Fristående lärarstudier

Följande information gäller ansökan under året 2019

Bli lärare! Det finns flera olika alternativ för lärarstudier på svenska vid Helsingfors universitet. Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2019–2020 helheter som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för olika läraruppgifter. På denna sida har vi samlat info om de olika studiealternativen för att bli lärare genom fristående studier som ger yrkesfärdighet. Information om Helsingfors universitets hela studieprogram för att bli behörig lärare eller expert på pedagogik finns på pedagogiska fakultetens sidor. Har du frågor kan du kontakta ansökningsservicen.

Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2019 - 2020 följande studiehelheter: pedagogiska studier för lärarbehörighet på svenska, finska och engelska;  fristående speciallärarstudier på finska; och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen på svenska och finska.

Syftet med fristående speciallärarstudier är att ge yrkesfärdigheter och formell behörighet för specialundervisning i synnerhet inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen samt småbarnsfostran. Behörigheten beror på den studerandes grundexamen och annan lärarbehörighet. Studiernas omfattning är 60 studiepoäng och studierna har lagts upp så att de kan slutföras på ett läsår. I utbildningen antas normalt cirka 100 studerande varje år.

De fristående speciallärarstudierna är indelade i tre ansökningskategorier:
– Fristående specialklasslärarstudier
– Fristående speciallärarstudier
– Fristående speciallärarstudier för småbarnspedagogik

Grundläggande förutsättning är en examen som ger klasslärarbehörighet eller högre högskoleexamen plus pedagogiska studier för lärare eller barnträdgårdslärarexamen/pedagogie kandidatexamen. Alla sökande för speciallärarstudier och specialklasslärarstudier har dessutom förutsatts ha två års erfarenhet av undervisning på heltid.

Studierna arrangeras på finska men universitetet är tvåspråkigt, vilket bl.a. innebär att svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål både skriftligt och muntligt i tenter, övningsarbeten och seminarier.  Det är också möjligt att få frågorna i urvalsprovet på svenska. Ansökanden meddelar sitt språkval på ansökningsblanketten. 

 Den senaste informationen om urvalsproceduren finns på ansökningsservicens sidor på finska.

De pedagogiska studierna för lärare utgör en del av de behörighetsgivande studierna för lärare. Studierna förbereder dig för läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet eller inom vuxenutbildning.  Studierna omfattar 60 studiepoäng och studierna kan slutföras på ett läsår.

1. Pedagogiska studier för lärarbehörighet – svenskspråkig utbildning

Vill du bli ämneslärare och studera på svenska? Då ska du söka till den svenskspråkiga lärarutbildningen. All undervisning ges på svenska, men det är inte möjligt att välja vuxenutbildning som inriktning i den svenskspråkiga utbildningen. Det finns två antagningsgrupper: en för examensstuderande vid Helsingfors universitet och en för sökande som har avlagt magisterexamen.

2. Pedagogiska studier för lärarbehörighet – finskspråkig utbildning

Pedagogiska studier på finska har två inriktningar: ämnen inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet samt vuxenutbildning.

Kom ihåg att studierna för läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen erbjuds på både svenska och finska. I pedagogiska fakulteten betyder det att man måste visa sina språkkunskaper i utbildningens språk. 

3. Pedagogiska studier för lärarbehörighet på engelska

Det är möjligt att utföra de pedagogiska studierna också på engelska i några av de ämnen som undervisas inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet: engelska, tyska, italienska, franska, spanska, svenska (som andra inhemska eller främmande språk), matematik, fysik och kemi. Studierna kallas "STEP" - Subject Teacher Education Programme in English.

Ansökningstiden för alla svensk-, finsk- och engelskspråkiga urvalsgrupperna i 2019 är 6.2.2019 - 6.3.2019 (kl 15). Urvalsprovet (intervjuarna) för sökande till lärarnas pedagogiska studier hålls 6.-10.5.2019 dagligen mellan kl. 9-15. Alla svenskspåkiga urvalsgrupperna intervjuas 9.5.2019.

Uppgifter om innehållet i lärarnas pedagogiska studier finns här:

Instruktioner för studerande: Vill du bli ämneslärare?

Antagningsgrunderna, instruktionerna och blanketterna för lärarnas pedagogiska studier finns här:

Studieinfo.fi: Pedagogiska studier för lärare (60 sp)

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (klasslärare) är ämnade för färdiga ämneslärare (på svenska och finska) eller för studerande i ämneslärarutbildningarna vid Helsingfors universitet (på finska). Slutförda studier ger den ämnesmässiga behörigheten att fungera som klasslärare i förskola till och med årskurs 6.

Eftersom de fristående ämnesdidaktiska studierna erbjuds både på finska och svenska som s.k. parallella utbildningar, måste de sökande visa att de har tillräckliga språkkunskaper i undervisningsspråket, till exempel genom att visa ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska.

Anmälan sker 13.3.2019 - 10.4.2019 kl. 15.00. Antagningen sker på grundval av ett skriftligt urvalsprov som ordnas tisdag 28.5.2019 kl. 13.00–15.00 i Helsingfors. Vill du studera på finska, finns de finskspråkiga sidorna för anmälan här.

Uppgifter om innehållet i ämnesdidaktiska studier finns här:

Instruktioner för studerande: Fristående ämnesdidaktiska studier för klasslärare

Antagningsgrunderna, instruktionerna och blanketterna för ämnesdidaktiska studier finns här:

Studieinfo.fi: Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (70 sp)

Speciallärarstudier

2017

2018

Pedagogiska studier

2014

2015

2016

2017

2018

Ämnen och ämneshelheter i grundskolan

2017

2018