Studier vid kandidatprogrammet i kemi

Då du fullbordar kandidatprogrammet i kemi:

  • har du en bred uppfattning om kemi som en naturvetenskap och en bransch inom näringslivet, samt som en viktig faktor för förståelse av de stora frågorna i världen, som miljöproblem, energiframställning, och för lösningar till problem relaterade till rent vatten och hälsovård
  • har du en god uppfattning om strukturen, egenskaperna, och den kemiska reaktiviteten hos materia
  • kan du söka efter information ur olika källor, kan du utvärdera pålitligheten hos informationskällor, samt kan du följa med utvecklingen inom branschen
  • kan du arbeta säkert i laboratoriet med hjälp av de vanligaste laboratorieredskapen och utrustningar
  • kan du presentera resultat skriftligt och muntligt enligt naturvetenskaplig praxis
  • kan du utföra uppgifter och leka efter lösningar självständigt och i grupp förstår du betydelsen av god planering och schemaläggning.
  • förstår du betydelsen av god planering och schemaläggning.

I dina studier får du koncentrera dig på ditt eget vetenskapsområde och övriga naturvetenskaper. Kvaliteten på undervisningen garanteras av expertisen inom den högklassiga internationella forskningen vid avdelningen. Omkring hälften av studierna i kandidatexamen består av kemistudier. En tredjedel består av andra vetenskaper, som man kan välja ur en stor mängd alternativ enligt eget intresse. Oftast består dessa studier av naturvetenskaper, men man kan också inbegripa andra ämnen som kan komma till ens nytta i en karriär som kemist. Studierna tar många former. Särskilt laboratoriearbetet är tongivande för studierna i kemi. Det täcker omkring en tredjedel av kandidatstudierna i kemi. En stor del av teoristudierna sker via gruppövningar med stöd från traditionell föreläsningsundervisning. I enlighet med den experimentella karaktären hos det här ämnet är kandidatavhandlingen bunden till något forskningsprojekt. Se här för mera detaljer om studierna.

En internationell studiemiljö: Ett antal utländska utbytesstudenter kommer varje år till avdelningen för kemi. Personalen inbegriper också flera utländska lärare och forskare. Kandidatprogrammet i kemi undervisas på finska och svenska, men inom magistersprogrammen i kemi ges föreläsningarna på engelska. Det kommer också utländska studenter till magistersprogrammen via en internationell ansökan. Forskning inom kemi är internationell och forskningsgrupperna har många utländska samarbetspartners.

Studentutbyte: Helsingfors universitet har utbyteskontrakt med många utländska universitet, så du kan också utföra en del av dina studier utomlands. Du kan åka i utbyte både under kandidat- och magisterstudierna.  Du kan också ansöka till ett utländskt universitet för att utföra hela magister- eller doktorsexamen. Kandidatexamen i kemi vid Helsingfors universitet har kvalitetsstämpeln Chemistry Eurobachelor®, vilket är till stor hjälp om man vill övergå till ett europeiskt magistersprogram.

Språkstudier: Helsingfors universitet erbjuder sina studenter utmärkta möjligheter att förkovra och utvidga sina språkkunskaper.

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet är finska, men en stor del av kurserna undervisas också på svenska. Studieprestationer kan utföras på finska eller svenska. Eftersom det allmänna språket inom branschen är engelska, är en stor del av studiematerialet engelskspråkigt. Man kan utföra en tvåspråkig examen (finska/svenska), vilken förutsätter att minst 60 studiepoäng slutföras på det andra inhemska språket.