Let's Move It -julkaisut

Esitutkimusvaiheessa 2012-13 tutkimusryhmä tutustui ilmiöön kohderyhmässä ja kontekstissaan, aiempaan tutkimusnäyttöön ja mahdollisiin interventiokeinoihin. 

Laadullinen tutkimus ammattiin opiskelevien liikuntakäsityksistä
Liimakka, S., Jallinoja, P., & Hankonen, N. (2013). Liikutaan ja/vai hengaillaan? Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten liikuntasuhde osana elämänkokonaisuutta. Liikunta & Tiede, 50 (6), 32–39.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Osallistamisen keinot 
Aistrich, A., & Absetz, P. (2013). Osallistavalla otteella nuoret kumppaneiksi terveyden edistämisen tutkimuksessa, Liikunta ja Tiede, 50 (6) 9-15.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Miten luoda teoriaan ja tutkimusnäyttöön pohjautuva interventio?
Hankonen, N., Hynynen, S-T., & Laine, H. (2014). Lisää liikuntaa opiskelevan nuoren arkeen – Miten rakentaa teoriaan ja tutkimusnäyttöön perustuva interventio? Liikunta & Tiede, 4, 51-57.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Mikä selittää sosioekonomisia eroja fyysisessä aktiivisuudessa?
Hankonen, N., Heino, M., Kujala, E., Hynynen, S., Absetz, P., Araujo-Soares, V., Borodulin, K., Haukkala, A. What explains the Socioeconomic Status Gap in Activity? Educational Differences in Determinants of Physical Activity and Screentime. (2017). BMC Public Health, 17, 174.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Millaiset keinot ovat aiemmissa vastaavissa interventiotutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä vaikuttavuuteen nuorten liikunnan lisäämisessä?
Hynynen, S-T., van Stralen, M. M., Sniehotta, F. F., Araujo-Soares, V., Hardeman, W., Chinapaw, M. J. M., Vasankari, T. & Hankonen, N. (2016). A systematic review of school-based interventions targeting physical activity and sedentary behaviour among older adolescents. International Review of Sport and Exercise Psychology. 9, 1, 22-44.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Miten itsemääräämisen teoria soveltuu lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen?
Hynynen, S-T, & Hankonen, N. (2015). Autonomiaa tukien aktiivisemmaksi? Itsemääräämisen teoria lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä. Kasvatus, 46 (5), 473-487.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Omaehtoinen ja “pakotettu” motivaatio sekä itsesäätelytekniikat (suunnittelu & omaseuranta) nuorten liikunnan ennustajina
Nurmi, J., Hagger, M. S., Haukkala, A., Araújo-Soares, V., & Hankonen, N. (2016). Relations between autonomous motivation and leisure-time physical activity participation: The mediating role of self-regulation techniques. Journal of Sport and Exercise Psychology38(2), 128-137.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Miten nuoret kuvaavat liikunnan ja liikuntasuhteensa muutosta kilpakirjoituksissa?
Kostamo, K. (2014). Liikuntasuhteen muutokset keskiasteen opiskelijoiden kilpailukirjoituksissa. (Pro gradu -tutkielma)
Linkit: [Tiivistelmä]

Mitä syitä nuoret kirjoituksissaan kertovat muutokseen aktiivisuudessaan?
Kostamo, K., Vesala, K., Hankonen, N. What triggers changes in adolescents’ physical activity? Analysis of critical incidents during childhood and youth in student writings. Valmisteilla.

Miten opettajat asennoituvat istumisen vähentämistavoittesiin oppilaitoksissa, ja mitkä keinot ovat hyväksyttävimpiä heidän näkökulmastaan?
Laine, H., Araújo-Soares, V., Haukkala, A., & Hankonen, N. (2016). Acceptability of strategies to reduce student sitting: A mixed-methods study with college teachers. Health Promotion Practice, 18, 1, 44-53.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Onko Let’s Move It -interventiotutkimuksen ensimmäinen versio hyväksyttävä ja toteutuskelpoinen? 
Hankonen, N., Heino, M., Hynynen, S., Laine, H., Araujo-Soares, V., Sniehotta, F., Sund, R., Vasankari, T., & Haukkala, A. Randomised controlled feasibility study of a school-based multi-level intervention to increase physical activity and decrease sedentary behaviour among older adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity14, 1, 37.
Linkit: [Julkaisun kotisivu

Miten bayesiläisiä menetelmiä voi hyödyntää intervention arvioinnissa?
Heino, M., Vuorre, M., Hankonen, N. (2018). Bayesian evaluation of behavior change interventions: a brief introduction and a practical example. Health Psychology and Behavioural Medicine.
Linkit: [Julkaisun kotisivu]

Millaiset muistutusviestit vaikuttavat opiskelijoiden liikemittarin käytössä parhaiten?
Heino, M. (2016). No use reasoning with adolescents? A randomised controlled trial comparing persuasive messages. (Pro gradu -tutkielma)
Linkki: [Tutkielman kotisivu]

Miten interventio kehitettiin, ja millainen intervention lopullinen versio oli?
Hankonen, N.,  Araujo-Soares, V., Absetz, P., et al. Changing activity behaviors in vocational school students: The stepwise development of the ‘Let’s Move it’ intervention (työstön alla)

Let's Move It -intervention sisältö lyhyesti.
Elisa Kaaja et al. (2015). Design of a Multi-Level School-Based Intervention to Increase Physical Activity and Decrease Sedentary Behaviour. Poster presentation, Conference of the International Society of Behavioural Nutrition and Physical Activity, Edinburgh.

 

RCT-vaihe – kuvaus ja arviointi:

Millainen on Let’s Move It -ryvässatunnaistetun vaikuttavuustutkimuksen tutkimusasetelma?
Hankonen, N., Heino, M., Araujo-Soares, V., Sniehotta, F.F., Sund, R., Vasankari, T., Absetz, P., Borodulin, K., Uutela, A., Lintunen, T., & Haukkala, A. (2016). “Let’s Move It” – a school-based multilevel intervention to increase physical activity and reduce sedentary behaviour among older adolescents in vocational secondary schools: Study protocol for a cluster-randomized trial. BMC Public Health, 16 (1), 451.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu].

Tekeillä olevat tai arvioitavana olevat tutkimukset:

Hankonen, Vasankari, Haukkala, et al. (2018). Effects of the Let’s Move It intervention on physical activity and sedentary behaviour among vocational school students: A cluster-randomised trial. Valmisteilla. 

 • Pääkysymys: Onko LMI-interventio vaikuttava istumisen vähentämiseksi ja vähän liikkuvien opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi?
   

Heino, Haukkala, Sund, et al. (2018). Baseline characteristics of participants of the cluster-randomised  trial evaluating the Let’s Move It intervention to increase physical activity and decrease sedentary behaviour in older adolescents: Demonstrating opportunities of visualisation and network analysis. Valmisteilla.

 • Päätavoite: Kuvata LMI-tutkimukseen osallistuneiden 1165 opiskelijan tilanne (esim. liikunnan määrä, motivaation lähtötaso) lähtömittauksessa, sekä demonstroida uusien visualisointimenetelmien sekä verkostoanalyysin mahdollisuuksia perus-aineiston kuvaamisessa.
   

Heino, Knittle, Vasankari, Haukkala, Hankonen (2018). Simple and rationale-providing SMS reminders to promote accelerometer use: A partially randomised controlled trial comparing persuasive messages. Valmisteilla.
Linkki: [Pre-print]

 • Pääkysymys: Lisäävätkö tekstiviestimuistutuksissa annetut perustelut liikemittarin pitoaikaa verrattuna lyhyisiin muistutuksiin?
 • Keskeiset tulokset: Toisin kuin suostuttelututkimuksessa aiemmin julkaistuissa kokeissa, tässä viestien sisältö ei merkittävästi vaikuttanut liikemittarin pitoon.
   

Köykkä, K., Absetz, P., Araújo-Soares, V., Knittle, K., Sniehotta, F. F., and Hankonen, N. (2018). Combining the Reasoned Action Approach and Habit Formation to Reduce Sitting Time in Classrooms: Outcome and Process Evaluation of the Let’s Move It Teacher Intervention. Painossa lehdessä Journal of Experimental Social Psychology.
Linkki: [Pre-print]
 

Kostamo, K., Jallinoja, P., Vesala, K., Lintunen, T., Araujo-Soares, V., Sniehotta, F. F., Renko, E., Hankonen, N. What inspires mid-adolescents to take up physical activity? Using critical incident technique for qualitative process evaluation of the Let’s Move It trial. Arvioitavana.

 • Päätavoite: Ymmärtää, mitkä Let’s Move It -intervention osat tai piirteet toimivat erityisen tärkeinä havahduttajina tai oivalluksen aiheuttajina liikunnan tai liikuntaan suhtautumisen muuttamiseksi nuorten itsensä kertoman mukaan.
   

Heino, M., Araujo-Soares, V., Sund, R., Vasankari, T., Hardeman, W., Sniehotta, F. F., Hankonen, N.  Description of substantive hypotheses: Let’s Move It intervention mechanisms of impact on physical activity.  
Linkki: [Registered hypothesis]
 

Heino, M., Knittle, K., Vasankari, T., Sniehotta, F. F., Hankonen, N. Evaluating mechanisms of impact under complexity: Considerations for intervention research.

 • Päätavoite: Esitellä kompleksisuustieteen ja muovautuvien järjestelmien lähestymistapaa yleisesti interventioiden mekanismien tutkimuksessa, sekä erityisesti Let's Move It -tutkimuksessa.

Hankonen N., Renko, E., Haerens, L., Absetz, P., Koski-Jännes, A., Lintunen, T. & Aeltermann, N. Changes in PE teachers’ motivational interaction style following a CPD training: Does intervention acceptability and intention play a role in interaction style enactment?

Renko, E., Palsola, M., Knittle, K., Lintunen, T. & Hankonen, N. et al. Enhancing teachers' skills to promote adolescents' physical activity: Acceptability, reach and implementation of a CPD training.

Renko, E., Koski-Jännes, A., Absetz, P., Lintunen, T. & Hankonen, N. Changing one’s motivational interaction style: Pre-service PE teachers’ experiences in using motivational interaction techniques in practice. 

Pohdinta tulevaisuuden trendeistä: Mitä tapahtuu liikunnan edistämiselle?
Hankonen, N., Kaaja, E., & Köykkä, K. (2016). Mitä tapahtuu liikunnan edistämiselle? Liikunta ja Tiede, 53 , 4, 60-64.
Linkit: [ResearchGate] [Julkaisun kotisivu]

Hagman, N. (2017). Let’s Move It -interventioon osallistuneiden opettajien kokemukset oppituntien aktivoimiseen vaikuttavista tekijöistä.
Linkki: [Tiivistelmä]

Köykkä, K. (2017). Is habit formation effective in making students’ sitting reduction a regular routine for vocational school teachers? Evaluating outcomes and habit formation processes in the Let’s Move It teacher intervention.
Linkki: [Tiivistelmä]

Nelimarkka, A. (2016). “Liikkuva ylipainoinen on parempi kuin liikkumaton laiha”: Liikuntaintervention vastaanoton laadullinen arviointi vähän liikkuvien nuorten haastatteluista.
Linkki: [Tiivistelmä]

Nummela, N. (2016). Persoonallisuuspiirteiden ja motivaation yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ammattiin opiskelevilla.

Rehnström, K. (2015). Ennustaako järkeillyn käyttäytymisen lähestymistapa paikallaanoloa ja sen rajoittamista ammattiin opiskelevilla nuorilla?

Nurmi, J. (2014). Adolescents’ physical activity: The role of autonomous motivation and self-regulation techniques.
Linkki: [Tiivistelmä]

Muinonen, P. (2014). Onko itsekontrolli yhteydessä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen? Itsekontrollin välittyminen suunnitellun toiminnan teorian kautta nuorten fyysiseen aktiivisuuteen.
Linkki: [Tiivistelmä]

Lisäksi muitakin pro graduja, jotka hyödyntävät aineistoa.