MSc theses in PECC group
A number of MSc projects are being carried out in Plant Ecophysiology and Climate Change group.

Most topics concerns winter ecology and phenology of plants, but our group members have supervised also other topics, including pedagogical MSc theses.

MSc theses related to the research topics of PECC group

*Kristiina Tolvanen: Fragaria vesca summer and winter leaf development, morphology and chlorophyll content in 12 European genotypes under different temperature treatments.

*Jalmar Donner: Lupinens och milda vintrars inverkan på ängsvegetation i Finland.

*Robin Sjöblom: Tillväxtskillnader hos de i Finland förekommande cytotyperna av backlök (Allium oleraceum), försök i tillväxtskåp.

Sonja Still 2019: Smultronets (Fragaria vesca) sommar- och vinterblad – fenologi och fotosynteskapacitet hos smultron av fem olika europeiska ursprung.

Linda Peltola 2019: Syysyksivuotisten kasvien (Capsella bursa-pastoris ja Thlaspi arvense) itäminen ja sirkkataimien talvehtiminen.

Ann-Sofie Åstrand 2018: Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera) som invasiv art i Finland: fröbank, frögroning och övervintringsförhållandenas inverkan.

Sannimari Käärmelahti (University of Eastern Finland) 2018: Ympäristötekijät subarktisten varpujen fenologisen ajoituksen ohjaajina.

Che Liu 2016: Divergences in subarctic-alpine plant phenology and reproductive success due to snowmelt timing. Thesis in Helda

Johanna Hannuksela 2013: Lumen sulamisen vaikutus puolukan (Vaccinium vitis-idaea) fotosynteesiin ja fenologiaan.

Elisa Metsovuori 2012: Talvivihreiden ruohovartisten kasvien kesä- ja talvilehtien rakenne ja fotosynteesitehokkuus.

Pirjo Auvinen 2011: Uuvanan (Diapensia lapponica) ja tunturikohokin (Silene acaulis) pienilmaston muodostuminen ja suojaava vaikutus Kilpisjärven tunturipaljakalla.

Sarianna Alho 2009: Ainavihantien kasvien fotosynteesi talven lauhoina jaksoina.

Elli Palmgren 2008: Höstaktiviteten hos några vintergröna växter i fältskiktet – fotosyntes, tillväxt och sockermängder.

Pedagocial and other MSc theses supervised by members of PECC group:
*Laura Fontell: Mätäojan vesimakrofyyttien ilmentämän ekologisen tilan vertaaminen piilevien, vesianalyysien ja pohjaeläinten ilmentämään vesistön ekologiseen tilaan sekä eri maastomenetelmien soveltuvuus kaupunkiympäristöön.

*Anette Markula: Eheyttävä projektimainen opiskelu biologian (luonto- ja ympäristö -teeman) opetuksessa (aineenopettajagradu).

*Alli Siren: Non-formaali tiedekasvatus – Miten lapset ja vanhemmat kokevat biologian ja maantieteen leirien aktiviteetit relevanteiksi (aineenopettajagradu).

Johanna Nymark 2019: Aktiverande uteundervisning: botaniska undervisninguppgifter för biologiundervisningen i årskurs sju och åtta i grundskolan (ämneslärargradu).

Jenny-Maria Bergman 2018: Högstadie- och gymnasie-elevers intresse för biologiundervisningens teman, samt temans upplevda svårighetsgrad (ämneslärargradu).

Nicolina Johanson 2018: En ekologisk studie av Ålands rikkärr – förändringar i kärlväxternas och mossornas artsammansättning.

Helena Laasjärvi 2017: Luokanopettajien ja biologian aineenopettajien valmiudet ja motivaatio kasvilajintuntemustaitojen opetuksessa (aineenopettajagradu).

* = on-going project