Utbildningsprogrammet för rättsnotarie, antagningen 2020

Ändringarna i antagningsgrunderna har publicerats 30.4.2020.

Sidan har senast uppdaterats 25.5. (Första skedet, andra skedet) 30.4. 14:57 (Antal nybörjarplatser, Provpoängantagningen för Vasa) 29.5. (Sökande som kallas till andra skedet).

På denna sida finns information om de ändringar som på grund av coronasituationen gjorts i antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet för rättsnotarie (svenskspråkig utbildning, Helsingfors/Vasa). De ursprungliga antagningsgrunderna finns i Studieinfo och de gäller till övriga delar, med undantag för de ändringar som anges på denna sida. Ändringarna kan kräva att du vidtar åtgärder, så läs informationen på denna sida noggrant.

Ändringarna i antagningsgrunderna på denna sida gäller följande ansökningsmål:

Huvudansökan, Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning

Huvudansökan, Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning

Ändringarna i antagningsgrunderna för de finskspråkiga utbildningarna i den gemensamma antagningen för området juridik finns på den finskspråkiga sidan.

De viktigaste ändringarna är:

 1. Vi har ändrat provpoängsantagningen så att den görs i två skeden. Information om hur andra skedets prov genomförs och ordnas meddelas per e-post senast två veckor före provet.

Kvoterna i betygsantagningen och i provpoängsantagningen ändras inte.

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors)

 • I betygsantagningen antas 8 sökande på basis av studentexamensbetyget (av vilka samtliga är förstagångssökande)
 • I provpoängsantagningen antas 14 sökande på basis av poängen i urvalsproven (bland dem minst 8 förstagångssökande).

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa)

 • I betygsantagningen antas 5 sökande på basis av studentexamensbetyget (av vilka samtliga är förstagångssökande)
 • I provpoängsantagningen antas 7 sökande på basis av poängen i urvalsproven (bland dem minst 4 förstagångssökande).

Antagningsgrunderna har inte ändrats i fråga om betygsantagningen.

Provpoängsantagningen ändras så att den sker i två skeden. Det första skedet är ett elektroniskt urvalsprov som skrivs på distans. Urvalsprovet i det andra skedet ordnas antingen i lokaler som tillhandahålls av universitetet i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifterna eller elektroniskt.

Alla sökande som har sökt till detta ansökningsmål får delta i antagningens första skede. Den sökande har på ansökningsblanketten i Studieinfo valt var hen skriver provet. Valet är bindande. Den sökande har kunnat välja mellan att delta i provet i Helsingfors eller Vasa.

På basis av första skedet kallas minst dubbelt så många sökande som det finns nybörjarplatser till andra skedet. En sökande måste få minst hälften av högsta möjliga poängen i andra skedets urvalsprov för att bli godkänd.

Poängen för första och andra skedet räknas ihop. På basis av de totala poängen antas de sökande som har klarat sig bäst och som uppfyller minimikraven för antagning.

Resten av de sökande som blivit godkända i det andra skedet placeras på reservplats. Reservplatsen bestäms enligt den sökandes sammanlagda poäng i bägge skedena i antagningen. Begränsningarna gällande reservplatserna ändras inte.

Urvalsprovsmaterial

Urvalsprovsmaterialet som ska läsas på förhand är detsamma för bägge skedena i provpoängsantagningen.

Urvalsprovets förhandsmaterial publicerades måndag 27.4.2020 på sidan Juridiska fakultetens svenskspråkiga urvalsmaterial.

Du kan bli underkänd i urvalsprovet om

 • du fuskar, försöker fuska eller inte följer bestämmelserna om förebyggande av fusk
 • du hjälper andra att fuska eller försöka fuska

Första skedets prov ordnas tisdag 26.5.2020 kl. 10.

Provet tar högst tre timmar och det skrivs utan avbrott. Du får ingen kallelse till provet.

Anvisningar för deltagande i provet

Närmare anvisningar för hur man deltar i första skedets prov skickas till de sökande cirka en vecka före urvalsprovet, senast 20.5.2020. Informationen skickas till den e-postadress som den sökande angav i sin ansökan i Studieinfo. Du behöver en dator med nätanslutning för att delta i provet.

Specialarrangemang (individuella arrangemang) vid urvalsprovet

Du ska själv ordna en lämplig plats och de tekniska hjälpmedel som du behöver för att skriva urvalsprovet.

Om du har ansökt om specialarrangemang (individuella arrangemang) skickar vi dig ett beslut angående specialarrangemangen cirka en vecka före provet.

Läs om individuella arrangemang vid urvalsprovet här.

Första skedets prov

Närmare information om det elektroniska provet meddelas senast 20.5.2020.

Ifall du använder förhandsmaterialet under den flörsta skedet av urvalsprovet, ses det inte som försök till fusk.

Andra skedets prov ordnas i början av juni. De sökande informeras om hur och när andra skedets prov genomförs senast två veckor före provet. Informationen skickas till den e-postadress som den sökande angav i sin ansökan i Studieinfo.

Det andra skedet av inträdesprovet till utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors och Vasa) ordnas fredagen den 5.6.2020 kl. 12-15. Målet är att det andra skedet ordnas i första hand i form av ett prov som avläggs fysiskt på plats i lokaler som tillhandahålls av universitetet i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifterna.

Hur du bevisar din identitet

Ditt urvalsprov bedöms endast om du bevisar din identitet när du genomför provet. Som officiella identitetsbevis godkänns

 • pass
 • ett finländskt identitetskort
 • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
 • ett finländskt körkort

Om flera sökande har samma poäng

Reglerna i fråga om samma poängtal ändras enligt följande:

Reglerna för samma poäng i betygsantagningen ändras inte.

I provpoängsantagningen rangordnas sökande som har samma poäng på följande sätt:

Första steget:

 1. De totala poängen i första skedet.
 2. Den som fått fler poäng i del 1 i första skedets urvalsprov, sedan den som fått fler poäng i del 2, 3 och 4, i denna ordning.

Den slutliga antagningen:

 1. De totala poängen i andra skedet.
 2. Den som fått fler poäng på basis av alla uppgifter i andra skedets urvalsprov, börjande med uppgift 1, sedan uppgift 2, 3 o.s.v. i ordningsföljd.
 3. De totala poängen i första skedet.

Om det fortfarande finns sökande med samma poäng efter att reglerna för samma poäng har tillämpats, antas alla dessa sökande som kan antas.

Kallelsen till andra skedets prov och anvisningar om hur du deltar i provet skickas senast två dagar före provet till den e-postadress som du meddelat i Studieinfo. Samma dag publiceras de kallade sökandes ansökningsnummer på denna sida. Ansökningsnumret består av sex sifferserier som skiljs åt av punkter, t.ex. "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Här kan du läsa mer om hur du får ditt ansökningsnummer.

Om ditt ansökningsnummer finns här nedan men du inte har fått en kallelse, kontrollera först din skräppost. Kontrollera också att du har kollat den e-postadress som du har meddelat i Studieinfo. Om du ändå inte hittar kallelsen, kontakta oss omedelbart på adressen hakijapalvelut@helsinki.fi. Skriv som rubrik ”Kallelsen till andra skedets prov”. På så sätt behandlas ditt ärende snabbare.

Läs anvisningarna om det andra skedet här: Andra skedet av urvalsprovet till juridiska fakulteten 5.6.2020

Till andra skedet kallas:

1.2.246.562.11.00000000000000402403
1.2.246.562.11.00000000000000402475
1.2.246.562.11.00000000000000404965
1.2.246.562.11.00000000000000406187
1.2.246.562.11.00000000000000406761
1.2.246.562.11.00000000000000407245
1.2.246.562.11.00000000000000407473
1.2.246.562.11.00000000000000420545
1.2.246.562.11.00000000000000423145
1.2.246.562.11.00000000000000427131
1.2.246.562.11.00000000000000430157
1.2.246.562.11.00000000000000430251
1.2.246.562.11.00000000000000435134
1.2.246.562.11.00000000000000436231
1.2.246.562.11.00000000000000436981
1.2.246.562.11.00000000000000441095
1.2.246.562.11.00000000000000445478
1.2.246.562.11.00000000000000448098
1.2.246.562.11.00000000000000448419
1.2.246.562.11.00000000000000457765
1.2.246.562.11.00000000000000457915
1.2.246.562.11.00000000000000457965
1.2.246.562.11.00000000000000458042
1.2.246.562.11.00000000000000460797
1.2.246.562.11.00000000000000461523
1.2.246.562.11.00000000000000472415
1.2.246.562.11.00000000000000476487
1.2.246.562.11.00000000000000476648
1.2.246.562.11.00000000000000480964
1.2.246.562.11.00000000000000485860
1.2.246.562.11.00000000000000494401
1.2.246.562.11.00000000000000494427
1.2.246.562.11.00000000000000495420
1.2.246.562.11.00000000000000498883
1.2.246.562.11.00000000000000507186
1.2.246.562.11.00000000000000519983
1.2.246.562.11.00000000000000527022
1.2.246.562.11.00000000000000530832
1.2.246.562.11.00000000000000544441
1.2.246.562.11.00000000000000544645
1.2.246.562.11.00000000000000548248
1.2.246.562.11.00000000000000559577