Avoimen julkaisemisen palvelukeskus

Vuosina 2017-2019 toteutetussa Avoimen julkaisemisen palvelukeskus -hankkeessa luotiin malli, jossa kirjasto hoitaa keskitetysti yliopistolaisten kirjoittajamaksuja, neuvottelee maksuihin alennuksia ja seuraa tilaus- ja julkaisumaksuja. Vuonna 2021 avoimen julkaiseminen rahoitusta keskitettiin kirjastoon. Kirjasto jatkoi myös avointen kirjojen julkaisua Helda Open Books –kokoelmassa.
Kirjoittajamaksupalvelu: tutkimusartikkeleiden avoin julkaiseminen kirjaston tuella

Kirjaston avoimen julkaisemisen palvelukeskus tuki julkaisevaa tutkijaa kahdella tavalla. Tutkija voi hyödyntää kirjaston lehtitilauksiin sisältyviä avoimen julkaisemisen sopimuksia. Vaihtoehtoisesti tutkija voi hakea kirjastosta rahoitusta open access -lehtien julkaisumaksuihin Plan S –kriteerien mukaisesti. Puhtaasti hybridilehdissä julkaisemista ei tuettu. Palvelu tarkoitettiin ensisijaisesti tutkijoille, joilla ei ole omaa rahoitusta avoimeen julkaisemiseen. Tavoitteena oli tehdä avoin julkaiseminen tutkijan kannalta niin helpoksi ja yksinkertaiseksi kuin mahdollista. Palautteiden perusteella tässä onnistuttiin. 

 

Kirjasto käsitteli yhä suuremman osan HY:n tutkijoiden avoimista tutkimusartikkeleista. Kirjaston osuus kasvoi v. 2018 15 prosentista v. 2021 35 prosenttiin. 

Osana FinELib-konsortiota solmittujen transformatiivisia sopimuksia julkaistiin 1200 artikkelia avoimena. Helsingin yliopiston osuus koko konsortion avointen artikkelien määrästä oli 22,4 prosenttia. Kirjastolla oli voimassa 11 transformatiivista sopimusta. Osaan sopimuksia sisältyi vuosittainen avoimen julkaisemisen kiintiö. Kiintiö loppui kesken vuoden Emeraldin, Taylor & Francisin ja Wileyn sopimuksissa. Eniten avoimia artikkeleita julkaistiin Elsevierin, Springerin ja Wileyn sopimusten sisällä. Eniten sopimuksia hyödynsivät lääketieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijat.  

Kirjaston erillistä APC-rahoitusta käytettiin 634 artikkelin julkaisumaksuun. Eniten rahoitusta hyödynnettiin BioMed Centralin, Copernicuksen, Elsevierin, Frontiersin ja MDPI:n open access –lehdissä julkaisemiseen. Kirjaston rahoitusta myönnettiin 38 eri kustantajan julkaisuun ja julkaisutukea sai n. 500 eri HY:n tutkijaa. Artikkeleiden APC-maksun mediaanihinta oli 1659 euroa. APC-rahoituksen tavoitteena oli mahdollistaa julkaiseminen useammissa täysin avoimissa julkaisupaikoissa. Palautteen ja tulosten perusteella tässä onnistuttiin. 

Tärkeä osa kirjaston kirjoittajamaksupalvelua on neuvonta ja opastaminen sekä ongelmatilanteissa auttaminen. Palveluosoitteessa hulib-apc@helsinki.fi käsiteltiin 4128 yhteydenottoa tutkijoilta ja kustantajilta. 

ThinkOpen-blogissa julkaistiin juttusarja kirjoittajamaksuista. Kirjoittajamaksuista kerrottiin myös osana tutkijoille suunnattuja webinaareja.   

Uudentyyppistä kirjastotyötä

Kirjastotyöhön sisältyy yhä enemmän avoimuus eri muodoissaan. Kirjastossa on lisätty sekä julkaisemisen osaamista (esimerkiksi Editori- ja HOB-palvelu) että julkaisuprosessien ymmärtämistä. Avoimen julkaisemisen trendien ja linjausten seuraaminen ovat osa kirjastotyötä. 

Yliopiston julkaisemisen ja kirjaston lehtitilausten muodostama kokonaisuus edellyttää aineistojen arvioinnin ja julkaisemisen analytiikan osaamista. Ylipiston avointen julkaisujen käytön, vaikutusten ja näkyvyyden mittaaminen ovat myös uudenlaista kirjastotyötä. Kirjaston toimintamallia esiteltiin posterilla kansainvälisessä LIBER 2021 –konferenssissa.

Lukemisen ja julkaisemisoikeuden sisältävät transformatiiviset sopimukset ja kirjoittajamaksupalvelu ovat muutamassa vuodessa kasvaneet merkittäväksi kirjaston palveluksi. Kirjaston kirjoittajamaksupalvelusta vastaa APC-tiimi. 

Kansallista yhteistyötä tehtiin FinELib-konsortion FullOA-projektissa, jossa voitiin hyödyntää kirjaston kokemusta sopimuksista täysin avointen julkaisupaikkojen kanssa. Lisäksi kerättiin Helsingin yliopiston avointen julkaisujen dataa OpenAPC-tiedonkeruuta varten. OpenAPCn tavoitteena on avoimen julkaisemisen hintatietojen läpinäkyvyys. 

Helda Open Books ja Helsinki University Press

Avoimessa julkaisemisessa, niin Suomessa kuin kansainvälisesti, kirjat ovat tulleet yhä voimakkaammin tutkimusartikkelien rinnalle. Kirjastossa on tehty työtä kirjojen avoimen saatavuuden edistämiseksi jo pitempään Helda-julkaisuarkiston kautta. Vuonna 2019 aloittaneen Heldan näyteikkunakokoelman, Helda Open Booksin (HOB) kautta julkaistiin viime vuonna 25 avointa kirjaa, kaikki ensi kertaa sähköisessä muodossa. HOB-toiminnassa oli viime vuonna esillä myös näkyvyyden kehittäminen ja digitoinnin parantaminen uuden skannerin avulla. 

Yliopisto-opetuksen tukeminen on yksi HOB:n keskeisiä tehtäviä, ja viime vuonna julkaistujen kirjojen joukossa oli viisi tutkintovaatimuksissa olevaa teosta. Avoin julkaiseminen on nähty erityisen tärkeäksi loppuunmyytyjen kurssikirjojen kohdalla. Kirjaston tavoitteena on saada kurssikirjoista avoimia versioita neuvottelemalla kustantajien kanssa sekä tukemalla opettajia ja tutkijoita avoimessa julkaisemisessa. Aihe on ajankohtainen, kun nyt uusia kurssiaineistoja suunnitellaan opintosuunnitelmakaudelle (OPS-kaudelle) 2023-2026.  

Avointen kirjojen julkaisemisessa Helsingin yliopiston lippulaivana on kansainvälinen avoin tiedekustantamo Helsinki University Press (HUP), joka julkaisi viime vuonna 11 vertaisarvioitua tieteellistä kirjaa. Helmikuussa 2020 perustettu HUP julkaisee myös kolmea tieteellistä lehteä. Myös HUP toimii osana Helsingin yliopiston kirjaston palvelukokonaisuutta, mutta sen käytännön toiminnasta vastaa Gaudeamus-kustantamo. 

 

Kirjoittajat