Utbildningsprogrammet i medicin, medicine licentiat (6 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
360 studiepoäng, 6 år
Undervisningsspråk
svenska, finska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid

Bottom content

Utbildning

Utbildningsprogrammet i medicin leder till medicine licentiatexamen (ML) och förbereder studenterna för att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Målet för utbildningen är att ge studenterna färdigheter att söka, kritiskt bedöma och tillämpa vetenskaplig information, förutsättningar för påbyggnadsstudier och för att samverka med samhället. Läs mer om utbildningens mål i studiehandboken.

Läkaren har till uppgift att främja hälsa och diagnostisera och behandla patienternas sjukdomar.

Utbildningsprogrammet i medicin har en finskspråkig och en svenskspråkig studielinje. Den finskspråkiga linjens undervisningsspråk är finska men undervisning kan också ges på svenska. Målet för den svenskspråkiga linjen är att utbilda tillräckligt många läkare med kunskaper i svenska för hela landets behov. Undervisningen vid den svenskspråkiga linjen ges endast delvis på svenska, vissa delar av undervisningen ges alltså på finska även för de svenskspråkiga studenterna. Kunskaper i finska behövs även i kontakten med patienterna. Den som studerar på den svenska linjen måste alltid delta i den svenskspråkiga undervisningen när sådan ordnas.

Kunskap i engelska främjar framåtskridande av studier. Obligatorisk litteratur finns även på engelska.

Utbildningen som leder till medicine licentiatexamen ordnas så att en lägre högskoleexamen inte ingår i utbildningen. Examen bildar en systematiskt avancerande helhet där studenten fördjupar sina kunskaper och färdigheter för att kunna tillämpa dem i arbetet som läkare.

Studierna består av studieavsnitt och praktik. Den teoretiska och den praktiska undervisningen är integrerade och bildar en kontinuerlig helhet där nytt stoff bygger på tidigare inlärda kunskaper. Undervisningens innehåll motsvarar dagens och framtidens behov i enlighet med kunskapsmålen och kärnsubstansanalyserna. Studierna framskrider från människans normala anatomi, fysiska funktioner och beteende till störningar i människans anatomi, fysiska funktioner och beteende, och till klinisk medicin.

Beskrivningar av studierna finns i studiehandboken och i studieavsnittens kärnsubstansanalyser.

Alla studenter följer samma studieprogram i medicin. Det finns cirka 50 specialiseringsområden inom medicin och studenterna kan välja specialiseringsområde efter medicine licentiatexamen när de beviljats rätt att utöva läkaryrket av Valvira.

Studenterna kan söka till forskarlinjen i medicin under det första studieåret. Ungefär 10 studenter antas till linjen per år. På forskarlinjen genomför studenterna forskningsarbete som siktar på doktorsexamen i medicin vid sidan av studierna och får forskarutbildning i en internationellt ansedd miljö.

Medicine licentiatexamen omfattar 360 studiepoäng och det tar cirka 6 år att avlägga examen om man studerar på heltid. Studierna vid Medicinska fakulteten är kursbaserade. Den för alla studenter gemensamma studieplanen görs upp på förhand för varje termin. Största delen av studierna är obligatoriska och gemensamma för alla och kurserna ska avläggas i den ordning som anges i studiernas planerade stomme. En del av studierna är utlokaliserade till enheter i huvudstadsregionen eller till exempel till Södra Karelens och Kymmenedalens centralsjukhus. Svenskspråkig undervisning ordnas bl.a. i Västra Nylands sjukhus och i Vasa centralsjukhus.

Till medicine licentiatexamen hör att skriva en avhandling. Avhandlingen omfattar 20 studiepoäng. Syftet med avhandlingen är att stärka examens akademiska prägel och förbättra studentens förmåga att självständigt söka och strukturera information. Till avhandlingens övriga syften hör kritisk utvärdering av information samt att producera och tillämpa ny information. Arbetet med avhandlingen kan inkludera forskning, seminariedeltagande och fördjupade avsnitt. En självständigt författad skriftlig del måste alltid ingå, eftersom alla studenter ska öva sig i vetenskapligt skrivande.

Läkare arbetar oftast vid hälsovårdscentraler, sjukhus, som självständiga yrkesutövare eller inom arbetshälsovården. De kan också arbeta som experter i multiprofessionella arbetsteam inom olika sektorer i samhället. Utöver det konkreta arbetet som läkare ger utbildningen också tillräckliga färdigheter för att arbeta inom forskning och utbildning. Läkare kan också arbeta utomlands eller i olika hjälporganisationer.

Läkarnas sysselsättningssituation har varit bra under de senaste åren. Se statistik t.ex. på Läkarförbundets sidor.

Endast legitimerade yrkesutbildade personer får utöva läkaryrket i Finland. Medicine licentiatexamen som avläggs vid Medicinska fakulteten ger de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att bli legitimerad läkare. Rätten att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person beviljas på ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) efter medicine licentiatexamen. Examen ger också behörighet att söka till påbyggnadsstudier som leder till specialistläkarexamen och/eller medicine doktorsexamen.

I principen kan en student åka på utbyte när som helst under sin studietid. Studeranden måste beakta restriktioner som gäller fas av studierna i utbytesdestinationen. Typiskt åker grundexamensstudenter i medicin på utbyte i den kliniska fasen av studierna. 

Under utbytet kan du genomföra obligatoriska kursformade studier, praktik eller forskning som ingår i de fördjupade studierna. Du kan också genomföra valfria studier eller språkstudier i utbyte. Det är enklast att åka via fakultetens mobilitetsprogram Erasmus+ (för Europa) eller Nordplus (för de nordiska länderna).

Helsingfors universitet har också utbytesavtal som administreras av enheten för internationellt utbyte med universitet i andra världsdelar, som också medicine studerande kan söka till.

Akateeminen lääketiedekeskus Helsinki (Helsinki Academic Medical Center) är ett internationellt ansett medicinskt campus i Mejlans. Det består av Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet (HU), Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS/HNS) och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM). Fakulteten samarbetar också med andra enheter inom hälso- och sjukvården, till exempel hälsovårdscentralerna i huvudstadsregionen och andra sjukhus (Södra Karelens och Kymmenedalens centralsjukhus). Det riksomfattande samarbetet med andra undervisningsenheter omfattar antagning av studerande och utveckling av undervisningen.

Fokusområdena för forskningen är:

  • malign tillväxt
  • hjärna och medvetande
  • inflammation
  • ämnesomsättning
  • degenerativa processer

Forskningen utvecklas också inom området translationell och individualiserad behandling av sjukdomar, inklusive dess epidemiologiska, genomiska, systembiologiska, regenerativa och nanoteknologiska tillämpningar. Fakulteten satsar på kvalitet och effektivitet istället för mängd som mätare för sin verksamhet. Läs mer på fakultetens sidor om forskningen.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har till uppgift att bedriva forskning på hög nivå och ge på forskning baserad grund- och påbyggnadsutbildning i medicin, odontologi, pykologi, logopedi och translationell medicin. Förutom att fakulteten ger undervisning och bedriver forskning är den en betydande expertorganisation inom hälsovårdsbranschen och medverkar i den etiska diskussionen på området.

Fakulteten har som mål att i sin forskning nå samma nivå som världens främsta medicinska fakulteter och befästa och stärka sin ställning som en spetsenhet inom medicinsk undervisning. Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet samarbetar i all verksamhet med sin viktigaste samarbetspartner, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Samarbetet omfattar universitetets alla tre huvuduppgifter: forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Fakulteten är Finlands främsta utbildare av specialistläkare och specialisttandläkare, och infrastrukturerna vid Finlands största universitetssjukhus stöder denna uppgift.

Forskningen vid Helsingfors universitets medicinska fakultet kom på femte plats bland de europeiska universiteten i en utvärdering som utgick från antalet hänvisningar till medicinska publikationer under 2000-talet. Studenter som är intresserade av forskning kan inleda sin forskarbana redan under grundstudierna genom att söka till forskarlinjen i medicin/odontologi. På forskarlinjen genomför studenterna forskningsarbete som siktar på doktorsexamen i medicin/odontologi vid sidan av studierna och får forskarutbildning i en internationellt ansedd miljö. Till programmet antas ungefär 10 studenter per år. Läs mera här.(på finska)

Du kan studera medicin eller odontologi förutom på finska också delvis på svenska, eftersom fakulteten ansvarar för att det utbildas tillräckligt med läkare och tandläkare med kunskaper i svenska. Det tvååriga utbildningsprogrammet i translationell medicin är helt engelskspråkigt. Examina beaktar såväl arbetslivets, forskningens och påbyggnadsutbildningens behov.

Sysselsättningssituationen för läkare och tandläkare har varit mycket bra under de senaste åren. Även studenter som utexaminerats från det engelskspråkiga magisterprogrammet har haft lätt att hitta arbete.

Läs mer om fakultetens breda verksamhet, undervisning och forskning här.

Medicinska fakulteten finns på Campus Mejlans och i Brunakärr. Vid Institutionen för odontologi, som tillsvidare finns i Brunakärr, samt Biomedicum i Mejlans och Haartman-institutet finns olika lokaler som lämpar sig för studier och forskning: föreläsningssalar, arbetsrum för små grupper, laboratorier, träningslaboratorier, lärcenter och studenternas egna utrymmen. Undervisning ges både i universitetets och sjukhusets samt i Helsingfors stads lokaler. Träningslaboratorierna används för självständiga och handledda studier. Medicine studerande kan till exempel använda träningslaboratorierna för att öva sig i att sätta in en kanyl, sy sår, lyssna på hjärta och lungor, göra ultraljudsundersökningar, mäta blodtryck, undersöka ögon och öron eller träna återupplivning. Odontologie studerande har tillgång till en s.k. fantomsal, där man simulerar ingrepp innan man börjar behandla patienter. Universitetet planerar att flytta undervisningen från Brunakärr till Mejlans. Då ges undervisningen i odontologi främst i Mejlans i nyrenoverade lokaler.

I Mejlans finns också det nationella Centralbiblioteket för hälsovetenskap Terkko.

Studiemetoder

I början av studierna får alla studenter en introduktion i problembaserat lärande och lärande i grupp. Studenterna informeras också om examens helhetsstruktur, fakultetens allmänna studieprinciper, studiefärdigheter och tekniker och metoderna för utvärdering av lärandet.

Fakultetens undervisnings- och inlärningsfilosofi grundar sig på studentorienterat lärande, samordning av teori och praktik samt att använda situationer från arbetslivet som utgångspunkt för undervisningen. Största delen av studierna ordnas i små grupper under handledning av tutorer och mentorer, där man tillämpar problembaserade inlärningsmetoder. Kurserna i kommunikation grundar sig på erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder. I det kliniska skedet grundar sig största delen av studierna på reella patientsituationer och reflektering över dessa i små grupper. Studierna kan också innehålla nätbaserat lärande och virtuella patienter både under grundstudierna och i det kliniska skedet.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

  • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
  • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
  • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.