Studieinriktningar

I magisterprogrammet studerar du ett språkpar, inom vilket ett av språken är finska. Studierna kräver utmärkta kunskaper i finska. Om finska inte är ditt modersmål, ska du ha ytterst goda kunskaper i finska. Uppnår du inte denna nivå, rekommenderar vi att din kandidatexamen innehåller studier i finska språket och kulturen. Språkparets andra språk är det språk som du avlagt grund- och ämnesstudier i, dvs. du har uppnått den nivå som krävs för magisterstudierna.

Språkutbudet består av det andra nationalspråket svenska, andra europeiska språk, till exempel engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, estniska, lettiska, litauiska, polska, tjeckiska och ungerska, samt mer avlägsna språk som kinesiska och japanska japanska, kinesiska och koreanska. Språkurvalet och kraven på språkkunskaper specificeras i samband med antagningen.

I stället för översättning och tolkning kan du i dina studier också specialisera dig på översättningsteknologi som inte omfattas av de nämnda språkkunskapskraven. Trots detta är mångsidiga språkkunskaper och kännedom om översättning till fördel också när du arbetar med översättningsteknologi.

Inom studieinriktningen översättnings- och tolkningskommunikation fördjupar du dig i översättning och tolkning samt översättningsvetenskap. Dessutom omfattar studieinriktningen språk- och kulturstudier i de språk vars grunder du studerat i kandidatskedet. Inom översättning finns det olika specialiseringsmöjligheter enligt språket du studerar, t.ex. översättning av lag- och förvaltningstexter, texter om ekonomi och teknik, audiovisuell översättning och litterär översättning. Du får också information om elektroniska hjälpmedel och yrkesetik samt mångsidiga kunskaper i informationssökning.

Undervisningen i tolkning omfattar kontakttolkning, rättstolkning och konferenstolkning. På kurserna lär du dig tekniken för konsekutiv- och simultantolkning samt viskningstolkning.

Studierna skapar en gedigen grund för autentiska översättnings- och tolkningssituationer, eftersom programmet tätt samarbetar bland annat med olika myndigheter och företag inom översättningsbranschen.

I studierna kan du också fördjupa dig i ämnen du specialiserat dig på, såsom facköversättning, skönlitterär översättning, terminologi, tolkning eller audiovisuell översättning.

Av de traditionella humanistiska arbetena har översättning dragit den störta nyttan av automationen.

En privat översättare (t.ex. en frilansöversättare) arbetar på distans och i nätverk. För att producera översättningar använder översättaren datorstödda översättningsverktyg (computer assisted translation, CAT), t.ex. översättningseditorer, översättningsminnen samt elektroniska ordböcker och termbanker. Det finns särskilda program för audiovisuell översättning, dvs. översättning av multimedia.

I och med att skriftlig kommunikation ersätts med multimedia görs översättningarna i realtid och blir engångsprodukter. Översättandet börjar få drag av tolkning. Allt detta återspeglar sig i kvalitetskraven på översättningar, utbildningskraven och avlöningen.

Kvaliteten på maskinöversättning närmar sig en nivå som gör att det är lönsammare att korrigera maskinöversatt text än att låta översätta texten från källspråket. En intressant fråga är om det vore möjligt att granska enbart en maskinöversättning på målspråket, så att kunskaper i två språk inte skulle behövas.

Alla dessa förändringar innebär att framtidens akademiska översättare kan behålla sin konkurrenskraft och förväntade lönenivå endast om de följer den tekniska utvecklingen eller helst går i täten för den. Inom studieinriktningen översättningsteknologi får du en introduktion till alla de nämnda tekniska verktygen. Under studierna stärker eller förvärvar du först de grundkunskaper som förutsätts i datateknik. I det följande skedet fördjupar du dig i översättarens verktyg och arbetsrutiner. I ett senare skede av studierna behandlas den forskning som ligger till grund för översättningsteknologin och de nyaste forskningresultaten.

Undervisningen i översättningsteknologi får stöd av språkteknologin, där det finns forskare och lärare som är specialiserade på översättning och flerspråkighet.

Behovet av rättstolkning och kompetenta rättstolkar har ökat kraftigt. Inom studieinriktningen fördjupar du dig i de kunskaper och färdigheter som krävs av professionella rättstolkar. Till studierna hör att öva konsekutiv-, visknings- och simultantolkning samt anteckningsteknik. Tolkningsövningarna utvecklar din förmåga att hantera kommunikationssituationer och rollen som tolk.

Under studierna blir du bekant med det finska rättssystemet, lagstiftningen och terminologin inom olika rättsområden samt myndighetsförfaranden. En viktig del av studierna är att du lär dig olika parters språkliga rättigheter, vilka uppgifter experter som deltar i en rättegång har samt vilka grundprinciperna för en rättvis rättegång är. Dessutom bekantar du dig med tullens, polisens, migrationsverkets och gränsmyndigheternas uppgifter och verksamhet.

Studieinriktningens språkutbud är begränsat. Mer exakt information hittar du i studieprogrammet. När du blivit utexaminerad kan du ansöka om att bli registrerad i rättstolksregistret.