuttuneesta kurssiaineistosta, voi olla, ettei kurssiaineistoa ole saatavilla kurssin alkaessa. Painetun kurssiaineiston saamisessa voi mennä viikkoja. E-aineiston voi saada jopa saman päivän aikana käyttöön. 

Kirjasto vastaa mielellään kurssikirjojen hankintaprosessia koskeviin kysymyksiin: 

Sähköiset opinnäytteet kaikille avoimiksi  

E-thesis on Helsingin yliopiston kirjaston palvelu, jossa opiskelija voi julkaista opinnäytteensä digitaalisessa muodossa. Pro gradu -tutkielmien tallentaminen digitaalisena on monissa tiedekunnissa pakollista. Suuri osa gradun tallentajista antaa luvan myös opinnäytteensä avoimeen julkaisemiseen. Ilman julkaisulupaa tallennettuja graduja voi lukea kirjastokioskeilta. Osa haastatteluun osallistuneista opettajista toivoi, että graduja suositeltaisiin julkaisemaan vapaasti ja kaikille avoimesti. Kirjasto suosittelee opinnäytteen avointa julkaisemista, koska se lisää työn näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Verkossa julkaistut opinnäytteet saavat pysyvän osoitteen ja ovat hakukoneiden löydettävissä.  

Opinnäytteiden etsimiseen kirjaston kokoelmista kaivattiin selkeitä ohjeita. Esimerkiksi ennen oman tutkielman tekoa opiskelijoiden tehtävänä on tutustua muiden tekemiin töihin. Vuosien varrella eri tiedekunnilla on ollut erilaisia käytänteitä opinnäytteiden osalta. Tämän vuoksi kirjastossa on koottu laaja opas, josta löytyy opinnäytteiden etsimiseen sekä yleiset että tiedekuntakohtaiset ohjeet.  

Oppimateriaalien avoimuus  

Opettajat nostivat haastatteluissa esiin mahdollisuuden julkaista omia oppimateriaaleja avoimesti kaikille. Tämä nähtiin yliopiston imagon kannalta tärkeänä. Kirjastolta toivottiin tukea ja työkaluja oppimateriaalien jakamiseen. Avoin julkaiseminen herätti myös tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, kun yksi opettajista kertoi löytäneenä oman kirjansa skannattuna laittomasti verkkoon.  

Helda -julkaisuarkisto sekä avointen lehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu Editori-palvelu ovat kirjaston tarjoamia palveluja avoimen oppimisen tueksi. Heldan oppimateriaalit-kokoelma sisältää opetusmateriaalia aiemmilta vuosilta ja sen sisältöä voi selata sisältöä voi selata eri kriteereillä. Lehtien julkaisemisen lisäksi voit käyttää Editori-palvelua myös hyvien tieteellisten julkaisukäytäntöjen opetukseen ja harjoitteluun. Lisätietoja saat osoitteesta: editori@helsinki.fi.  

Kirjaston tilat opetuksen ja oppimisen tukena  

Opettajat toivovat kirjaston tilojen tukevan erilaisten opetusmenetelmien mukaista opetusta. Opiskelijat tarvitsevat tiloja, joissa he voivat esimerkiksi lukea tenttikirjoja, tehdä ryhmätöitä, kirjoittaa oppimispäiväkirjoja ja opinnäytteitä. Kirjaston kaikissa toimipaikoissa on asiakkaille työskentelypaikkoja, hiljaista lukutilaa ja ryhmätyötiloja. Kirjaston tilojen äänimaiseman suunnitteluun liittyy monia haasteita. Samoissa tiloissa voi olla yhtä aikaa toisilleen vastakkaisia tarpeita esimerkiksi erilaisia yleisötapahtumia ja rauhallista työskentelyä. Yhtenä ratkaisuna tilojen erilaiseen käyttöön toimivat kirjaston pelisäännöt

Tiedonhankinnan taidot 

Haastateltavat pitivät opiskelijoiden tiedonhankinnan taitoja tärkeinä. Kirjaston tarjoama koulutus sai hyvää palautetta. Erityisesti kiitosta sai Kaisa-talossa toimiva Tiedonhankinnan ohjauspaja hyvänä ja toimivana palveluna. Ohjauspajassa opiskelijan on mahdollista saada apua, kun tiedonhankintaan liittyviä kysymyksiä tulee vastaan opintojen aikana. Lähiopetusten haasteena on, että tiedonhaku ei välttämättä ole juuri sillä hetkellä ajankohtaista. Opettajat kokivat kirjaston tarjoamat tiedonhankinnan MOOC-verkkokurssit (massive open online course) hyödyllisiksi, ja osa tiedekunnista onkin ottanut ne osaksi opiskelijoiden opintoja. 

 Viestintä 

Haastateltavat toivoivat täsmäviestintää. Lyhyet noin vartin mittaiset tietoiskut nähtiin toimiviksi tiedekuntien kokouksien yhteydessä. Opettajat pitivät tärkeänä, että tieto kirjaston palveluista on helposti löydettävissä. Opettajat eivät aina pääse paikalle eri tilaisuuksiin, mutta he katsovat mielellään lyhyitä videoita eri aiheista.  

Opettajat pitivät myös kirjaston uutiskirjettä hyvänä viestinnän kanavana. Kirjaston uutiskirjeestä saat ajantasaista tietoa kirjaston palveluista, tapahtumista, kokoelmista ja tiloista. 

Kirjastosta on mahdollista tilata Kirjasto kylässä/ Meet your librarian -vierailuja, joiden avulla kirjaston palveluvalikoimaa tehdään tutuksi siellä, missä tutkijat, opettajat ja opiskelijat liikkuvat. Ota yhteyttä oman alasi tieteenalayhdyshenkilöön ja sovi vierailusta. Tieteenalayhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät kirjaston verkkosivuilta. 

Kirjasto parantaa ohjeistustaan opettajille  

Kirjasto on päivittänyt haastattelujen pohjalta opetustyötä tukevan oppaan. Onko sinulla ehdotuksia siihen, miten kirjaston ohjeet yhdistyvät parhaiten osaksi yliopiston tarjoamia opetustyön ohjeita? Voit käydä tutustumassa oppaaseen ja antaa siitä palautetta. Kirjasto kehittää oppaan sisältöä saadun palautteen perusteella. 

Haastattelut toteutti ja lisätietoja antaa Kati Syvälahti. 

Poimintoja palautteesta:  

"Tutkimuksen ja opetuksen työ menee limittäin ja lomittain, joten kirjaston tarjoamia palveluja ei oikein näiden välillä voi erotella toisistaan..."  

"Kiitos että kirjastossa mietitään opettajia, opettajien palveluja ... opettajat myös keskiöön..."  

"Ohjauskulma on ideana hyvä ... tekee kirjaston eläväksi, kun on uudenlaista toimintaa..."