Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen, farmaceut (3 år)

Sök utbildningar
Examensnivå
Lägre högskoleexamen
Begynnelsetermin
2019 Höst
Utbildningens omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Undervisningsspråk
finska, svenska
Läsårsavgiften för studerande utanför EU/EES-området
0 €
Ansökningstid
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Utbildning

Är du intresserad av läkemedel, hälsa och välmående? Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen. Läkemedel kommer att användas och behövas också i framtiden, så branschen erbjuder utmärkta sysselsättningsmöjligheter.

Målet med farmaceutexamen är att utbilda experter på farmaci för samtliga områden inom hälso- och sjukvården och ge förutsättningar för upprätthållande och utveckling av yrkeskompetensen. Målet är att du tillägnar dig de kunskaper och kompetenser som beskrivs nedan.

Kunskapsmål

Efter avlagd examen

 • Kan du tillämpa grundkunskaper i naturvetenskaper och biomedicin i ditt arbete som farmaceut.
 • Behärskar du läkemedelsbehandlingen som helhet från läkemedelstillverkning till säker och ändamålsenlig användning av läkemedel.
 • Har du en bild av det farmaceutiska området som helhet inklusive sysselsättningsmöjligheter, farmacins roll och betydelse i samhället och vården såväl i Finland som internationellt.
 • Har du de språk- och kommunikationsfärdigheter som behövs för farmaceutiska expertuppgifter. 
 • Förstår du de ekonomiska grundprinciperna för företagsverksamhet och hälso- och sjukvårdens samhälleliga funktioner.

Kompetensmål

Efter avlagd examen

 • Har du skapat dig en yrkesidentitet och förstår din roll som expert och din uppgift inom hälso- och sjukvården.
 • Har du förmåga till kritiskt tänkande, dvs. du kan bedöma information och tillämpa forskningsrön i ditt arbete.
 • Har du god problemlösningsförmåga och god tolerans för osäkerhet och kan ta reda på saker självständigt.
 • Förstår du vikten av livslångt lärande, är motiverad att utveckla dig själv och kan handla självständigt, kreativt, etiskt och ansvarsfullt och följer principerna för hållbar utveckling.
 • Har du god kommunikations- och interaktionsförmåga i olika situationer, både med kunder och i mångprofessionella team.

Helsingfors universitet är tvåspråkigt. Undervisnings- och examensspråken är finska och svenska. Studerande kan använda sitt modersmål, finska eller svenska, i studierna, men undervisningen ges huvudsakligen på finska. Du kan få tentamensfrågorna på svenska oberoende av undervisningsspråket och du kan skriva tenter och skriftliga uppgifter på ditt modersmål. Dessutom kan du välja kurser på svenska eller engelska från universitetets breda utbud och inkludera dem i de valfria studier som ingår i examen.

Studierna i farmaci introducerar dig till läkemedlens och hjälpämnenas kemi, läkemedelstillverkning, biomedicinsk farmaci, läkemedelsbehandling och läkemedel i samhället.

Utbildningsprogrammet är planerat så att de teoretiska kurser, övningsarbeten i laboratorium och grupparbeten som ingår i studierna kan genomföras på tre år. Studierna innehåller utöver föreläsningar också arbete i laboratorium och i smågrupper samt många andra omväxlande undervisningsformer, till exempel självständiga arbeten och projekt. Farmaci är ett mycket brett område eftersom studierna innehåller grunderna i alla farmaceutiska ämnen vid fakulteten.

De teoretiska studierna omsätts i praktiken under två (avlönade) praktikperioder på tre månader i ett apotek eller sjukhusapotek. Den andra praktikperioden kan också genomföras utomlands. Under praktiken får du använda dina kunskaper och färdigheter i det verkliga livet och lösa problem, ge hälsorådgivning och betjäna kunder.

Du kan utöka dina kunskaper efter eget intresse genom att välja valfria kurser från din egen eller någon annan fakultet.

Farmaceutexamen är en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng. Undervisningen i utbildningsprogrammet är ordnad så att examen kan avläggas på tre år som heltidsstudier. I programmet tillämpas en undervisningsplan som utgår från en temamodell, där studierna är grupperade i mångvetenskapliga helheter som ordnas i samarbete mellan olika ämnen. Målet med temamodellen är att integrera studierna i större helheter. Utbildningen består av fyra tematiska helheter och inkluderar ett slutarbete och två praktikperioder på tre månader i ett apotek.

Farmaceutexamen innehåller följande grund- och ämnesstudier (tematiska helheter):

Tema 1: Vetenskapligt tänkande och yrkesmässig utveckling 50 sp

Tema 2: Patienten och läkemedelsbehandling 55 sp

Tema 3: Farmaceutiska naturvetenskaper 55 sp

Tema 4: Valfria studier 20 sp

De valfria studierna kan innehålla ett eller två av följande farmaceutiska studiealternativ:

a) Klinisk farmaci
b) Läkemedelsindustrin och arbete vid myndigheter
c) Forskning och vetenskapligt tänkande

Slutarbetet för farmaceutexamen är ett examensarbete som omfattar sex studiepoäng och genomförs i regel i slutet av studierna.

Examensarbetet behandlar ett ämne inom farmaci som studenten har blivit tilldelad eller valt själv. Slutarbetet är antingen en litteraturöversikt eller en mindre undersökning som genomförs självständigt eller i par.

Examensarbetena i farmaci presenteras årligen vid fakultetens gemensamma examenssymposium, där studerandena får öva sig i att hålla ett vetenskapligt föredrag och presentera sina forskningsresultat. Slutarbetet övar de studerande i att skriva vetenskapliga texter, motivera forskningsresultat samt ge och ta emot konstruktiv kritik.

Efter avlagd farmaceutexamen kan du arbeta som expert i farmaci med olika uppgifter inom läkemedelsförsörjningen. Traditionella arbetsplatser är apotek, där största delen av farmaceuterna arbetar med kundservice och läkemedelsrådgivning.

Utöver apotek finns också andra möjliga karriärvägar för farmaceuter. Som farmaceut kan du arbeta inom läkemedelsindustrin och partihandeln bland annat med utveckling och framställning av läkemedel, kvalitetssäkring, läkemedelssäkerhet och marknadsföring, och inom vårdbranschen med myndighets- och undervisningsuppgifter samt vid sjukhus och hälsovårdscentraler som expert på läkemedelsförsörjning.

Sysselsättningsläget för farmaceuter är för tillfället mycket bra och förväntas vara det också i framtiden. Efterfrågan på läkemedel är konstant och behovet av apotekstjänster ökar speciellt i och med befolkningens stigande ålder. Därför måste också apoteken och hälso- och sjukvården utvecklas kontinuerligt för att patienterna ska få bästa möjliga vård.

Farmaceuter är legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, vilket betyder att yrket kan utövas endast av personer som fått en behörig utbildning och registrerats hos den övervakande myndigheten. När du utexaminerats som farmaceut ska du ansöka om rätt att utöva farmaceutyrket. Rätten att utöva yrket beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Universitetet erbjuder dig goda möjligheter till internationalisering redan under studietiden:

 • Det naturligaste sättet är att åka på utbyte. Med studentutbyte avses studier utomlands som kan räknas till godo i din examen. Det är enklast att åka på utbyte via ett utbytesprogram. De som åker via ett utbytesprogram är oftast befriade från terminsavgifter och får ett stipendium. Förutom stipendiet får de som åker på utbyte studiestöd som normalt.
 • Studerande i farmaci kan skaffa sig internationell erfarenhet till exempel genom att åka på utbyte till ett nordiskt land, till Europa eller ett land utanför Europa.
 • Du kan också till exempel genomföra en del av arbetspraktiken utomlands.
 • Du kan delta i undervisning på engelska vid fakulteten.
 • Du kan vara tutor för internationella studenter.
 • Du kan sköta internationella uppgifter för en ämnesförening eller studentkåren.
 • Dessutom kan du utveckla dina språkkunskaper och din kulturkännedom genom att delta i språkkurser vid Helsingfors universitets språkcentrum.

Utöver de studier som Farmaceutiska fakulteten erbjuder kan du också inkludera studier från andra fakulteter i din examen. Tack vare systemet för flexibel studierätt (JOO-studier) kan du också vid behov studera vid andra högskolor i Finland.

Kontakterna till arbetslivet är viktiga i alla skeden av studierna. Farmaceutiska fakulteten samarbetar aktivt inom både forskning och undervisning med såväl andra fakulteter och universitet som representanter för arbetslivet. Vi utvecklar apotekspraktiken i samarbete med både Universitetsapoteket och privata apotek. Under studietiden kan du också delta i forskningsprojekt, dvs. arbeta med konkreta forskningsuppgifter. Många studerande skriver sin pro gradu-avhandling i samarbete med företag och det är ett vanligt och omtyckt sätt att bekanta sig med arbetslivet.

Forskningen vid Farmaceutiska fakulteten täcker ett brett område inom läkemedelsforskning. Forskningen inom farmaci främjar mångvetenskapliga tillvägagångssätt, där problem betraktas utifrån och analyseras med metoder från både tillämpade naturvetenskaper och samhällsvetenskaper.

Farmacin har som uppgift att utveckla fysikaliskt och biologiskt användbara läkemedel av läkemedelssubstanser, och att utveckla den teknik som behövs för att framställa läkemedel. Andra centrala uppgifter är att utreda läkemedlens farmakologiska, toxikologiska och terapeutiska egenskaper. Forskningen i farmaci omfattar också studier om läkemedelsanvändning ur samhälleliga och ekonomiska perspektiv.

Farmaceutiska fakultetens fokusområden i forskningen är:

 1. Preklinisk läkemedelsforskning och metoder för läkemedelsutveckling.
 2. Läkemedels- och medicineringssäkerhet
 3. Farmaceutisk mikro- och nanoteknologi

I forskningen om läkemedlens effekt är vi speciellt intresserade av bl.a. läkemedelsbehandling i samband med degenererande hjärnsjukdomar, till exempel Parkinsons, samt forskning om hjärtsvikt på molekylnivå.

Vår forskning i läkemedelsuppfinning samlar ett innovativt team av experter i läkemedelskemi, syntetisk organisk kemi och kemisk biologi, som sammanför och kombinerar kunskaper, kompetenser, tekniker och metoder. Vi uppfinner, identifierar, upptäcker, planerar och framställer nya föreningar och antibiotika mot cancer, smittosamma sjukdomar (lungklamydia, sjukhusinfektioner) och försummade tropiska sjukdomar (leishmaniasis, malaria).

I fråga om patient- och läkemedelssäkerhet har vi som mål att utveckla metoder och praxis för riskhantering i samband med läkemedelsbehandling inom hälso- och sjukvården och i olika verksamhetsmiljöer.

Forskningen i farmaceutiska mikro- och nanovetenskaper fokuserar på att förbättra lösligheten av svårlösliga läkemedel, riktad och individuell läkemedelsdosering samt bilddiagnostik.

Du kan söka antingen endast till studier som leder till farmaceutexamen eller samtidigt få studierätt till både farmaceut- och provisorsexamen. Du kan också söka till studier som leder till provisorsexamen efter att du avlagt farmaceutexamen. Efter farmaceutexamen, som är en lägre högskoleexamen, kan du också söka in till något annat närliggande magisterprogram.

Ansökningsinfo
Här nedanför finns länkar till antagningsgrunderna. Om det finns flera sätt att söka till programmet är alternativen listade nedan. I gemensamma ansökan kan du i huvudansökan söka till kandidatprogram och i magisteransökan till magisterprogram. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Med ansökan om överflyttning kan du ansöka om överflyttning från annan högskola eller annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet.
Fakulteter

Farmaceutiska fakulteten

Studierna i farmaci är omväxlande, mångvetenskapliga och inspirerande. Inom läkemedelsbranschen finns många intressanta yrkesmöjligheter allt från läkemedelsutveckling till expertuppdrag vid olika myndigheter och patientinriktat arbete i apotek och sjukhus. Studierna omfattar läkemedelskemi, hur läkemedlen sprids i kroppen och framkallar sin effekt, samt tillverkning och användning av läkemedel och läkemedelsbehandling både ur patientens och samhällets synvinkel.

Farmaceutiska fakultetens uppgift är att bedriva mångvetenskaplig, internationellt framstående forskning av hög kvalitet och att ge forskningsbaserad undervisning och utbilda experter och forskare för nationella och internationella uppgifter. En grundexamen i farmaci vid Farmaceutiska fakulteten, dvs. farmaceutexamen (3 år) och provisorsexamen (2 år) som avläggs efter farmaceutexamen, ger goda sysselsättningsmöjligheter. Farmaceuter och provisorer är s.k. legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, vilket betyder att endast personer med rätt utbildning som har registrerats i tillsynsmyndighetens register har rätt att självständigt utöva yrket. I Finland gäller dessutom att endast en provisor kan äga ett apotek.

I studierna i farmaci har man nytta av kunskaper i kemi, biologi och hälsovetenskap. Man har också nytta av kunskaper och färdigheter i fysik, IT, språk, förutom i finska i synnerhet i svenska och engelska, samt samhällslära. Farmacin förenar naturvetenskaper, hälsovetenskaper och samhällsvetenskaper.

Farmaceutiska fakulteten finns i Campus Vik och undervisningen ges vid tre avdelningar

 • Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
 • Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
 • Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper

Farmaceutiska fakultetetens webbplats:

http://www.helsinki.fi/farmaceutiska

Farmaceutiska fakulteten finns på gröna Campus Vik som ligger cirka 9 km utanför Helsingfors centrum. Campus Vik är ett mångvetenskapligt campus, här finns också Veterinärmedicinska fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

I studierna i farmaci förenas teori och praktik på ett mångsidigt sätt. Utöver föreläsningsundervisning består studierna också av undervisning i små grupper, laboratorieövningar och sex månader apotekspraktik. Undervisningen utvecklas ständigt. De utmärkelser som fakultetens lärare och fakulteten har mottagit är ett bevis på utvecklingsarbetets kvalitet. Fakultetens styrka är goda relationer till arbetslivet och examinas relevans i arbetslivet.

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet har du möjlighet att åka på studentutbyte eller praktik utomlands. Universitetet samarbetar med omkring 500 partneruniversitet av hög kvalitet runtom i världen och varje år åker cirka tusen av våra studenter på antingen utbyte eller utlandspraktik. En period utomlands ger dig

 • ett internationellt tillägg i din examen och internationellt kunnande inom ditt eget område. Ett välplanerat utbyte gör ditt kunnande mer mångsidigt och unikt!
 • ett nytt perspektiv på världen. Du lär känna dig själv bättre och utvecklar dina språkfärdigheter.
 • kunskap om landets kultur. Du lär dig om kulturen på ett nytt sätt, träffar nya människor och får ett utmärkt tillfälle att knyta internationella kontakter inom ditt område.

Ytterligare information om studier utomlands: guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands

Vid Helsingfors universitet strävar vi till att universitetet är en tillgänglig lärmiljö och att alla har en möjlighet att avlägga de studier de vill.

Ifall du på grund av sjukdom, funktionshinder eller inlärningssvårigheter behöver specialarrangemang i dina studier eller vid tentamenstillfällen, är det bra om du diskuterar behovet av specialarrangemang med fakulteten redan i början av dina studier eller då behovet uppstår.

I allmänhet kommer man överens om de praktiska arrangemangen i samband med undervisningen, diskutera modigt med dina lärare.

Specialarrangemang i studier, det vill säga individuellt stöd för lärandet, betyder till exempel att du kan få extra tid att slutföra uppgifter eller tentamina, studiematerial som kan ges i elektronisk form i förväg, undervisningsutrymmenas hinderslöshet och alternativa sätt att avlägga studier.

Om du vill ha mer information om specialarrangemangen kan du kontakta studentservicen på adressen specialneeds@helsinki.fi. Du kan också ansöka om specialarrangemang vid urvalsproven.

Åt universitetsstuderande erbjuds tjänster och förmåner gällande bland annat boende, mat, hälsovård, välmående och motion. Inom Helsingfors universitets studentkår (HUS) finns över 250 olika studentföreningar där var och en kan hitta sitt eget intresseområde och gemenskap. Mer information hittar du på Instruktioner för studerande.