Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, antagningen 2020

Ändringarna i antagningsgrunderna har publicerats 30.4.2020. Sidan har senast uppdaterats 20.5.2020 (Första skedets prov och Andra skedets prov).

På denna sida finns information om de ändringar som på grund av coronasituationen gjorts i antagningsgrunderna för kandidatprogrammet i miljövetenskaper. De ursprungliga antagningsgrunderna finns i Studieinfo och de gäller till övriga delar, med undantag för de ändringar som anges på denna sida. Ändringarna kan kräva att du vidtar åtgärder, så läs informationen på denna sida noggrant.

Ändringarna i antagningsgrunderna på denna sida gäller följande ansökningsmål:

 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i miljövetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

De viktigaste ändringarna är:

 1. Provpoängsantagningens kvot har delvis ersatts med antagning på basis av vitsordet i studentexamensprovet i biologi (s.k. realämnesantagning).
 2. Vi har ändrat provpoängsantagningen så att den görs i två skeden. Bägge skedena genomförs på distans.

Ansökningsmålet är en del av den gemensamma antagningen i biologi. Ett gemensamt meddelande för ändringarna i antagningsgrunderna finns på adressen biohaku.fi.

Kvoterna i betygsantagningen, realämnesantagningen och provpoängsantagningen samt kvoten för förstagångssökande ändras enligt följande:

 • i betygsantagningen antas 29 sökande på basis av studentexamensbetyget (bland dem minst 24 förstagångssökande
 • i realämnesantagningen antas 16 sökande på basis av studentexamensbetygets vitsord i biologi (bland dem minst 13 förstagångssökande)
 • i provpoängsantagningen antas 10 sökande på basis av poängen i urvalsproven (bland dem minst 5 förstagångssökande).

Om det inte går att fylla kvoten för betygsantagning, kan de återstående lediga nybörjarplatserna fyllas på basis av realämnesantagning eller provpoängsantagning. Om det inte går att fylla kvoten för realämnesantagning, kan de återstående lediga nybörjarplatserna fyllas med sökande på basis av betygsantagning eller provpoängsantagning. Om det inte går att fylla kvoten för provpoängsantagning, kan de återstående lediga nybörjarplatserna fyllas på basis av betygsantagning eller realämnesantagning.

Antagningsgrunderna har inte ändrats i fråga om betygsantagningen.

Du kan bli antagen i realämnesantagningen om du tidigare har avlagt eller under våren 2020 avlägger någon av följande:

 • en finländsk studentexamen
 • en IB-examen
 • en EB-examen
 • en RP- eller DIA-examen i Finland.

Om du har avlagt prov som ingår i fler än en av de ovannämnda examina, räknas dina betygspoäng enligt de prov som ger mest poäng, även om de ingår i olika examina. Man får inga poäng för det äldre realprovet i en finländsk studentexamen. 

Vitsorden för prov i en finländsk studentexamen som avläggs våren 2020 beaktas i realämnesantagningen om vitsorden finns i studentexamensregistret senast 12.5.2020. Om examen som ger dig högskolebehörighet är en finländsk studentexamen ska också den slutförda examen finnas i registret senast 12.5.2020. Universitetet ansvarar inte för sådana förseningar i registreringen av prestationer som beror på gymnasierna.

I realämnesantagningen beaktas betygspoängen för realämnesprovet i biologi, i enlighet med betygsantagningens poängtabell. Biologi är ett viktat ämne i poängtabellen.

I realämnesantagningen rangordnas sökande med samma poäng på basis av följande ämnen i den ordning som anges nedan:

 1. poängen för modersmålet
 2. poängen för det språk som ger mest poäng (annat än modersmålet)
 3. poängen för kemi
 4. poängen för matematik
 5. poängen för fysik.

Om de sökande som är vid antagningsgränsen fortsättningsvis har samma poäng efter att dessa kriterier tillämpats, antas alla med samma poäng.

Den sökandes urvalsprov beaktas i antagningen till alla ansökningsmål vid den gemensamma antagningen i biologi som den sökande har sökt till.

Provpoängsantagningen för biologi och miljövetenskaper sker elektroniskt och i två skeden. Du får en separat kallelse till proven för bägge skedena. Du kan bli antagen endast om du genomför bägge proven.

Du får inte använda kalkylator i proven. Du ska genomföra proven helt och hållet på egen hand och utan anteckningar eller läroböcker. Det är förbjudet att använda annat material än provets material. Under provet får du inte använda andra webbsidor än sådana som anknyter till provet. Att bryta mot dessa regler anses som fusk.

Provprestationen kan underkännas om du

 • fuskar eller försöker fuska
 • hjälper andra att fuska eller försöka fuska

Alla sökande som inte i betygsantagningen har blivit antagna till det ansökningsmål i den gemensamma antagningen i biologi som hen prioriterat högst, eller till ett ansökningsmål som hen prioriterat högre, får delta i första skedets prov. Första skedets prov genomförs som ett digitalt prov på distans 27.5.2020 kl. 14.00–15.00. Provet är ett flervalsprov som tar en timme. Man kan få högst 60 poäng i provet. De sökande rangordnas utgående från poängen i första skedets prov.

De sökande som klarat sig bäst i första skedets prov kallas till andra skedets prov. Till andra skedets prov kallas minst fyra gånger så många sökande som det finns nybörjarplatser för ansökningsmålet. De som kallas till andra skedets prov via flera olika ansökningsmål deltar endast en gång i provet, och poängtalet i provet beaktas i antagningen till alla de ansökningsmål vars andra skede den sökande skulle ha blivit kallad till.

Om det efter provpoängsantagningens första skede finns flera sökande med samma poäng vid gränsen att gå vidare till andra skedet, kallas alla med samma poängtal till provpoängsantagningens andra skede.

Tilläggsinformation om första stegets prov

Det elektroniska provet (första skedet) genomförs i samma virtuella miljö som yrkeshögskolornas urvalsprov.

Läs alla anvisningar noga i god tid före provet och följ dem!

Du får en kallelse till urvalsprovet tre vardagar före provet. Kallelsen skickas till den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten i Studieinfo. Kallelsen innehåller din personliga länk för inloggning till systemet och en personlig tidpunkt då du ska logga in och delta i provet. E-postmeddelandet kommer från adressen tunnistaudu@korkeakouluun.fi och rubriken är ”Kutsu valintakokeeseen”. Du hittar också länken i din egen ansökan i Min Studieinfo, under punkten ”Länk till urvalsprovet ”. Du hittar din egen ansökan i Min Studieinfo under punkten ”Ansökningar och mottagande av studieplats ”.

Om du inte har fått en personlig länk per e-post och du inte hittar någon länk i Min Studieinfo tre vardagar före provet, kontakta Ansökningsservicen på adressen studera@helsinki.fi.  Kolla också din skräppost.

Obs! Du kan endast logga in i provet med din personliga inloggningslänk, och du ska logga in på din personliga tidpunkt. Inloggningstidpunkten till provet är inte densamma för alla deltagare, men alla har lika lång provtid.

Anvisningar inför urvalsprovet:

 • I Studieinfo hittar du instruktioner och allmän information om hur du deltar i YH-systemets prov och vilka systemkrav som gäller: https://studieinfo.fi/wp/stod-for-studievalet/gemensam-ansokan/gemensam-ansokan-till-hogskolor/universitetens-urvalsprov-i-yh-systemet/
 • Kontrollera att din webbläsare är uppdaterad till den nyaste versionen. Webbläsare som stöds är Chrome, Firefox, Safari och Edge. På Android-enheter stöds de senaste versionerna av Firefox och Chrome. På iOS-enheter är den nyaste versionen av Safari den webbläsare som stöds. Om det uppstår problem kan du försöka byta webbläsare. Därför ska du se till att du har tillgång till några av de webbläsare som anges här och att de har uppdaterats till den nyaste versionen.
 • Kontrollera att din dator har JavaScript aktiverad och att kakor (cookies) är tillåtna. Du hittar instruktioner för det genom att med sökmotorn söka på ”JavaScript” och här:
 • Det lönar sig att stänga av antivirusprogrammet under den tid provet pågår.
 • Du ska genomföra provet helt och hållet på egen hand. Det är förbjudet att använda annat material än det tillåtna eller andra webbsidor än de som gäller provet.
 • Provet ska skrivas i Finland, eftersom det inte kan garanteras att systemet fungerar utomlands.

Om du stöter på problem under provet kan du kontakta oss på telefonnumret 029 4120 211. Vi svarar inte på frågor om innehållet i provet.

Specialarrangemang (individuella arrangemang) vid urvalsprovet

Du ska själv ordna en lämplig plats och de tekniska hjälpmedel som du behöver för att skriva urvalsprovet.

Om du har ansökt om specialarrangemang (individuella arrangemang) skickar vi dig ett beslut angående specialarrangemangen cirka en vecka före provet.

Läs mera om specialarrangemang.

 

Andra skedets prov genomförs som ett muntligt urvalsprov. Provet ordnas 5.6. klo 9.00 – 9.45. Svarstiden i provet är högst 30 minuter. Programvaran som används är RecRight. De sökande som går vidare till det andra skedet får en kallelse till det muntliga provet senast 3.6.2020. Du får närmare anvisningar för provet i kallelsen.

För att delta i provet behöver du en lugn plats och en dator eller annan enhet med nätanslutning och kamera. Det muntliga provet genomförs via videosamtal och det spelas in. Provet består av 4 delar, och du kan få högst 10 poäng för respektive del. Du kan sammanlagt få högst 40 poäng i provet. Du ska svara på frågorna muntligen.

Uppgifterna i andra skedets prov behandlar centrala delområden inom biologi, och man kan svara kortfattat på frågorna. Uppgifterna formuleras så att de mäter din förmåga att kombinera, bedöma och tillämpa kunskaper och dra slutsatser.

Närmare anvisningar för hur man förbereder sig inför andra skedets prov skickas till dem som kallas till provet.

Den slutliga antagningen av nya studerande görs på basis av det andra skedet. De sökande rangordnas utgående från provpoängen. Vid lika poäng rangordnas de sökande så, att det första kriteriet är den sökandes poäng för den uppgift med den lägsta medianen för alla sökandes poängantal. Om det fortfarande finns sökande med samma poäng, är följande kriterium poängen för den uppgift med den näst lägsta medianen för alla sökandes poängantal, och så vidare. Om flera uppgifter har samma median för poängantalet, tillämpas kriterierna enligt uppgiftsnumret, från minsta till största.

Om de sökande som är vid antagningsgränsen fortsättningsvis har samma poäng efter att dessa kriterier tillämpats, antas alla med samma poäng.

Resten av de sökande som blivit godkända i det andra skedet placeras på reservplats. Reservplatsen bestäms enligt den sökandes totala poäng i andra skedet. Reservplatsernas antal i provpoängskön är inte begränsat.

Hur du bevisar din identitet

Ditt urvalsprov bedöms endast om du bevisar din identitet när du genomför provet. Som officiella identitetsbevis godkänns

 • pass
 • ett finländskt identitetskort
 • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
 • ett finländskt körkort