Om kandidatprogrammet

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts, och kommunikationssätten förändras. Det här skapar nya utmaningar för samverkan och välmående. I kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. En politices kandidat från Soc&kom har goda kunskaper om:

 • samhällets dynamiska uppbyggnad – hur exempelvis maktförhållanden, medialisering, digitalisering, politiska och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor.

 • hur etnicitet och mångfald, språk-, välfärds- och genusrelaterade frågor på olika sätt påverkar dagens samhällen lokalt och globalt.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom har två sökmål; ett bredare sökmål med inriktning samhällsvetenskaper och ett sökmål med inriktning socialt arbete.

   

  Kandidatprogrammet är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder:

  • Journalistik och kommunikation
  • Socialpsykologi
  • Statskunskap med förvaltning
  • Sociologi
  • Rättsvetenskap

  Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

  Läsa mera om de olika studieinriktningarna.

  MÖJLIGHETERNA EFTER SLUTFÖRDA KANDIDATSTUDIER FRÅN SÖKMÅLET SAMHÄLLSVETENSKAP

  Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram inom landet och utomlands.

   

  Sökmålet socialt arbete är en inriktning inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. I studieinriktningen i socialt arbete ingår alltid studier i vetenskapsområdena socialt arbete, socialpolitik och rättsvetenskap. Till studierna hör dessutom bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjligheter till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina egna intressen.  Som studerande i socialt arbete kan du till exempel inkludera studier i ett eller flera av de vetenskapsområden som erbjuds inom det bredare sökmålet i samhällsvetenskaper (se ovan) i din examen.

  Läs mera om vetenskapsområdet socialt arbete och socialpolitik på sidan om studieinriktningar.

  MÖJLIGHETERNA EFTER KANDIDATSTUDIERNA I SÖKMÅLET SOCIALT ARBETE

  För att få socialarbetarbehörighet bör du utöver kandidatexamen i socialt arbete också avlägga en magisterexamen i socialt arbete. Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier i socialt arbete inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet. Dessutom ger kandidatexamen goda möjligheter att söka till så väl andra magisterprogram vid Helsingfors universitet, som vid andra universitet inom landet och utomlands.