Let's Move It -julkaisut

Tällä sivulla on listattu Let's Move It -hankkeen eri vaiheiden tutkimustuotoksia.

Olemme tuottaneet myös käytännön interventiomateriaaleja (mm. ohjaajakäsikirjat, powerpoint-slidesetit, julisteet), joita voi hyödyntää ei-kaupalliseen käyttöön materiaalipankistamme: www.letsmoveit.fi.

Esitutkimusvaihe

Esitutkimusvaiheessa 2012-13 tutkimusryhmä tutustui ilmiöön kohderyhmässä ja kontekstissaan, aiempaan tutkimusnäyttöön ja mahdollisiin interventiokeinoihin. 

Laadullinen tutkimus ammattiin opiskelevien liikuntakäsityksistä

Liimakka, S., Jallinoja, P., & Hankonen, N. (2013). Liikutaan ja/vai hengaillaan? Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten liikuntasuhde osana elämänkokonaisuutta. Liikunta & Tiede, 50 (6), 32–39

[ResearchGate]

Osallistamisen keinot 

Aistrich, A., & Absetz, P. (2013). Osallistavalla otteella nuoret kumppaneiksi terveyden edistämisen tutkimuksessa, Liikunta ja Tiede, 50 (6) 9-15.

[ResearchGate]

Miten luoda teoriaan ja tutkimusnäyttöön pohjautuva interventio?

Hankonen, N., Hynynen, S-T., & Laine, H. (2014). Lisää liikuntaa opiskelevan nuoren arkeen – Miten rakentaa teoriaan ja tutkimusnäyttöön perustuva interventio? Liikunta & Tiede, 4, 51-57. [ResearchGate]

Mikä selittää sosioekonomisia eroja fyysisessä aktiivisuudessa?

Hankonen, N., Heino, M. T. J., Kujala, E., Hynynen, S.-T., Absetz, P., Araújo-Soares, V., … Haukkala, A. (2017). What explains the socioeconomic status gap in activity? Educational differences in determinants of physical activity and screentime. BMC Public Health, 17(1), 144. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3880-5

[ResearchGate

Millaiset keinot ovat aiemmissa vastaavissa interventiotutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä vaikuttavuuteen nuorten liikunnan lisäämisessä?

Hynynen, S.-T., van Stralen, M. M., Sniehotta, F. F., Araújo-Soares, V., Hardeman, W., Chinapaw, M. J. M., … Hankonen, N. (2016). A systematic review of school-based interventions targeting physical activity and sedentary behaviour among older adolescents. International Review of Sport and Exercise Psychology, 9(1), 22–44. https://doi.org/10.1080/1750984X.2015.1081706 

[ResearchGate]

Miten itsemääräämisen teoria soveltuu lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen?

Hynynen, S-T, & Hankonen, N. (2015). Autonomiaa tukien aktiivisemmaksi? Itsemääräämisen teoria lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä. Kasvatus, 46 (5), 473-487.

[ResearchGate]

Omaehtoinen ja “pakotettu” motivaatio sekä itsesäätelytekniikat (suunnittelu & omaseuranta) nuorten liikunnan ennustajina

Nurmi, J., Hagger, M. S., Haukkala, A., Araújo-Soares, V., & Hankonen, N. (2016). Relations Between Autonomous Motivation and Leisure-Time Physical Activity Participation: The Mediating Role of Self-Regulation Techniques. Journal of Sport and Exercise Psychology, 38(2), 128–137. https://doi.org/10.1123/jsep.2015-0222

[ResearchGate]

Minkälaisia merkityksiä nuoret liittävät liikuntaan ja sen muutoksiin elämänkaaren aikana? 

Kostamo, K., Vesala, K. M., & Hankonen, N. (2017). Leikistä harrastukseen, hyötyyn ja pelailuun: liikunnan merkitysten muutokset nuorten kilpakirjoituksissa. [From game to hobby, benefit and play: Meanings of physical activity and its change in competitive writings of adolescents]. Psykologia, 52(1), 23–37.

Mitkä avaintapahtumat liittyvät nuorten liikuntasuhteen muutokseen elämänkaaren aikana? Kostamo, K., Vesala, K. M., & Hankonen, N. (2019). What triggers changes in adolescents’ physical activity? Analysis of critical incidents during childhood and youth in student writings. Psychology of Sport and Exercise, 45. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101564

Mallintaminen

Miten opettajat asennoituvat istumisen vähentämistavoittesiin oppilaitoksissa, ja mitkä keinot ovat hyväksyttävimpiä heidän näkökulmastaan?

Laine, H., Araújo-Soares, V., Haukkala, A., & Hankonen, N. (2017). Acceptability of Strategies to Reduce Student Sitting: A Mixed-Methods Study With College Teachers. Health Promotion Practice, 18(1), 44–53. https://doi.org/10.1177/1524839916677209

[ResearchGate]

Onko Let’s Move It -interventiotutkimuksen ensimmäinen versio hyväksyttävä ja toteutuskelpoinen? 

Hankonen, N., Heino, M. T. J., Hynynen, S.-T., Laine, H., Araújo-Soares, V., Sniehotta, F. F., … Haukkala, A. (2017). Randomised controlled feasibility study of a school-based multi-level intervention to increase physical activity and decrease sedentary behaviour among vocational school students. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 37. https://doi.org/10.1186/s12966-017-0484-0Miten bayesiläisiä menetelmiä voi hyödyntää intervention arvioinnissa?

Heino, M. T. J., Vuorre, M., & Hankonen, N. (2018). Bayesian evaluation of behavior change interventions: a brief introduction and a practical example. Health Psychology and Behavioral Medicine, 6(1), 49–78. https://doi.org/10.1080/21642850.2018.1428102

Miten interventio kehitettiin, ja millainen intervention lopullinen versio oli?

Hankonen, N., Absetz, P., & Araujo-Soares, V. (2019). Changing activity behaviours in vocational school students: The stepwise development and optimised content of the ‘Let’s Move it’ intervention. Pre-print. https://doi.org/10.31234/osf.io/ak68f

Let's Move It -intervention sisältö lyhyesti.

Elisa Kaaja et al. (2015). Design of a Multi-Level School-Based Intervention to Increase Physical Activity and Decrease Sedentary Behaviour. Poster presentation, Conference of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, Edinburgh.

Vaikuttavuustutkimus

RCT-vaihe – kuvaus ja arviointi:

Millainen on Let’s Move It -ryvässatunnaistetun vaikuttavuustutkimuksen tutkimusasetelma?

Hankonen, N., Heino, M., Araujo-Soares, V., Sniehotta, F.F., Sund, R., Vasankari, T., Absetz, P., Borodulin, K., Uutela, A., Lintunen, T., & Haukkala, A. (2016). “Let’s Move It” – a school-based multilevel intervention to increase physical activity and reduce sedentary behaviour among older adolescents in vocational secondary schools: Study protocol for a cluster-randomized trial. BMC Public Health, 16 (1), 451. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3094-x

Muut linkit: [ResearchGate

Millaiset muistutusviestit vaikuttavat opiskelijoiden liikemittarin käytössä parhaiten?

Heino, M. T. J., Knittle, K., Haukkala, A., Vasankari, T., & Hankonen, N. (2018). Simple and rationale-providing SMS reminders to promote accelerometer use: a within-trial randomised trial comparing persuasive messages. BMC Public Health, 18(1), 1352. https://doi.org/10.1186/s12889-018-6121-2

Mitä tapahtui Let's Move It -interventiotutkimuksen opettajainterventiossa?

Köykkä, K., Absetz, P., Araújo-Soares, V., Knittle, K., Sniehotta, F. F., & Hankonen, N. (2019). Combining the reasoned action approach and habit formation to reduce sitting time in classrooms: Outcome and process evaluation of the Let’s Move It teacher intervention. Journal of Experimental Social Psychology, 81, 27–38. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2018.08.004

  • Keskeiset tulokset: Interventiohaaran opettajat vähensivät opiskelijoiden istumista enemmän kuin verrokkihaaran opettajat omiensa. Eroa interventio- ja verrokkihaarojen välillä selittivät käsitykset muiden toiminnasta (deskriptiiviset normit), aikomus (motivaatio) ja käyttäytymismuutostekniikkojen käyttö toiminnanohjauksessa

Mitkä intervention osat tai piirteet toimivat erityisen tärkeinä havahduttajina tai oivalluksen aiheuttajina liikunnan tai liikuntaan suhtautumisen muuttamiseksi nuorten itsensä kertoman mukaan?

Kostamo, K., Jallinoja, P., Vesala, K. M., Araújo-Soares, V., Sniehotta, F. F., & Hankonen, N. (2019). Using the critical incident technique for qualitative process evaluation of interventions: The example of the “Let’s Move It” trial. Social Science & Medicine, 232, 389–397. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.014

Millainen oli LMI-tutkimukseen osallistuneiden 1165 opiskelijan tilanne (esim. liikunnan määrä, motivaation lähtötaso) lähtömittauksessa? Mitkä ovat uusien visualisointimenetelmien sekä verkostoanalyysin mahdollisuudet perus-aineiston kuvaamisessa?

Heino, M. T. J., Knittle, K., Fried, E., Sund, R., Haukkala, A., Borodulin, K., … Hankonen, N. (2019). Visualisation and network analysis of physical activity and its determinants: Demonstrating opportunities in analysing baseline associations in the Let’s Move It trial. Health Psychology and Behavioral Medicine, 7(1), 269–289. https://doi.org/10.1080/21642850.2019.1646136

 

Tekeillä olevat tai arvioitavana olevat tutkimukset:

Hankonen, N., Vasankari, T., Haukkala, A., et al. (2018). Effects of the Let’s Move It intervention on physical activity and sedentary behaviour among vocational school students: A cluster-randomised trial. Valmisteilla. 

  • Pääkysymys: Onko LMI-interventio vaikuttava istumisen vähentämiseksi ja vähän liikkuvien opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi?

Heino, M., Araujo-Soares, V., Sund, R., Vasankari, T., Hardeman, W., Sniehotta, F. F., Hankonen, N.  Description of substantive hypotheses: Let’s Move It intervention mechanisms of impact on physical activity. Registered hypothesis.

Hankonen, N., Absetz, P., & Araujo-Soares, V. (2019, April 4). Changing activity behaviours in vocational school students: The stepwise development and optimised content of the ‘Let’s Move it’ intervention. Pre-print. https://doi.org/10.31234/osf.io/ak68fKostamo, K. Friends’ role in long-term PA increase. Perceptions of social support in trial participants’ interviews. Valmisteilla.

Heino, M., Noonan, C., Knittle, K., Hankonen, N. Evaluating mechanisms of impact under complexity: Considerations for intervention research. Valmisteilla.Palsola, M., Kostamo, K., Renko, E., Lorencatto, F., & Hankonen, N. (2019). How do participants engage with the Let’s Move It intervention? Thematic analysis of adolescents’ interviews. Pre-print. https://doi.org/10.31234/osf.io/34ges

Levittäminen (kärkihanke)

Hankonen N., Renko, E., Haerens, L., Absetz, P., Koski-Jännes, A., Lintunen, T. & Aeltermann, N. Changes in PE teachers’ motivational interaction style following a CPD training: Does intervention acceptability and intention play a role in interaction style enactment? Valmisteilla.

Renko, E., Knittle, K., Palsola, M., Lintunen, T. & Hankonen, N. et al. Enhancing teachers' skills to promote adolescents' physical activity: Acceptability, reach and implementation of a CPD training. [Registered hypotheses]

Renko, E., Koski-Jännes, A., Absetz, P., Lintunen, T., & Hankonen, N. (2018). Improving Motivating Styles to promote Physical Activity: Teachers’ Experiences in Using Motivational Interaction. Pre-print. https://doi.org/10.31219/osf.io/2mnfx

Muita hankkeeseen liittyviä tuotoksia

Kaaja, E. (2018)  Let's Move It -tutkimushankkeen oppeja [Lessons learned from the Let’s Move It project]. Liito – Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja –lehti [PE and HE Teacher] 3, 34-35.Hankonen, N., Kaaja, E., & Köykkä, K. (2016). Mitä tapahtuu liikunnan edistämiselle? Liikunta ja Tiede, 53 , 4, 60-64.

[ResearchGate]Kaaja, E. & Hankonen, N. (2016). Let's Move It - omaehtoisen liikuntamotivaation ja itsesäätelytaitojen kautta kohti aktiivisempaa elämäntyyliä. [Let’s Move It – via autonomous exercise motivation and self-regulation skills toward a  more active lifestyle] In: Lupa liikkua! Perusteluja ja ideoita liikkeen lisäämiseen ammatillisessa koulutuksessa, Publisher: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, ISBN 978-952-7186-07-7. pp. 15-18.Hirvensalo M., Hankonen N., Autio K., Jussila A., Kostamo K., Kaaja E., Malvela M. (2015). Liikkumattomasta liikkujaksi, mutta miten? [How to become more active?] Liikunta & Tiede 2-3, 56-59.Hankonen, N., Hynynen, S. & Laine, H. (2014). Lisää liikuntaa opiskelevan nuoren arkeen – Miten rakentaa teoriaan ja tutkimusnäyttöön perustuva interventio? [More physical activity into everyday life of students – how to build an intervention based on theory and research evidence?] Liikunta & Tiede 51 (4), 51–57.Hankonen, N., Aistrich, A., Hynynen, S., Liimakka, S. & Kujala, E., (2013). Miten edistää ammattiin opiskelevien liikkumista? [How to promote physical activity among vocational students?] p. 29 LIITO Liikunnan ja terveystiedon opettaja -lehti, 2/13.

Pro Gradu -opinnäytteet

Heiskanen, N. (2019). Liikunnan motiivien sanastot ja tavoitteiden, suunnittelun ja seurannan arvottaminen liikuntainterventioon osallistuneiden nuorten puheessa

[Tiivistelmä]

Hagman, N. (2017). Let’s Move It -interventioon osallistuneiden opettajien kokemukset oppituntien aktivoimiseen vaikuttavista tekijöistä.

[Tiivistelmä]

Köykkä, K. (2017). Is habit formation effective in making students’ sitting reduction a regular routine for vocational school teachers? Evaluating outcomes and habit formation processes in the Let’s Move It teacher intervention.

[Tiivistelmä]

Heino, M. (2016). No use reasoning with adolescents? A randomised controlled trial comparing persuasive messages. 

[Tiivistelmä]

Nelimarkka, A. (2016). “Liikkuva ylipainoinen on parempi kuin liikkumaton laiha”: Liikuntaintervention vastaanoton laadullinen arviointi vähän liikkuvien nuorten haastatteluista.

[Tiivistelmä]

Nummela, N. (2016). Persoonallisuuspiirteiden ja motivaation yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ammattiin opiskelevilla.

Rehnström, K. (2015). Ennustaako järkeillyn käyttäytymisen lähestymistapa paikallaanoloa ja sen rajoittamista ammattiin opiskelevilla nuorilla?

Nurmi, J. (2014). Adolescents’ physical activity: The role of autonomous motivation and self-regulation techniques.

[Tiivistelmä]

Muinonen, P. (2014). Onko itsekontrolli yhteydessä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen? Itsekontrollin välittyminen suunnitellun toiminnan teorian kautta nuorten fyysiseen aktiivisuuteen.

[Tiivistelmä]

Paajanen-Taube, K. (2014). Liikuntasuhteen muutokset keskiasteen opiskelijoiden kilpailukirjoituksissa. 

[Tiivistelmä]

Lisäksi tekeillä muitakin pro graduja, jotka hyödyntävät aineistoa.