Ledningen

Ledningsgruppen har som uppgift

 • att fatta beslut om strategiska riktlinjer, omorganisation av verksamheten vid behov, samt långtgående samarbetskontrakt,
 • att godkänna den långfristiga verksamhetsplanen och budgeten för mandatperioden, samt de årliga verksamhetsplanerna och budgetarna, samt
 • bestyrka den årliga verksamhetsrapporten.

Efter förslag från fakulteter har dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten utsett följande medlemmar (och suppleanter) till ledningsgruppen för verksamhetsperioden som slutar 31.12 2020:

 • Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten:
  prodekanus Janna Pietikäinen (dekanus Ritva Toivonen)
 • Bio- och miljövetenskapliga fakulteten:
  prodekanus Helena Åström (professor Kurt Fagerstedt)
 • Farmaceutiska fakulteteten:
  prodekanus Outi Salminen (dekanus Jouni Hirvonen)
 • Humanistiska fakulteten:
  prodekanus Ulla Tuomarla (professor Matti Miestamo)
 • Juridiska fakulteten:
  prodekanus Sakari Melander
 • Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten:
  dekanus Kai Nordlund (prodekanus Samuli Siltanen)
 • Medicinska fakulteten:
  dekanus Risto Renkonen
 • Pedagogiska fakulteten:
  dekanus Johanna Mäkelä (prodekanus Anu Laine)
 • Teologiska fakulteten:
  dekanus Antti Räsänen (prodekanus Elina Vuola)

Dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten står som ordförande för ledningsgruppen, och centrets direktör lägger fram ärenden vid ledningsgruppens möten.

Direktören har som uppgift

 • styrning och utveckling av verksamheten och samarbetet vid vetenskapsutbildningscentret samt styrning och utveckling av forskning i vetenskapsfostran
 • förberedelse och fördragande av ärenden som skall behandlas av ledningsgruppen
 • övervakning av budgeten och hur verksamhetsplanen förverkligas
 • verkställning av beslut och övervakning av hur de förverkligas

Under perioden 1 januari 2017 – 31 december 2020 är direktören forskningsdirektör, professor Maija Aksela.

Vicedirektörens uppgift är skötsel av direktörens uppgifter då denna är förhindrad.

Under perioden 1 januari 2017 – 31 december 2020 är vicedirektören professor Juha Oikkonen

Styrgruppen stöder ledningen av centret och verksamhetsplaneringen.

Direktören har inbjudit sakkunniga från olika enheter inom Helsingfors universitet samt representanter från samarbetspartners utanför universitetet till styrgruppen för verksamhetperioden 1.1 2017–31.12 2020.