Studieinriktningar

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation har en mångvetenskaplig uppläggning, men lärandemålen ser något olika ut beroende på om du väljer historia, språk, litteratur eller Nordenstudier som ditt specialiseringsområde. Eftersom programmet är tvärvetenskapligt, uppstår det även synergieffekter och möjligheter till innovativa grepp och avhandlingsämnen utanför studieinriktningarnas traditionella tyngdpunktsområden.

Magisterprogrammet kan erbjuda dig ett mångsidigt och intressant kursutbud där konventionella insikter placeras inom nya mediala perspektiv. Bland programmets omtyckta kurser finns till exempel Kulturens rumsliga dimensioner, Games and history, Medialisering av kultur, Yrkeslivsorientering och kulturjobb m.m. På kultur och kommunikation har du också möjligheten till att studera under väletablerade professorer och lektorer från de olika vetenskaperna som sammanbinder magisterprogrammet.

Du behöver inte ha läst grund- och ämnesstudier i det vetenskapsområde du vill fördjupa dig i. Om du väljer att fördjupa dig i ett ämne som du inte har lämpliga tidigare erfarenheter från, kommer specialiseringsstudierna att omfatta vissa bestämda studieavsnitt enligt din studieinriktning. Om du har läst grund- och ämnesstudier i det vetenskapsområde du nu söker till, förblir valfriheten inom specialiseringsstudierna större.

Magisterprogrammet har under sina verksamma år haft studenter med varierande studiebakgrunder, både från inhemska universitet och högskolor likaväl som från utländska universitet. Programmets tvärvetenskapliga position i den akademiska sfären gynnas av de mångsidiga studiebakgrunderna och skapar nya synergier inom forskning.

Inom studieinriktningen för historia har du möjligheten att fördjupa dig i idéhistoria, kulturhistoria eller ekonomisk, global eller politisk historia. Historia är inte endast rotad det förflutna utan syns även i vår vardagliga miljö. Att studera historia ger därför också djupa insikter inom samtiden. Särskilda delområden av studieinriktningen för historia inkluderar även historiebruk, samtidshistoria och historia i digitala kulturer.

Inom studieinriktningen för nordiska språk kan du fördjupa dig i svenska språkets historia, dialekter och slang, våra ortnamn och personnamn, svenskans ställning i Finland och i världen, språkideologi och språket i samhället, språkets retorik och kraft, språket i sociala medier och om språkkontakt och flerspråkighet. Språk finns på många nivåer i samhället och studierna inom språk ger djupa insikter i historisk och samtida språkmiljöer.

Inom studieinriktningen för nordisk litteratur kan du fördjupa dig i litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturforskning. Studieinriktningen för litteratur dyker in bakom ordens mening och öppnar berättelsen för tolkning och analys som därmed breder en djupare förståelse inte bara av våra historiska poeter utan även för våra samtida skalder. Särskilda delområden inom studieinriktningen för litteratur finns bland annat barnlitteratur, populärlitteratur, feministisk litteraturteori och lyrikteori.

Inom studieinriktningen för Nordenstudier kan du fördjupa dig i en studieriktning i kultur- och områdesforskning som erbjuder kunskap om de nordiska länderna skilt för sig, Norden som helhet, eller det nordliga som koncept. Nordenstudierna utgår från ett område snarare än vetenskapliga discipliner. Utbildningen betraktar Norden ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv med betoning både på aktuella fenomen och historisk kunskap.