People

Meet the researchers working in IntraComp. The project gathers researchers from several Finnish universities interested in intraparty competition. Further, the project has three international collaborators.
Åsa von Schoultz

Päätutkija

Åsa von Schoultz (née Bengtsson) on IntraComp-hankkeen päätutkija. Hän on toiminut valtio-opin professorina Helsingin yliopistossa 2017 alkaen. von Schoultz on aiemmin työskennellyt professorina Ruotsissa. Hänen tutkimuksensa liittyy äänestäjien ja poliittisten eliittien poliittiseen toimintaan. Tutkimuksen pääpaino on puolueiden sisäisessä valtakamppailussa, preferenssit poliittisissa päätöksenteon prosesseissa ja vähemmistöihin liittyvässä politiikassa.

von Schoultzilla on kattava kokemus kyselytutkimuksien toteuttamisesta sekä kansalaisille että poliittisille eliiteille. Hän on  the Comparative Candidates Survey:n ja Suomen vaalitutkimuskonsortion johtoryhmän jäsen, sekä Eduskuntavaaliehdokas-kyselyn päätutkija vuodesta 2011 alkaen. Hän on myös ohjannut viidennettä European Values -kyselytutkimuksen kierrosta Ruotsissa ja ruotsinkielisille suomalaisille Suomessa. 

Hänen tutkimuksiaan on julkaistu esimerkiksi European Journal of Political Research, West European Politics, International Journal of Public Opinion Research -tiedelehdissä. Hän on myös kirjoittanut Oxford Handbook of Electoral Systems ja Sage Handbook of Electoral Behaviour -kirjoihin.

Åsa von Schoultzin tutkimus ja yhteystiedot

 

Mikko Mattila

Professori

Mikko Mattila on yleisen valtio-opin professori Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut äänestämisestä ja muista poliittisen osallistumisen muodoista sekä instituutioista kansallisessa ja vertailevissa konteksteissa. Hän on myös analysoinut Euroopan unionin politiikkaa, erityisesti äänestyskäyttäytymistä Euroopan unionin neuvostossa. IntraComp-hankkeessa hänen painopisteensä on Eduskuntavaaliehdokas-kyselyssä, kampanjoinnissa ja äänestäjien ehdokasvalinnassa. Mikko Mattila on julkaissut artikkeleja vertaisarvioiduissa tiedelehdissä, kuten British Journal of Political Research, Electoral Studies, European Journal of Political Research and West European Politics.

Mikko Mattilan tutkimus ja yhteystiedot

Peter Söderlund

Apulaisprofessori

Peter Söderlund on apulaisprofessori Åbo Akademissa, Yhteiskuntatutkimuksen instituutissa. Hänen päämielenkiinnon kohteensa ovat vaalitutkimuksessa ja eurooppalaisissa sekä muiden pitkäikäisten demokratioiden vaalijärjestelmissä. Erityisesti hän on kiinnostunut ehdokaskeskeisistä vaalijärjestelmistä, puoluejärjestelmistä ja yksilötason äänestyskäyttäytymisestä. Hänellä on laaja osaaminen kyselytutkimusten analysoimisesta sekä maakohtaisista kyselyistä että kansainvälisistä vertailevista kyselyistä. Söderlund oli projektin alkaessa Suomen Akatemian tutkija (2014-2019) projektissa "Personalization of electoral competition". Hänen artikkeleitaan on julkaistu  European Journal of Political Research, West European Politics, Electoral Studies and European Political Science Review -tiedelehdissä.

Peter Söderlundin tutkimus ja yhteystiedot

Staffan Himmelroos

Dosentti

Staffan Himmelroos on tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on päätutkija nelivuotisessa hankkeessa, joka tarkastelee suomalaisten maastamuuttajien poliittista käyttäytymistä. IntraComp-hankkeessa hän erityisesti osallistuu Eduskuntavaaliehdokas-kyselyn toteuttamiseen. Hänen päätutkimuskohteensa ovat demokraattiset innovaatiot, deliberatiivinen demokratia ja asenteet vähemmistöryhmiä kohtaan. Hän on julkaissut edellämainituista teemoista artikkeleja International Political Science Review, Political Studies and Acta Politica -tiedelehdissä.

Staffan Himmelroosin tutkimus ja yhteystiedot

Sari Pikkala

Vanhempi tutkija

Sari Pikkala on vanhempi tutkija Åbo Akademissa. Hän on vastuuopetteja julkisen sektorin johtamisen maisteriohjelmassa. Pikkala on ollut mukana useissa tutkimushankkeissa ja kehitysohjelmissa, jotka liittyvät politiikkaan, hallintoon, paikallistason demokratiaan ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon littyen. Hänen on omassa tutkimuksessaan analysoinut poliittisia urapolkuja ja ehdokkaiden vaalimenestystä (mm. vapaaehtoista ja ei-vapaaehtoista ehdokkaiden vaihdoksia ja naisten edustuksellisuutta politiikassa). Yksi hänen tutkimusintressesistään on äänestyskäyttäymisen tarkasteleminen kunnittain painottuen maantieteelliseen edustavuuteen ja äänestäjien äänestysaktiivisuuteen sekä liikkuvuuteen.

Sari Pikkalan tutkimus ja yhteystiedot

Achillefs Papageorgiou

Projektitutkija

Achillefs Papageorgiou on väitellyt tohtoriksi Tampereen yliopistossa, suorittanut maisterin tutkinnon London School of Economicsissa. Hänen tutkimuskohteensa ovat olleet poliittinen osallistuminen, puolueiden sisäinen vaalikilpailu, formaalit mallit ja tilastolliset menetelmät. Hän on opettanut kursseja kvantitatiivisista menetelmistä, formaalista teoriasta ja poliittisesta osallistumisesta Helsingin, Tampereen, Turun ja Limerickin yliopistoissa. Hän on arvioinut artikkeleja European Journal of Political Research, European Political Science Review, Group Decision and Negotiation, Political Behavior, Scandinavian Political Studies -tiedelehdille. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu kansainvälisissä tiedelehdissä, muun muassa Acta Politica, Electoral Studies, Homo Oeconomicus, International Political Science Review, Parliamentary Affairs, Party Politics, and Scandinavian Political Studies -lehdissä.

Achillefs Papageorgioun tutkimus ja yhteystiedot

Vesa Koskimaa

Projektitutkija

Vesa Koskimaa on tutkija Yhteiskuntatieteiden tutkimusinstituutissa Åbo Akademissa. Hänen väitöksensä keskittyi puolueiden sisäiseen vaalikilpailuun, erityisesti keskittyen johtajuuteen, vallanjakoon ja puolueiden sisäiseen demokratiaan. IntraComp-hankkeen lisäksi hän osallistuu PALO-projektiin, mikä pyrkii paljastamaan Suomen kansallisen tason pitkäjänteiseen päätöksentekoon vaikuttavia piileviä tekijöitä. IntraComp-hankkeessa hänen päätehtävänään on haastatella valtakunnallisia ja vaalipiiritason puoluetoimijoita selvittääkseen, miten puolueet valitsevat ehdokkaita eduskuntavaaleihin ja miksi puolueet suosivat tiettyjä ehdokkaiden piirteitä toisiin nähden.

Veikko Isotalo

Väitöskirjatutkija

Veikko Isotalo, VTM (Yleinen valtio-oppi) and TkK (Informaatioverkostot), on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Veikkon tutkimusintresseihin kuuluvat vaalitutkimus, sosiaalinen media ja laskennallinen yhteiskuntatiede. IntraComp-hankkeessa Veikko työskentelee etenkin Eduskuntavaaliehdokas-kyselyn parissa. Veikko on jäsen Rajapinta-järjestössä (laskennallisiin yhteiskuntatieteisiin keskittyvässä tutkijayhteisössä). 

Veikko Isotalon tutkimus ja yhteystiedot

Theodora Järvi

Väitöskirjatutkija

Theodora Järvi on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Theodoralla on maisterin tutkinto (Public Choice) Tampereen yliopistosta. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät informaation rooliin valintatilanteissa ja henkilökohtaisiin äänestysstrategioihin monipuoluejärjestelmissä.

Josefina Sipinen

Väitöskirjatutkija

Josefina Sipisellä on maisterin tutkinto politiikan tutkimuksesta ja historiasta. Hän on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hänen väitöskirjansa keskittyy maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden rekrytointiin Suomen kuntavaaleissa. Hänen metodologinen osaamisensa liittyy kyselytutkimusaineiston keräämiseen, monimenetelmä prosessien seurantaan ja kvalitatiivisiin haastatteluihin. Hän oli jäsenenä CONTRE-hankkeessa (2015–2019), jota rahoitti Suomen Akatemia. Hän on myös jäsen Suomen vaalitutkimuskonsortiossa ja jäsen The International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Networkissä (ETHMIGSURVEYDATA, Cost Action 16111).

Josefina Sipisen tutkimus ja yhteystiedot

Aleksi Suuronen

Väitöskirjatutkija

Aleksi Suuronen on väitöskirjatutkija Åbo Akademissa ja työskentelee Politiikan tutkimuksen ja Viestinnän laitoksella. Aleksin tutkimus liittyy sosiaalisen median poliittiseen käyttöön ja tarkemmin rajattuna siihen, kuinka useat poliittiset toimijat ja ehdokkaat käyttävät sosiaalista mediaa ja mitä vaikutuksia sillä on tavallisten kansalaisten poliittiseen käyttäytymiseen, asenteihin ja osallistumiseen.

Arseniy Lobanovskiy

Väitöskirjatutkija

Arseniy Lobanovskiy, on väitöskirjatutkija Turun yliopistossa. Arseniyn tutkimus tarkastelee puolueiden sisäisiä ryhmittymiä ja vaalikilpailua. Tutkimus nojaa formaaliin mallinnukseen ja erinäisiin koeasetelmiin. Hän on jäsen PALO-hankkeessa (2017-2021). 

Arseniy Lobanovskiyn tutkimus ja yhteystiedot

Matthew S. Shugart

Professor – International Collaborator

Matthew S. Shugart, is a Distinguished Professor at the Department of Political Science, University of California, Davis. Shugart is a world leading expert on electoral systems and one of the first ones to systematically explore the intraparty dimension within electoral systems. Shugart has published extensively within the field, with articles in American Political Science Review, Electoral Studies and most recently with the book Votes from Seats (with Rein Taagepera) published at Cambridge University Press and the Oxford Handbook of Electoral Systems (edited with Erik S. Herron and Robert J. Pekkanen).

Hilde Coffé

Professor – International Collaborator

Hilde Coffé is a Professor in Politics at the University of Bath. Her main research interests include political behaviour, public opinion and political representation. Through her research, she seeks to understand the behaviour and opinions of both voters and political representatives, and the interaction between these two main actors in representative democracies. Within the scope of the IntraComp project, she is currently working on research looking at networks of political candidates in Finland. Her other research examines the way candidates campaign in Finland and to what extent that differs depending on candidates’ political experience and background. Still other research focuses on the effect of different candidate characteristics on voters’ electoral behaviour.

Gert-Jan Put

Senior Researcher – International Collaborator

Gert-Jan Put is a Senior Researcher at the Department of Political, Social and Communication Sciences, University of Namur. His research interests include candidate selection, electoral systems, intraparty competition and campaign finance. He obtained his doctoral degree with a dissertation on the geographical dimension of candidate selection within Belgian political parties. During his PhD, Gert-Jan was a visiting research fellow at Tel-Aviv University. His current postdoctoral project, which is funded by the FRS-F.N.R.S., investigates how the geographical characteristics of electoral candidates and party lists shape the outcome of intraparty competition in Finland, Belgium, Austria and Greece. His work has been published in, among other journals, Political Behavior, Government and Opposition, Electoral Studies and Politics.

Gert-Jan Put's research and contact information