Om magisterprogrammet

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan. Du kan inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap med förvaltning. Du avlägger magisterexamen på svenska.

Programmet har en nära koppling till arbetslivet och arbetslivspraktik. Karriärplanering och möjligheter till internationellt utbyte är inbyggda i studierna. Studerande som har avlagt magisterstudier i socialt arbete erhåller socialarbetarbehörighet.

Undervisningen vid Helsingfors universitet är forskningsbaserad, och magisterprogrammets första termin fokuserar bl.a. på att utveckla vetenskapligt tänkande med aktuell forskning inom statsvetenskapliga fakulteten och Soc&kom som bas. Dessutom granskas aktuella frågor inom samhällsvetenskaper i Norden.

Undervisningen inom magisterprogrammet baserar sig på en studentcentrerad pedagogik och den genomförs i aktiverande och stimulerande lärmiljöer där ditt lärande står i fokus. Undervisningen bygger på interaktion och diskussion både i närpedagogiska och digitala lärmiljöer.

Magisterprogrammet är ett samarbetsprogram mellan statsvetenskapliga fakulteten och Soc&kom. Magisterexamen beviljas av statsvetenskapliga fakulteten. Enheterna planerar och genomför undervisningen i samarbete. Den forskningsbaserade undervisningen är anknuten till aktuell samhällsvetenskaplig forskning samtidigt som den ger kompetens för en yrkeskarriär.

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 

Programmets kunskapsmål

Efter avlagd examen har du uppnått följande kunskapsmål.

  • Du har de kreativa och akademiska färdigheter som krävs för att producera vetenskaplig kunskap.
  • Efter avlagd examen har du utvecklat god interaktions- och kommunikationsförmåga.
  • Du har utvecklat din analytiska förmåga att på ett konstruktivt sätt bidra till den samhälleliga debatten och verka för ett socialt hållbart samhälle.
  • Du kan beakta etiska frågeställningar på individ- och samhällsnivå. 
  • Du kan bedöma konsekvenser av beslut och handlingar och främja välmående, mångfald och demokrati.