Studieinriktningar

Politices magisterexamen utgör 120 studiepoäng med inriktning i ett av följande vetenskapsområden: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning. Studierna är uppbyggda så att magisterexamen kan avläggas under två läsår. Du hittar mera information om studierna via studiehandböckerna i Weboodi eller i instruktioner för studerande under "planera dina studier". 

 

 

Fördjupade studier 90 sp

Gemensamma obligatoriska studier för hela programmet, 10 sp

 • Vetenskapligt tänkande i samhällsvetenskaper, 5 sp
 • Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, 5 sp

Obligatoriska studier i vetenskapsområdet, 50 sp

Obligatoriska för alla studieinriktningar

 • Magisterseminarium I, 5 sp
 • Magisterseminarium II, 5 sp
 • Valfri metodstudie, 5 sp
 • Fördjupad metodstudie, 5 sp

Studier i vetenskapsområdet 30 sp

Arbetslivsorientering, 5-10 sp

Magisteravhandling, 30 sp

Valbara studier, 20-25 sp

Journalistik och kommunikation som vetenskapsområde fokuserar på frågor om journalistisk praxis, profession och arbetsmetoder i den digitala världen, medielandskap, kulturell och språklig mångfald, kriskommunikation och politisk kommunikation samt genus och medier. Fördjupning i vetenskapsområdet utgör en mångsidig bas för en yrkeskarriär i medier, företagsvärlden, i organisationer och inom den tredje sektorn, och erbjuder även en god grund för en forskarkarriär.

Kursutbud

Fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 30 sp

Obligatorisk

 • MSV-JK301 Synvinklar på medie- och kommunikationsforskning, 5 sp

Valfria studieavsnitt i journalistik, 25 sp

 • MSV-JK302 Data Journalism, 5 sp
 • MSV-JK303 Reportaget som genre och praktik, 5 sp
 • MSV-JK304 Crises Journalism and Communication, 5 sp
 • MSV-JK306 Övriga fördjupade studier i journalistik, 5 sp
 • GPC-M323 New Forms of Mediated Participation, 5 sp
 • GPC-M324 Media, Activism and Social Change, 5 sp

Valfria studieavsnitt i kommunikation, 25 sp

 • MSV-JK209 Genus, journalistik och kommunikation II, 5 sp
 • MSV-JK308 Övriga fördjupade studier i kommunikation, 5 sp
 • MSV-JK309 Media and Communication Ethics, 5 sp
 • MSV-SF306 Political Communication, 5 sp
 • ECGS-082 Kommunikation i hållbar utveckling, 5 sp
 • MKK-333 Interkulturell kommunikation, 5 sp
 • MKK-324 Retorisk analys, 5 sp

Socialpsykologin undersöker hur individer och den sociala världen påverkar varandra. Teman för undervisning och forskning är interaktion i och mellan grupper, moral, identitet, språk, politiskt beteende och organisationspsykologi

Kursutbud

Fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 30 sp

Alla valfria

 • MSV-SP301 Gruppdynamik II: Att leda grupper, 5 sp
 • MSV-SP302 Work and Organizational Psychology II: Power relations and intersectionality, 5 sp
 • MSV-SP303 Narrative and Health, 5 sp (kan också användas som metodkurs)
 • MSV-SP304 Personlighetsstörningar i social kontext, 5 sp
 • MSV-SP305 Socialisation och identitetsproblematik i det senmoderna samhället, 5 sp
 • MSV-SP306 Moral and Political Psychology, 5 sp
 • MSV-SP307 Fördjupning i ett centralt socialpsykologiskt forskningsområde I, 5 sp
 • MSV-SP308 Fördjupning i ett centralt socialpsykologiskt forskningsområde II, 5 sp
 • MSV-SP312 Valbar litteratur, fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 5 sp

Valfria från andra magisterprogram

 • SOSM-SP303 The Social Psychology of Intergroup Relations, 5 sp
 • SOSM-SP305 Käyttäytymisen muutos ja interventioiden suunnittelu, 5 sp
 • SOSM-SP306 Agency and Relational Social Psychology, 5 sp
 • SOSM-SP329 Gender and Social Psychology, 5 sp
 • SOSM-SP330 Human-Computer Interaction (motsvarar MSV-SP307 eller MSV-SP308)

Socialt arbete som vetenskapsområde fokuserar på samspelet mellan samhällets utveckling, människors vardagliga förutsättningar och hur människors livssituation kan förbättras. Fokus inom forskning och undervisning är på barn, ungdom , äldre och integrations- och mångfaldsfrågor, samt fattigdoms- och ojämlikhetsfrågor. Särskilt betonas socialarbete som profession och praktik. 

Kursutbud

Fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 30 sp

 • MSV-SA301 Intersektionalitet i socialt arbete, 5 sp
 • MSV-SA302 Ojämlikhet och utanförskap, 5 sp
 • MSV-SA303 Migration, Welfare States and Institutional Practices, 5 sp
 • MSV-SA304 Socialarbetets påverkningsmöjligheter och effekter, 5 sp
 • MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovården, 5 sp
 • MSV-SA306 Praktikforskning I, 5 sp
 • MSV-SA312 Valbar litteratur, fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 5 sp

Inom Sociologi finns många inriktningar som varierar mellan globalisering, lokala och nära sociala relationer. Inom programmet finns en stark inriktning på forskning om internationell migration och etniska relationer, genusstudier, socialantropologiska frågeställningar och globala utvecklingsfrågor.

Kursutbud

Fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 30 sp

Obligatorisk

 • SOSM-SL301 Orientoiva seminaari, 5 sp
 • SOSM-SL302 Key concepts in Sociology, 5 sp

Valfria 20 sp

 • MSV-SL301 Genus i samhället II, 5sp
 • MSV-SL302 Kultursociologi, 5 sp
 • MSV-ME301 Introduction to Migration and Ethnic Relations, 5 sp
 • MSV-SL303 Sociology of Work, 5sp
 • MSV-SL304 Multiculturalism and integration policies in the Nordic welfare states, 5sp
 • MSV-SL305 Immigration and International Migration, 5 sp
 • MSV-SL306 Diasporas, Transnationalism and Refugees, 5 sp
 • MSV-SL307 Postkoloniala teorier, 5 sp
 • MSV-SL308 Gender and Race, 5 sp
 • MSV-SL309 Gender and Sexuality: New identities in Nordic landscapes, 5 sp
 • MSV-SL312 Valbar litteratur, fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 5 sp

Inom Statskunskap med förvaltning studeras politiska fenomen ur ett brett perspektiv. Styrningen och ledningen av den offentliga politiken, grundläggande demokratifrågor och samspelet mellan medborgarna och det politiska systemet är centralt inom vetenskapsområdets forskning och undervisning. I undervisningen betonas hela det politiska systemets kedja, från inflödet av väljarnas åsikter, via arenorna där de politiska besluten fattas, till implementeringen av beslut inom olika former av den offentliga förvaltningen.

Kursutbud

Fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 30 sp

Obligatorisk

 • MSV-SF301 Politikens och förvaltningens teori + Individuell studieplan, 10 sp

Valfria 15-20 sp

 • MSV-SF302 Strategiskt handlande i politiken, 5 sp
 • MSV-SF303 Politikens utfall: Implementering, utvärdering och granskning, 5 sp
 • MSV-SF304 Demokratins analysinriktningar, 5 sp
 • MSV-SF305 Nordisk politik i ett jämförande perspektiv, 5 sp
 • MSV-SF306 Political Communication, 5 sp
 • MSV-SF307 Governing Online Communication, 5 sp
 • MSV-SF308 Borders of Europe – EU Integration and Beyond, 5 sp
 • MSV-SF309 Politics of Immigration, 5 sp
 • MSV-SF312 Valbar litteratur, fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 5 sp

Valfria från andra program 0-5 sp

 • PVM-P305 Euroopan unionin tutkimus, 5 sp
 • PVM-P312 Populismi ja politiikka, 5 sp
 • GPC-M322 Media, Activism and Social Change, 5 sp
 • GPC-M323 New Forms of Mediated Participation, 5 sp