Tutkimustulosten avoimuus

Yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut tarjotaan avoimesti saataville, sillä julkisin varoin tuotettu tutkimustieto kuuluu tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön. Tutkimustulokset julkaistaan aina ensisijaisesti korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisukanavissa.

Helsingin yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut kuten tutkimusjulkaisut ja –aineistot sekä ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin tutkinnon opinnäytteet ja väitöskirjat julkaistaan avoimesti. Kaikki yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston avoimeen digitaaliseen julkaisuarkisto HELDAan. Tutkijoiden käytössä on rinnakkaistallennuspalvelu.

Yliopisto on vahvasti mukana takaamassa kaikille yhtäläisen pääsyn tutkittuun ja avoimeen tietoon. Yliopisto toteuttaa avoimuutta suunnitelmallisesti, strategisesti ja vastuullisesti. Aineistojen avaamisessa huomioidaan aina eettiset ja oikeudelliset näkökohdat.

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus on aina ollut osa vastuullista tiedettä ja tutkimusta. Tutkimus tulee olla toistettavissa sen oikeellisuuden ja laadun arvioimiseksi. Avoimen tieteen toimintatavat vahvistavat luottamusta tieteeseen sekä lisäävät sen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Tutkijoiden yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja tutkitun tiedon saavutettavuus luovat samalla pohjaa tutkittuun tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Aineistojen avaaminen saattaa tutkimuksen tulokset nopeasti muiden tutkijoiden saataville sekä edesauttavat resurssien tehokasta käyttöä. 

Avoimen julkaisemisen periaatteet koskevat mahdollisuuksien mukaan myös tieteellisiä monografioita. Useimmat kirjakustantajat tarjoavat nykyään mahdollisuutta julkaista kirja kokonaan avoimesti.

Yliopiston julkaisuarkisto Heldassa kokonainen kirja voidaan rinnakkaistallentaa tai uudestaan julkaista tekijänoikeuksien haltijoiden luvalla. Heldassa on mahdollista julkaista esimerkisi tutkimusraportteja, kirjoja ja oppimateriaaleja. Kun haluat julkaista avoimesti, ole yhteydessä kirjastoon: openaccess-info@helsinki.fi.

Yliopistolaiset voivat tarjota käsikirjoitustaan julkaistavaksi Helsingin yliopiston omaan avoimeen tiedekustantamoon Helsinki University Pressiin (HUP). HUPin palveluihin kuuluvat myös esimerkiksi vertaisarviointi ja taitto. Tarkempia tietoja saat HUPin verkkosivuilta.

Eri rahoittajat vaativat avoimen tieteen toimintapapojen noudattamista, sillä tiede toimii parhaiten, kun tutkimustulokset ovat tiedeyhteisön vapaasti käytettävissä ja päällekkäiseltä työltä vältytään. Myös uusia innovaatioita syntyy, kun aineistot ovat vapaasti uudelleen käytettävissä. Maksumuurit hidastavat tai jopa estävät osaa tutkimustuloksista pääsemästä tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön.

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus verkossa takaa parhaiten sen, että tutkimustulokset ovat luettavissa ja edelleen hyödynnettävissä, jolloin avoin saatavuus tukee myös tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Tutkimusjulkaisun avoin saatavuus myös lisää sen näkyvyyttä ja viittausten määrää keskimäärin 18% (esim. Piwowar et al., 2018).

Lisätietoja rahoittajien vaatimuksista löydät kirjaston avoimen julkaisemisen oppaasta.

Yhä useammat rahoittajat, kuten esimerkiksi Suomen Akatemia ja eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, edellyttävät rahoittamiensa hankkeiden julkaisuilta avoimuutta. Esimerkiksi rahoitushakemuksen läpimeno saattaa edellyttää tutkimustulosten avointa julkaisemista. Avoimien julkaisukanavien käyttö on myös useimmiten tuotava esiin jo julkaisusuunnitelmassa. Osa rahoittajista edellyttää, että julkaisut rinnakkaistallennetaan oman organisaation avoimeen arkistoon.

Eri tutkimusrahoittajien kannan avoimeen rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.

Vihreän open access -mallin käyttö eli rinnakkaistallennus riittää Suomen Akatemialle. Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä vihreää, kultaista tai hybridimallia.

Suomen Akatemia edellyttää, että heidän rahoittamansa tutkijat ja tutkimushankkeet julkistavat rahoituksella kokonaan tai osittain tuotetut tutkimustulokset välittömästi julkaisemisen jälkeen.

Vertaisarvioitujen artikkeleiden osalta tämä voidaan toteuttaa seuraavasti:

  1.  Julkaisemalla artikkeli välittömään avoimeen saatavuuteen perustuvassa Plan S:n mukaisessa tieteellisessä lehdessä.
  2. Rinnakkaistallentamalla tieteellinen julkaisu (Version of Record) tai julkaisua edeltävä Author’s accepted manusript -versio välitöntä avoimuutta tukevassa, Plan S:n mukaisesti toimivassa julkaisuarkistossa tai tietokannassa.

    Mikäli artikkeleiden kirjoittajien valitsema tiedelehti tai julkaisualusta ei ilmoita hyväksyvänsä kummankaan kyseisen version välitöntä rinnakkaistallentamista, Akatemia kannustaa kirjoittajia ehdottamaan välittömän rinnakkaistallentamisen mahdollistamista kustannussopimukseen liitettävällä erityisehdolla. Jos kustantaja ei suostu toteuttamaan välitöntä rinnakkaistallentamista, artikkelin voi avata rinnakkaistallentamalla se julkaisuviiveen eli ns. embargo-edellytysten puitteissa (humanistiset ja yhteiskuntatieteen alat enintään 12 kk, muut tieteenalat enintään 6 kk)

Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden avoimen saatavuuden toteutumista seurataan tutkimusraporttien perusteella. Loppuraporttiin sisältyvien julkaisutietojen on sisällettävä pysyvät tunnisteet, joiden avulla voidaan vahvistaa avoin saatavuus.

Tarvittaessa Suomen Akatemia edellyttää, että maksumuurin takana julkaistu vertaisarvioitu artikkeli asetetaan saataville tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden takaavien käytäntöjen mukaisesti.

Plan S on tutkimusrahoittajien muodostaman cOAlition S:n tekemä aloite. Plan S:n tavoitteena on, että kaikki koalition rahoittamat vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut ovat 2021 alkaen välittömästi avoimesti saatavilla.

Avoin julkaiseminen voi tapahtua joko valmiiksi avointa julkaisukanavaa tai -alustaa käyttäen tai rinnakkaistallentamalla julkaisu välittömästi avoimeen repositorioon (kustantajan pdf tai AAM). Plan S sallii myös hybridimallisen avoimen julkaisun siirtymäaikana vuoden 2024 loppuun saakka. 

Plan S -suunnitelmassa otetaan kantaa myös esimerkiksi lisensseihin ja avoimen julkaisemisen maksuihin. Lisenssejä koskevan suunnitelman mukaan kirjoittajat tai heidän edustamat organisaatiot säilyttävät tekijänoikeuden julkaisuihin, jotka julkaistaan avoimella CC BY -lisenssillä. Toissijaisina lisenssivaihtoehtoina mainitaan CC BY-SA ja CC0. Tietyissä yksittäistapauksissa voi olla mahdollista käyttää CC BY-ND -lisenssiä.

Suomen Akatemia on sitoutunut Plan S -suunnitelmaan. Esimerkiksi avoimen julkaisemisen tuki on myönnetty 1.1.2020 alkaen osana tutkimusorganisaatioiden yleiskustannusosuutta.