Provet i svenska: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Uppgifterna gäller antagningen 2019.

Språkprovet i svenska är avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan. Se närmare om kraven på kunskaper i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Språkprovet i svenska ordnas onsdag 24.4.2019 kl. 10.00- ca 15.00 i högskolans utrymmen, Yrjö-Koskinens gata 3.

Tid och plats för provet i svenska:

kl. 10.00–12 Den skriftliga delen av provet. Sal 210, vån. 2.
kl. 12–13 Lunchpaus
kl. 13:00–ca kl. 15 Den muntliga delen av provet. Sal 209, vån. 2. Till den muntliga delen kallas man in turvis i alfabetisk ordning.

Resultatet av provet i svenska publiceras onsdag 8.5.2019 på denna sida.

Resultat i provet i svenska 2019

Följande sökande har gett medgivande till att deras namn publiceras ifall de blir godkända i provet:

Halttu Eetu

Hänninen Lotta

Indrén Olivia

Leinonen Santeri

Leskelä Meiju

Murtonen Anni

Nieminen Inkeri

Tourunen Anniina

Viiri Inka

För närmare information om provet, kontakta utbildningsplanerare Sofia Heikel-Virkkunen, tfn 02941 28412.

Godkänt resultat i provet ger språklig behörighet att ansöka om inträde till högskolan. Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft tre år.  Godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de två föregående åren ger också språklig behörighet att ansöka om inträde till högskolan.

Anmälan till Svenska social- och kommunalhögskolans prov i svenska görs på följande e-blankett senast onsdag 3.4.2019 kl. 15.00.

Ansökan om specialarrangemang

Sökande kan på en ansökan beviljas rätt till specialarrangemang i provet i svenska. Det kan gälla extra tid, att skriva i mindre rum, användande av dator eller andra hjälpmedel. Se närmare gällande hur man ansöker om specialarrangemang på denna sida.

Ansökan görs via en särskild blankett (finns på sidan ovan) som ska vara inlämnad till ansökningsservicen vid Helsingfors universitet senast onsdag 3.4.2019 kl. 15.00. Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte hade kunnat förutses före det. Till ansökan ska bifogas läkarintyg. När det gäller läs- och skrivsvårigheter räcker utlåtande av speciallärare, psykolog eller talterapeut. Till ansökan kan också bifogas studentexamensnämndens motsvarande beslut. I bedömningen av provet i svenska gäller samma kriterier som för andra sökande.

Information: studera(at)helsinki.fi

Telefon: 02941 24140 (ansökningsservicen vid Helsingfors universitet)
Närmare information om ansökningsservicen.