Avoimen tieteen sanasto

Avoimen tieteen kentällä vakiintuneiden sanojen selityksiä. Kaikilla käytössä olevilla sanoilla ei ole vielä välttämättä vakiintunutta suomenkielistä merkityssisältöä.
Alt­met­riik­ka

Altmetriikka (altmetrics) on tutkimuksen ja tutkimusjulkaisujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia erilaisin mittarein. Mittareita voivat olla esimerkiksi julkaisujen jakokerrat sosiaalisessa mediassa.

Altmetriikan avulla voidaan kartoittaa tieteen ajankohtaisia aiheita ja tutkia mitkä aiheet kiinnostavat eniten tieteentekijöitä ja suurta yleisöä.

AOE.fi

AOE.fi on avointen oppimateriaalien kirjasto, josta voit löytää ja johon voit tallentaa omia avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Palvelua kehittävät Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ja sen kehitystä koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

APC-mak­su

APC-maksu (article processing charge) eli kirjoittajamaksu on maksu, jonka kirjoittaja tai hänen taustaorganisaationsa maksaa kustantajalle, jotta tämä avaa artikkelin näkyväksi tilausmaksullisessa printtilehdessä tai julkaisee artikkelin digitaalisessa, täysin avoimessa open access-lehdessä.

APC-maksun määrä voi vaihdella 300-4500€. Helsingin yliopiston kirjasto on neuvotellut alennuksia joidenkin kustantajien kirjoitusmaksuihin.

Artikkeliversio

Artikkeliversio (article version): Kun julkaistu artikkeli rinnakkaistallennetaan yliopiston tai muun instituution julkaisuarkistoon, rinnakkaistallenne voi kustantajan määräyksistä riippuen olla preprint, post-print tai ns. kustantajan versio.

Preprint on artikkelin versio ennen vertaisarviointia, post-print (myös author’s accepted version eli AAM tai final draft) on tekijän viimeinen versio vertaisarvioinnin jälkeen (ei kustantajan taittoa tai sivunumeroita) ja kustantajan versio (publisher’s version) on lopullinen versio taittoineen ja sivunumeroineen.

Avoin op­pi­ma­te­ri­aa­li

Avoimet oppimateriaalit (OER, open educational resources) ovat opetuksessa, oppimisessa tai tutkimuksessa vapaasti hyödynnettäviä materiaaleja, esimerkiksi kursseja, videoita, kirjoja, artikkeleita tai tehtäväkokonaisuuksia. Ne ovat joko tekijänoikeuksista vapaita tai lisensoituja lisenssillä, joka sallii materiaalin vapaan käytön, muuntelun ja levityksen.

Avoin data

Avoin data (open data) on tutkimusaineistoa, johon ei vielä liity tulkintaa. Data on useimmiten digitaalisessa muodossa (esim. mittaustulokset), mutta voi olla myös analogisessa muodossa (esimerkiksi päiväkirjat, haastatteluaineisto).

Avoin jul­kai­se­mi­nen

Avoin julkaiseminen (open access, open publishing) on julkaisemista siten, että digitaalinen artikkeli on yleisön saatavilla vapaasti ja välittömästi.

Bib­lio­met­riik­ka

Bibliometriikka (bibliometrics) tutkii tieteellistä julkaisutoimintaa kvantatiivisin perustein esimerkiksi viittausmääriä analysoimalla.

BPC-mak­su

BPC-maksu (book prosessing charge) on kirjoittajamaksu, jolla kirjasta tehdään avoin julkaisu. Maksu vaihtelee 4000 – 20 000 € / kirja.

Helsingin yliopistossa avoimia kirjoja julkaisevat Helsinki University Press (HUP). Näiden vertaisarvioitujen teosten BPC-maksun maksaa Helsingin yliopisto.

Helda Open Books (HOB) -sarjassa julkaistaan Helsingin yliopiston tutkijoiden avoimia teoksia, joiden julkaisemisesta vastaa kirjasto.

DOI

DOI (Digital object identifier) on pysyvä tunniste (joka voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia), joka toimii pysyvänä linkkinä julkaisuun. Kun se annetaan esimerkiksi artikkelille tai datasetille, pysyvä tunniste säilyy vaikka julkaisun tai datasetin säilytyspaikan verkko-osoite muuttuisi.

Editori

Editori on palvelu Helsingin yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille avoimien lehtien toimittamiseksi ja julkaisemiseksi. Palvelu perustuu avoimen koodin Open Journal Systems (OJS) julkaisualustaan.

Helsingin yliopiston kirjasto vastaa alustan teknisestä tuesta ja antaa pysyvät DOI-tunnisteet vertaisarvioiduille artikkeleille, käyttäjät vastaavat lehtien sisällöstä ja sitoutuvat CC BY -lisenssin käyttämiseen julkaisuissa. Lehdet ovat saatavilla avoimesti Editori-portaalissa journals.helsinki.fi.

Embargo

Embargo on julkaisuviive tai karenssiaika, jonka kustantaja määrää julkaisun rinnakkaistallenteelle julkaisun ilmestymispäivästä lukien. Kopion voi julkaista julkaisuarkistossa vasta embargon jälkeen. Embargo voi vaihdella paljon (6-24 kk) julkaisuittain.

Kun artikkelia rinnakkaistallennetaan Helda-julkaisuarkistoon, embargo voidaan määrittää tutkimusportaali TUHATissa ja julkaisu siirtyy embargon jälkeen automaattisesti Heldaan.

Helda

Helda on Helsingin yliopiston avoin digitaalinen julkaisuarkisto. Arkiston ylläpidosta vastaa Helsingin yliopiston kirjasto.

Helda Open Books

Helda Open Books on Helsingin yliopiston avointen monografioiden kokoelma ja maksuton julkaisupalvelu yliopiston tutkijoille ja opettajille.

Helda Open Books julkaisee monipuolisesti eri tieteenalojen tutkimukseen ja opetukseen liittyviä teoksia (mm. kurssikirjoja, tieteenalojen klassikoita, kokoomateoksia).

Hel­sin­ki Uni­ver­si­ty Press

Helsinki University Press (HUP) on Helsingin yliopiston kirjaston ja Gaudeamuksen yhteinen kansainvälinen tiedekustantamo.

Helsinki University Press julkaisee avoimesti monografioita ja lehtiä.

Hy­bri­di Open Access

Hybridi Open Access (hybrid open access) on tilausmaksullisen ja open access-lehden yhdistelmä, jossa kirjoittajan maksama APC-maksu avaa artikkelin avoimeksi lehden muun sisällön jäädessä maksumuurin taakse.

Hybridi Open Access on katsottu välivaiheeksi matkalla täysin avoimeen julkaisemiseen.

Plan S -suunnitelma kieltää hybridimallisen julkaisemisen.

Jul­kai­sua­lus­ta

Julkaisualusta (publishing platform) on infrastruktuuri, jossa voidaan julkaista tutkimustuotoksia.

Helsingin yliopiston julkaisualustoja ovat mm. Helda, jossa julkaistaan opinnäytteitä ja Open Access -monografioita, Ubiquity Press (Helsinki University Pressin lehtien alustana) ja Editori-palvelu (Open Journal Systems-ohjelmisto), joissa voidaan julkaista Open Access -lehtiä.

Jul­kai­suar­kis­to

Julkaisuarkisto (repository, repositorio) on infrastruktuuri, jonne tallennetaan digitaalisesti julkaistuja tutkimustuotoksia.

Helsingin yliopiston julkaisuarkisto on Helda.

Jul­kai­su­foo­ru­mi

Julkaisufoorumi (Jufo, Publication Forum) on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämä tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta ylläpitävä ja kehittävä kotimainen luokitusjärjestelmä.

Julkaisufoorumin luokituksia ei tule käyttää yksittäisten tutkijoiden arvioimiseen.

Kan­sa­lais­tie­de

Kansalaistiede (citizen science) on laajan yleisön tekemää joukkoistettua tutkimusta.

Esimerkkinä kansalaistieteestä Tieteen termipankki.

Kul­tai­nen Open Access

Kultainen Open Access (Gold Open Access): Avoimen julkaisemisen muoto, jossa julkaisu on välittömästi avoin kustantajan tai muun välittäjän verkkopalvelussa. Rahoitetaan usein kirjoittajamaksuilla.

Li­sens­si

Lisenssi (license): Tekijän myöntämä lupa teoksen jakamiseen ja muokkaamisen tietyillä reunaehdoilla.

Tunnetuin lisenssi Creative Commons (CC).

Helsingin yliopisto suosittaa avoimeen julkaisemiseen CC BY -lisenssiä.

Mak­su­muu­ri

Maksumuuri (paywall): Julkaisun näkyminen vain erillisen maksun maksaneille.

Suurin osa Helsingin yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä olevista tieteellisistä lehdistä on tilausmaksullisia eli maksumuurin takana. Kirjaston neuvottelemat lisenssisopimukset takaavat pääsyn lehtiin Helsingin yliopiston verkossa.

Plan S

Plan S on Euroopan unionin tiedekomission muodostaman koalition suunnitelma siitä, että kaikki verorahoin tuotetut julkaisut on oltava avoimia 1. 1. 2021 lähtien.

Suunnitelmaa tukee 14 suurta Eurooppalaista tiederahoittajaa, kuten esimerkiksi Suomen akatemia.

Pla­ti­na Open Access

Platina Open Access (Platinum Open Access): Toimintaperiaatteeltaan kuin kultainen Open Access, mutta kirjoittajamaksuja ei peritä kirjoittajalta, vaan rahoitus järjestetään muuta kautta. Suuri osa Open Access-lehtiä on tällaista Open Access -julkaisemista (esim. Journal.fi-lehdet).

Py­sy­vä tun­nis­te

Pysyvä tunniste (persistent identifier): Dokumentin yksilöivä ja koko kohteen elinajaksi tallennettu ainutkertainen merkkijono, jonka avulla kohteeseen voidaan yksiselitteisesti viitata (esim. DOI, URN).

Rin­nak­kais­tal­len­ta­mi­nen

Rinnakkaistallentaminen (parallel publishing, self-archiving): Julkaisun tallentaminen alkuperäisestä julkaisijasta riippumattomaan julkaisuarkistoon yleisön avoimesti saataville.

Helsingin yliopistossa artikkelit tallennetaan TUHATin kautta Helda-julkaisarkistoon. Rinnakkaistallennuksen voi tehdä myös kirjaston henkilökunta tutkijan puolesta. Tutkijan tulee ottaa talteen artikkelinsa post-print-versio (ks. artikkeliversiot) ja lähettää se kirjaston open access -tiimille tallennettavaksi osoitteeseen openaccess-info@helsinki.fi

Saa­lis­ta­ja­jul­kai­su

Saalistava julkaisu tai kustantaja (predatory publisher tai journal, myös rosvojulkaisu): Lehti tai muu julkaisu, joka esiintyy tieteellisenä, mutta laiminlyö tiedekustantajalle kuuluvan vastuun esimerkiksi vertaisarvioinnista.

Tällaisen lehden toiminta perustuu yleensä aggressiiviseen markkinointiin ja kirjoittajilta perittäviin maksuihin. Rosvojulkaisuja on tuhansia.

Ver­tai­sar­vioin­ti

Vertaisarviointi (peer review, referee-käytäntö): Tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähetetyt artikkelin arvioi sekä julkaisusarjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset aiheen asiantuntijat.

Arviointiprosessi voi olla suljettu (arvioivat ja kirjoittaja eivät tiedä toistensa henkilöllisyyttä) tai avoin (jossa osapuolet tietävät keitä toiset ovat).

Vih­reä Open Access

Vihreä Open Access (Green Open Access): Julkaisun tai sen osan kopion tallentaminen tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen (ks. rinnakkaistallennus).

Vihreä Open Access on kirjoittajalle ilmaista, ei kustantajan perimiä kirjoittajamaksuja.