Utbildningsprogrammet för provisorsexamen (Pf), provisor (2 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Högre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

Är du intresserad av läkemedel, hälsa och välmående? Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen. Läkemedel kommer att användas och behövas också i framtiden, så branschen erbjuder utmärkta sysselsättningsmöjligheter.

Målet med examina i farmaci är att utbilda experter på farmaci för samtliga områden inom hälso- och sjukvården och ge förutsättningar för upprätthållande och utveckling av yrkeskompetensen. Provisorsexamen bygger på farmaceutexamen. Se målen för farmaceutexamen under utbildningsprogrammet för farmaceutexamen. Utöver utbildningsmålen för farmaceutexamen är målet med provisorsexamen att uppnå de allmänna kompetenser som beskrivs nedan. Om kunskapskraven för provisorsexamen föreskrivs också i EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG.

Kunskapsmål

Efter avlagd examen har du fördjupat dina kunskaper från farmaceutexamen och dessutom förvärvat följande kunskaper:

 • Du har en fördjupad insikt i farmacins breda vetenskapsområde och behärskar centrala fenomen, teorier och begrepp inom vetenskapsområdet.
 • Du behärskar grunderna i läkemedelsutveckling och förstår processen för läkemedelsutveckling och kan tillämpa dina kunskaper som expert på läkemedelsutveckling och läkemedelsbehandling.
 • Du har goda kunskaper om teori och metoder för forskningsarbete inom ditt specialiseringsområde.
 • Du kan leda en expertgemenskap genom att iaktta principer för expert- och personalledning och du har förutsättningar att utvecklas som chef.
 • Du behärskar företagsekonomins grundläggande begrepp och förstår företagsverksamhetens lagbundenheter speciellt inom läkemedelsbranschen.

Kompetensmål

Efter avlagd examen har du fördjupat dina kompetenser från farmaceutexamen och dessutom förvärvat följande kompetenser:

 • Du kan arbeta som expert, utbildare och utvecklare inom såväl läkemedelsindustrin som i mångprofessionella team inom hälso- och sjukvården i både nationella och internationella verksamhetsmiljöer.
 • Du behärskar ett forskningsinriktat arbetssätt och centrala forskningsmetoder. Du kan dra vetenskapliga slutsatser och skriva vetenskapliga texter.
 • Du har uppnått förutsättningarna för forskningsarbete inom ditt specialområde och de kompetenser som behövs för självständigt arbete i mångvetenskapliga forskningsgemenskaper.
 • Du har förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande, du kan tillämpa vetenskaplig kunskap i arbetet och har god argumentations- och problemlösningsförmåga.
 • Du förstår din expertroll och de möjligheter den ger internationellt i olika verksamhetsmiljöer.

Helsingfors universitet är tvåspråkigt. Undervisnings- och examensspråken är finska och svenska. Studerande kan använda sitt modersmål, finska eller svenska, under studiernas gång. Undervisningen i utbildningsprogrammet för provisorsexamen ordnas huvudsakligen på finska. Du kan få tentamensfrågorna på svenska oberoende av undervisningsspråket och du kan skriva tenter och skriftliga uppgifter på ditt modersmål. Vi erbjuder också valfria och fördjupade studieavsnitt på engelska.

I utbildningsprogrammet för provisorsexamen breddar du dina tidigare kunskaper från farmaceutexamen om läkemedlens och hjälpämnenas kemi, läkemedelstillverkning, biomedicinsk farmaci, läkemedelsbehandling och läkemedel i samhället, och du introduceras i läkemedelsutvecklingens olika skeden. I de fördjupade studierna fördjupar du dina kunskaper på något av följande områden: farmaceutisk kemi, farmaceutisk biologi, biofarmaci, farmakologi, farmaceutisk teknologi, industriell farmaci eller socialfarmaci.

För provisorsexamen väljer du en specialiseringslinje för de fördjupade studierna bland fakultetens farmaceutiska ämnen.

Provisorsexamen är en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Studierna bygger på farmaceutexamen och kan genomföras på två år som heltidsstudier. Utbildningsprogrammet innehåller ämnesstudier och fördjupade studier, inklusive pro gradu-avhandlingen. För att kunna avlägga provisorsexamen måste du först ha avlagt farmaceutexamen.

Ämnesstudier 50 sp

Ämnesstudierna innehåller 30 studiepoäng för alla gemensamma studier samt 20 studiepoäng valfria studier.

Fördjupade studier 70 sp

I de fördjupade studierna fördjupar du dig i ett farmaceutiskt ämne och skriver din pro gradu-avhandling om ett ämne som du väljer själv.

Som avslutning på studierna för provisorsexamen skriver du en pro gradu-avhandling som innehåller en litteraturöversikt och en experimentell forskningsdel, ett s.k. specialarbete. Specialarbetet består av planering av undersökningen, formulering av forskningsproblemet, val av metoder, insamling av material samt analys och rapportering. Den experimentella delen kan beroende på ämne bestå av laboratoriearbete i en forskningsgrupp eller en intervjuundersökning.

Efter att du skrivit din pro gradu-avhandling har du grundförutsättningar för självständigt forskningsarbete i forskningsgrupper. Du kan ta del av de nyaste forskningsrönen och arbeta som expert på farmaci.

Provisorer arbetar som chefer i apotek. Arbetsuppgifterna innehåller kundbetjäning och läkemedelsrådgivning och dessutom ofta också personaladministration, utbildning och, beroende på apotekets storlek, uppgifter som anknyter till företagsverksamheten. Utöver apotek finns också andra möjliga karriärvägar för provisorer. Som provisor kan du arbeta inom läkemedelsindustrin och partihandeln bland annat med utveckling och framställning av läkemedel, kvalitetssäkring, läkemedelssäkerhet och marknadsföring, och inom vårdbranschen med myndighets- och undervisningsuppgifter samt vid sjukhus och hälsovårdscentraler som expert på läkemedelsförsörjning. Provisorer kan också arbeta med forskning inom industrin eller vid universitet samt med undervisning i farmaci. När du har fått tillräckligt med arbetserfarenhet som provisor kan du ansöka om apotekstillstånd och bli apotekare.

Sysselsättningsgraden inom farmaci är för tillfället mycket bra och förväntas vara det också i framtiden. Efterfrågan på läkemedel är konstant och behovet av apotekstjänster ökar speciellt i och med befolkningens stigande ålder. Därför måste också apoteken och hälso- och sjukvården utvecklas kontinuerligt för att patienterna ska få bästa möjliga vård.

Provisorer är legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, vilket betyder att yrket kan utövas endast av personer som fått en behörig utbildning och registrerats hos den övervakande myndigheten. När du utexaminerats som provisor ska du ansöka om rätt att utöva provisorsyrket. Rätten att utöva yrket beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Universitetet erbjuder dig goda möjligheter till internationalisering redan under studietiden:

 • Det naturligaste sättet är att åka på utbyte. Med studentutbyte avses studier utomlands som kan räknas till godo i din examen. Det är enklast att åka på utbyte via ett utbytesprogram. De som åker via ett utbytesprogram är oftast befriade från terminsavgifter och får ett stipendium. Förutom stipendiet får de som åker på utbyte studiestöd som normalt.
 • Studerande i farmaci kan skaffa sig internationell erfarenhet till exempel genom att åka på utbyte till ett nordiskt land, till Europa eller ett land utanför Europa.
 • Du kan också till exempel genomföra en del av arbetspraktiken utomlands.
 • Du kan delta i undervisning på engelska vid fakulteten.
 • Du kan vara tutor för internationella studenter.
 • Du kan sköta internationella uppgifter för en ämnesförening eller studentkåren.
 • Dessutom kan du utveckla dina språkkunskaper och din kulturkännedom genom att delta i språkkurser vid Helsingfors universitets språkcentrum.

Utöver de studier som Farmaceutiska fakulteten erbjuder kan du också inkludera studier från andra fakulteter i din examen. Tack vare systemet för flexibel studierätt (JOO-studier) kan du också vid behov studera vid andra högskolor i Finland.

Kontakterna till arbetslivet är viktiga i alla skeden av studierna. Farmaceutiska fakulteten samarbetar aktivt inom både forskning och undervisning med såväl andra fakulteter och universitet som representanter för arbetslivet. Vi utvecklar apotekspraktiken i samarbete med både Universitetsapoteket och privata apotek. Under studietiden kan du också delta i forskningsprojekt, dvs. arbeta med konkreta forskningsuppgifter. Många studerande skriver sin pro gradu-avhandling i samarbete med företag och det är ett vanligt och omtyckt sätt att bekanta sig med arbetslivet.

Forskningen vid Farmaceutiska fakulteten täcker ett brett område inom läkemedelsforskning. Forskningen inom farmaci främjar mångvetenskapliga tillvägagångssätt, där problem betraktas utifrån och analyseras med metoder från både tillämpade naturvetenskaper och samhällsvetenskaper.

Farmacin har som uppgift att utveckla fysikaliskt och biologiskt användbara läkemedel av läkemedelssubstanser, och att utveckla den teknik som behövs för att framställa läkemedel. Andra centrala uppgifter är att utreda läkemedlens farmakologiska, toxikologiska och terapeutiska egenskaper. Forskningen i farmaci omfattar också studier om läkemedelsanvändning ur samhälleliga och ekonomiska perspektiv.

Farmaceutiska fakultetens fokusområden i forskningen är:

 1. Preklinisk läkemedelsforskning och metoder för läkemedelsutveckling.
 2. Läkemedels- och medicineringssäkerhet
 3. Farmaceutisk mikro- och nanoteknologi

I forskningen om läkemedlens effekt är vi speciellt intresserade av bl.a. läkemedelsbehandling i samband med degenererande hjärnsjukdomar, till exempel Parkinsons, samt forskning om hjärtsvikt på molekylnivå.

Vår forskning inom läkemedelsuppfinning samlar ett innovativt team av experter i läkemedelskemi, syntetisk organisk kemi och kemisk biologi, som sammanför och kombinerar kunskaper, kompetenser, tekniker och metoder. Vi uppfinner, identifierar, upptäcker, planerar och framställer nya föreningar och antibiotika mot cancer, smittosamma sjukdomar (lungklamydia, sjukhusinfektioner) och försummade tropiska sjukdomar (leishmaniasis, malaria).

I fråga om patient- och läkemedelssäkerhet har vi som mål att utveckla metoder och praxis för riskhantering i samband med läkemedelsbehandling inom hälso- och sjukvården och i olika verksamhetsmiljöer.

Forskningen i farmaceutiska mikro- och nanovetenskaper fokuserar på att förbättra lösligheten av svårlösliga läkemedel, riktad och individuell läkemedelsdosering samt bilddiagnostik.

Provisorsexamen är en högre högskoleexamen som ger en god grund för vetenskapliga påbyggnadsstudier, dvs. doktorsexamen i farmaci. Fakulteten ordnar också specialistutbildning (yrkesinriktad påbyggnadsutbildning) för farmaceuter och provisorer i industriell farmaci samt apoteks- och sjukhusfarmaci.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Farmaceutiska fakulteten

Studierna i farmaci är omväxlande, mångvetenskapliga och inspirerande. Inom läkemedelsbranschen finns många intressanta yrkesmöjligheter allt från läkemedelsutveckling till expertuppdrag vid olika myndigheter och patientinriktat arbete i apotek och sjukhus. Studierna omfattar läkemedelskemi, hur läkemedlen sprids i kroppen och framkallar sin effekt, samt tillverkning och användning av läkemedel och läkemedelsbehandling både ur patientens och samhällets synvinkel.

Farmaceutiska fakultetens uppgift är att bedriva mångvetenskaplig, internationellt framstående forskning av hög kvalitet och att ge forskningsbaserad undervisning och utbilda experter och forskare för nationella och internationella uppgifter. En grundexamen i farmaci vid Farmaceutiska fakulteten, dvs. farmaceutexamen (3 år) och provisorsexamen (2 år) som avläggs efter farmaceutexamen, ger goda sysselsättningsmöjligheter. Farmaceuter och provisorer är s.k. legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, vilket betyder att endast personer med rätt utbildning som har registrerats i tillsynsmyndighetens register har rätt att självständigt utöva yrket. I Finland gäller dessutom att endast en provisor kan äga ett apotek.

I studierna i farmaci har man nytta av kunskaper i kemi, biologi och hälsovetenskap. Man har också nytta av kunskaper och färdigheter i fysik, IT, språk, förutom i finska i synnerhet i svenska och engelska, samt samhällslära. Farmacin förenar naturvetenskaper, hälsovetenskaper och samhällsvetenskaper.

Farmaceutiska fakulteten finns i Campus Vik och undervisningen ges vid tre avdelningar

 • Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
 • Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
 • Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper

Farmaceutiska fakultetetens webbplats:

http://www.helsinki.fi/farmaceutiska

Farmaceutiska fakulteten finns på gröna Campus Vik som ligger cirka 9 km utanför Helsingfors centrum. Campus Vik är ett mångvetenskapligt campus, här finns också Veterinärmedicinska fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

I studierna i farmaci förenas teori och praktik på ett mångsidigt sätt. Utöver föreläsningsundervisning består studierna också av undervisning i små grupper, laboratorieövningar och sex månader apotekspraktik. Undervisningen utvecklas ständigt. De utmärkelser som fakultetens lärare och fakulteten har mottagit är ett bevis på utvecklingsarbetets kvalitet. Fakultetens styrka är goda relationer till arbetslivet och examinas relevans i arbetslivet.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.