Studera humaniora och samhällsvetenskaper på svenska

Vill du studera på svenska vid ett av världens toppuniversitet? Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.  Läs nedan vad du kan studera på svenska vid humanistiska fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan.

Inom studieinriktning filosofi (undervisning på svenska) ser vi filosofin som en helhet och gör ingen åtskillnad mellan teoretisk och praktisk filosofi. I studierna fokuserar du särskilt på språkfilosofietik, kunskapsteoriontologi, och samhällsfilosofi. Du kan också studera upplysningens problem och filosofisk samtidskritik samt i den sokratiska filosofiska traditionen där kunskapens, varandets och moralens grundläggande frågor ses som begreppsligt oskiljbara. Det är också möjligt att ta valbara studier inom och utanför universitetet enligt dina intressen.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

Du kan studera svenska språket, nordiska språk och nordisk litteratur inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

Studierna i nordisk litteratur ger dig kunskaper i de nordiska ländernas litteratur förr och nu. Du lär dig förstå litteraturens uppgifter och betydelse i samhället och får grundläggande kompetens i litteraturforskningens teorier och metoder. Studierna i svenska (nordiska språk) omfattar både talat och skrivet språk, språklig variation, tvåspråkighet, flerspråkighet och språkhistoria. Hos oss studerar du även norska, danska och isländska. I båda studieinriktningarna kan du också ta valfria studier inom och utanför universitetet enligt dina intressen.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

Inom kandidatprogrammet i historia studerar du olika teman och epoker, till exempel människans tänkande, ekonomiska processer, brott och straff i både äldre tider och vår närhistoria. Du lär dig använda historiska källor och historieforskningens metoder. Tidsmässigt omfattar  studierna tidsperioderna från antiken till nutid och tematiskt allt från Finlands och Nordens historia till globalhistoria. Studierna i historia kompletteras med valbara studier i andra ämnen inom och utanför universitetet enligt dina intressen.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

 

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har ett sökmål med inriktning samhällsvetenskaper. Grundstudierna är gemensamma för alla. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi eller rättsvetenskap. Till studierna hör också möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet:

Det andra sökmålet i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är socialt arbete. I den här studieinriktningen ingår alltid studier i vetenskapsområdena socialt arbete, socialpolitik och rättsvetenskap. Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjligheter till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina egna intressen. Läs mera:

Magisterprogram till vilka man kan fortsätta efter det här kandidatprogrammet: