Karriär

Förståelse av processer i kulturarvet är fundamentalt viktigt i all verksamhet som har att göra med växelverkan mellan kultur, historia, samhälle och individ. I magisterprogrammet utvecklas du till en expert med djup förståelse för olika kulturfenomen. Du får utmärkta förutsättningar att arbeta till exempel i föreningar och administration, museer och arkiv, resebranschen eller i kommunikation, utbildning och forskning. En av de starkt växande fälten inom kulturarvsforskningen är digital humaniora, som är alltmer viktigt i musei-, arkiv- och biblioteksbranscherna. JOO-studier ger dig också möjligheten att skaffa kompetens inom arkiv- och biblioteksbranscherna. Om du är intresserad av en forskarkarriär kan du efter din magisterexamen söka dig till ett av doktorandprogrammen vid Helsingfors universitet. Utöver dessa allmänna karriärbanor erbjuder disciplinerna i programmet expertis i olika mer specialiserade arbetsuppgifter.

Arkeologer arbetar ofta med expertuppgifter och administrativa uppgifter inom kulturarvsbranschen och får dessutom kompetens att leda arkeologiskt fältarbete.

Folklorister behövs i uppgifter som kräver ingående kunskap om informell kommunikation, samhälleliga uttrycksformer och traditionsprocesser.

Etnologer behövs i expertuppgifter som har att göra med materiell kultur, kulturella utvecklingsmönster och tillämpad kulturanalys, till exempel i arbete med invandrare och utveckling av olika tjänster.

Konsthistoriker hittar sig ofta i olika uppgifter i konstmuseer, gallerier och konsthandel samt mer allmänt i uppgifter som förutsätter en förståelse för visuell och materiell kultur.

Religionsvetare behövs där mänsklig växelverkan och samhällelig verksamhet stöter på religionsrelaterade fenomen, bland annat i internationella uppdrag och i arbete med invandrare. Religionsvetare kan också bli ämneslärare.