Previous members of the team

Antti-Jussi Kieloaho: now works at LUKE

antti-jussi.

kieloaho [at] luke.fi

Jouni Heiskanen: now works at ICOS ERIC

jouni.heiskanen [at] icos-ri.eu

Outi Wahlroos

Aleksi Mikola