Pro­gram­mets lä­ran­de­mål

Efter avlagd examen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

ska studenten beträffande kunskap och förståelse:

 • förstå samhällets mångfald och samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • förstå och kunna analysera strukturer, processer och förändringar i samhället både lokalt och globalt
 • ha kunskap om och förstå samhällets politiska, sociala och rättsliga ramar
 • förstå och kritiskt kunna granska olika former av kommunikation
 • kunna tillämpa begrepp och teorier på sitt vetenskapsområde (dvs. i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, statskunskap med förvaltning, sociologi eller rättsvetenskap).
 • ha beredskap att arbeta inom sitt vetenskapsområde och ha förmåga att utveckla sin kunskap inom forskning

ska studenten beträffande akademiska färdigheter:

 • kunna skilja på olika vetenskapliga angreppsätt och kunna tillämpa vetenskapliga metoder
 • kunna producera vetenskaplig text och ta del av vetenskaplig diskussion
 • kunna tänka kritiskt, analytiskt och reflektivt kring den egna positionen och olika samhällsfenomen
 • kunna fungera självstyrt och ha börjat utveckla en expertidentitet inom sitt vetenskapsområde

ska studenten beträffande interaktions- och kommunikationsförmåga:

 • ha en god interaktions- och samarbetsförmåga
 • ha färdigheter att muntligt och skriftligt kommunicera på olika språk

ska studenten beträffande problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande:

 • kunna identifiera, förebygga och bidra till att lösa sociala konflikter och samhällsrelaterade problem
 • ha verktyg för att kunna påverka och förändra samhället i syfte att främja välmående, välfärd och demokrati
 • kunna beakta olika etiska frågeställningar och tillämpa dem i ett ansvarsfullt agerande