After Grimaldi & Engel, 2005, Wang, Zhang & Fang, 2006, and Wang, Zhang & Szwedo, 2009

<==o †Palaeontinidae Handlirsch, 1906 [Cicadomorphidae Evans, 1956]
  |-- †Asiocossus Becker-Migdisova, 1962; L.Trias. CAs.
  |-- †Palaeontina Butler, 1873; E.Jur. CAs. NAs.
  |-- †Palaeocossus Oppenheim, 1885; E.Jur. CAs. NAs.
  |--o †Suljuktocossus Becker-Migdisova, 1949 [Fletcheriana Evans, 1956 in partim] E.Jur. CAs., M.Jur. NAs.
  | |-- †S. prosboloides Becker-Migdisova, 1949
  | |-- †S. chifengensis Wang & Zhang, 2007
  | |-- †S. yinae Wang & Ren, 2007b
  | `-- †S. coloratus (Wang et al., 2006a) Wang et al., 2009 [Fletcheriana colorata Wang, Zhang & Fang, 2006]
  |-- †Martynovocossus Wang & Zhang 2008 in Wang et al. 2008 [Pseudocossus Martynov, 1931] E.-M. Jur. NAs.; L.Jur. CAs.
  |-- †Cicadomorpha Martynov, 1926; L.Jur. CAs., E.Cret. NAs.
  |-- †Suljuktaja Becker-Migdisova, 1949; E.-M.Jur. CAs.
  |-- †Shurabocossus Becker-Migdisova, 1949; E.-M.Jur. CAs.
  |-- †Phragmatoecicossus Becker-Migdisova, 1949; E.-M.Jur. CAs.
  |--o †Plachutella Becker-Migdisova, 1949; E.-L.Jur. CAs. EAs.
  | |-- †P. rotundata Becker-Migdisova, 1949
  | |-- †P. derupta Becker-Migdisova, 1949
  | |-- †P. picta Becker-Migdisova, 1949
  | |?- †P.? vitripennis Becker-Migdisova, 1949
  | |-- †P. zhouyingziensis Hong, 1983
  | |-- †P. exculpta Zhang, 1997
  | `-- †P. magica Wang, Zhang & Fang, 2006
  |--o †Palaeontinodes Martynov, 1937 [Ijacossus Becker-Migdisova, 1950; Shcherbakov 1985]; E.-M.Jur. CAs. NAs., M.Jur. CAs.
  | |-- †P. shabarovi Martynov, 1937
  | `-- †P. angarensis Becker-Migdisova & Wootton, 1965
  |-- †Turgaiella Becker-Migdisova & Wootton, 1965; Jur. CAs.
  |-- †Phragmatoecites Oppenheim, 1885; E.-M.Jur. NAs.
  |-- †Sinopalaeocossus Hong, 1983 [Quadraticossus Wang & Ren, 2007a] M.Jur. EAs.
  |-- †Gansucossus Wang et al. 2006b; M.Jur. EAs.
  |-- †Daohugoucossus Wang et al. 2006b; M.Jur. EAs.
  |-- †Eoiocossus Wang et al. 2006c in Wang et al. 2006c [incl. Papilioncossus Wang et al. 2007c] M.Jur. EAs.
  |-- †Abrocossus Wang & Zhang, 2007 in Wang et al. 2007a; M.Jur. EAs.
  |-- †Hamicossus Wang & Ren 2007ab; M.Jur. EAs.
  |-- †Neimenggucossus Wang & Zhang, 2007 in Wang et al. 2007a; M.Jur. EAs.
  |--o †Ningchengia Wang, Zhang & Szwedo, 2009 [Fletcheriana Evans, 1956 in partim] M.Jur. EAs.
  | |-- †N. aspera Wang, Zhang & Szwedo, 2009
  | `-- †N. minuta (Wang, Zhang & Fang, 2006) Wang, Zhang & Szwedo, 2009 [Fletcheriana minuta Wang, Zhang & Fang, 2006]
  | |-- †
  | |-- †
  | |-- †
  |-- †Ilerdocossus Gomez-Pallerola, 1984 [incl. Wonnacottella Whalley & Jarzembowski, 1985; Liaocossus Ren et al., 1998] E.Cret. WEu. EAs.
  |-- †Eocicada Oppenheim, 1888; L.Jur. CEu.
  |-- †Prolystra Oppenheim, 1888; L.Jur. CEu.
  |-- †Limacodites Handlirsch, 19061908; L.Jur. CEu.
  |-- †Protopsyche Handlirsch, 19061908; L.Jur. CEu.
  |-- †Archipsyche Handlirsch, 19061908; L.Jur. CEu.
  |-- †Beloptesis Handlirsch, 19061908; L.Jur. CEu.
  |--o †Pachypsyche Handlirsch 1906; E.Cret. WEu.
  | `-- †P. vidali (Meunier, 1902) [Palaeontina vidali Meunier, 1902]
  |-- †Montsecocossus Gomez-Pallerola, 1984; E.Cret. WEu.
  |-- †Yanocossus Ren, 1995; E.Cret. EAs.
  |-- †Miracossus Ren et al. 1998; E.Cret. EAs.
  `--+-- †Parawonnacottella Ueda, 1997; E.Cret. ESAm.
   |-- †Cratocossus Martins-Neto, 1998; E.Cret. ESAm.
   |-- †Baeocossus Menon et al. 2005; E.Cret. ESAm.
   `-- †Colossocossus Menon et al. 2005; E.Cret. ESAm.

Palaeontinidae incertae sedis:

Palaeontinopsis Martynov, 1937; E.Jur. CAs. [nomen dubium]
    †P. latipennis Martynov, 1937
    †P. maximus Martynov, 1937
    †P. arcuatus Martynov, 1937
    †P. liaoxiensis Hong, 1986; M.Jur. EAs. [nomen dubium]
    †P. sp. cf. latipennis; Martynov, 1937; M.Jur. EAs. [nomen dubium]
  †“Palaeontinopsis” sinensis Hong, 1986; Zhang, 1997; M.Jur. EAs.
  †“Fletcheriana” magna Riek, 1976
  †“Fletcheriana” jurassica Zhang, 1997


Reference(s):