Struktur och examensfordringar

Magisterprogrammet i Kultur och kommunikation har en tvärvetenskaplig uppläggning och omfattar 120 studiepoäng som avläggs under två år av studier på heltid. Första året ger en fördjupad introduktion till kulturtolkning och mångsidiga insikter i kulturanalysens former och kontexter. Det andra året är företrädesvis reserverat för själva avhandlingsarbetet.

Studierna omfattar ett kontinuerligt seminarium som pågår genom bägge studieåren. Seminariet inkluderar nätverksstudier, talrika muntliga och skriftliga framställningar samt forskningsplanering. Andra årets pro gradu -seminarier behandlar deltagarnas texter och fördjupade vetenskapliga frågor av allmän karaktär. De övriga studieavsnitten omfattar historia, nordiska språk, nordisk litteratur, Nordenstudier, journalistik och filosofi, samt ett valfritt arbetslivs- och specialiseringsstudieavsnitt.

Valfria studier betyder att du själv väljer vad du vill läsa och omfattar upp till 20 studiepoäng beroende på ditt val av studieavsnitt. Du kan avlägga upp till 10 studiepoäng som arbetspraktik eller välja lämpliga avsnitt inom andra vetenskapsområden. Du kan också välja studiehelheter från andra magisterprogram vid humanistiska fakulteten och andra fakulteter eller t.o.m. andra högskolor via JOO-avtal.

Examen från magisterprogrammet i kultur och kommunikation fordrar att du har utfört studier (minst 120 sp) i magisterprogrammet, inklusive fördjupade studier, pro gradu -avhandling, mognadsprov och eventuella språkkrav. Ytterligare information om studiekraven hittas i magisterprogrammets studiehandbok på WebOodi.

Utöver magisterprogrammets 120 studiepoäng kan även eventuella påbyggnadsstudier på högst 25 studiepoäng krävas, beroende på din studiebakgrund inom den valda studieinriktningen. Ytterliga språkkrav kan även tillkomma. Dessa räknas in i magisterprogrammets 120 studiepoäng. För mera information, se nedan för Påbyggnadsstudier och Språkkrav.

Påbyggnadsstudier krävs för studenter som inte har tidigare grund- eller ämnesstudier inom den valda studieinriktningen. Påbyggnadsstudierna är planerade enligt studieinriktningens krav och mängden påbyggnadsstudier (högst 25 sp) bestäms enligt mängden tidigare studier inom studieinriktningens ämne.

Då du kommer till programmet med en kandidatexamen från en icke-finsk institution bör du även avlägga språkstudier enligt universitetets examensfordringar. Dessa studiepoäng räknas in i magisterprogrammets studiehelhet på 120 studiepoäng. I praktiken betyder detta att språkstudier kan ersätta vissa av magisterprogrammets fordrade studieavsnitt om du behöver avlägga språkstudier.

Det är även möjligt ersätta fordrade språkstudier med din tidigare examen så länge den fyller universitetets språkfordringar. Internationella studenter, det vill säga personer utan finsk studentexamen, har lägre språkkrav och behöver inte uppnå eller påvisa kunskaper i finska.

Läs mer om språkkraven i Instruktioner för studerande!

Pro gradu-avhandlingen är ditt slutarbete i programmet, ett självständigt vetenskapligt arbete. Din pro gradu-avhandling omfattar 30 studiepoäng och du ska i avhandlingen koncentrera dig i hög grad på ditt eget område. Slutarbetet bedöms enligt vetenskapsområdets egna kriterier såsom i de närstående magisterprogrammen. Det betyder att du fördjupar dina kunskaper inom ditt eget vetenskapsområde både genom de studieavsnitt du avlägger och genom arbetet med din avhandling. Avhandlingen skrivs företrädesvis på svenska och varje studieinriktning har egna riktlinjer gällande avhandlingens uppställning.

Om du blivit antagen till magisterprogrammet men inte har utfört ett mognadsprov i samband med tidigare examen (till exempel studenter med en icke-finsk kandidatexamen), bör du utföra ett mognadsprov i samband med din pro gradu-avhandling. Mognadsprovet är ett sammandrag som skall genomgå officiell språkgranskning och bifogas med pro gradu-avhandlingen. Märk att innan mognadsprovet kan språkgranskas bör språkstudierna i det svenska språket vara avklarade.

Läs mer om avhandlingar i Instruktioner för studerande!