Poängsättning i Svenska social- och kommunalhögskolan

Poängsättning 2019

  1. Poäng för finländsk studentexamen

Av proven i studentexamen beaktas 4 ämnen: modersmålet och 3 andra ämnen. Ifall man har avlagt två språk på modersmålsnivå beaktas provet med det bästa vitsordet. Obligatoriska och extra prov är likvärdiga.

Maximalt 24 poäng enligt följande:

VITSORD

A-nivå

poäng

B-nivå

poäng

laudatur

6

4

eximia cum laude approbatur

5

3

magna cum laude approbatur

4

2

cum laude approbatur

3

1

lubenter approbatur

2

-

approbatur

1

-

Med A-nivå avses den mera krävande nivån och med B-nivå avses den mindre krävande nivån. För provet i modersmål och realprovet ges poäng enligt A-nivå. Som realprov godkänns både realprov avlagda hösten 2005 eller tidigare och vilket som helst ämnesrealprov avlagt våren 2006 eller senare. En sökande kan få poäng för flera ämnesrealprov.

För vitsord avlagda i studentexamen före 1.1.1996 ges poäng enligt A-nivå för långa kurser (realprov, modersmål, lång matematik och A-språk) och poäng enligt B-nivå för medellånga och korta kurser (kort matematik, B-, C- och D-språk). För provet i engelska efter 1.1.1996 ges poäng enligt A-nivå för lång kurs (A-språk) och enligt B-nivå för medellång och kort kurs (B- och C-språk). För laudaturvitsord före 1.1.1996 ges 5 poäng för långa kurser och 3 poäng för korta kurser.

 

2. Poäng för European Baccalaureate-examen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) eller i Finland avlagd Reifeprüfung-examen (RP)/Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA).

EB-, IB- och RP-/DIA-examen bedöms enligt samma principer som studentexamen från ett finländskt gymnasium. Vitsorden omräknas till att motsvara de poäng som ges för finländsk studentexamen enligt följande tabell:

Finländsk studentexamen

RP-/DIA-examens poäng 

IB-examens poäng 

EB-examens poäng 

Laudatur

13-15

7

9,00–10,00

Eximia cum laude approbatur

10-12

6

8,00–8,95

Magna cum laude approbatur

8-9

5

7,00–7,95

Cum laude approbatur

7

4

6,00–6,95

Lubenter approbatur

5-6

3

5,00–5,95

Approbatur

4

2

4,00–4,95

 Intagningen fastställs sedan det slutliga betyget över RP-/DIA-, IB- eller EB-examen inlämnats.

Poäng beviljas inte för vitsord i AICE-examen, eftersom denna examen i lagen om anordnande av studentexamen inte jämställs med en finländsk studentexamen.

 

3. Poäng för åländsk gymnasieexamen

Åländsk gymnasieexamen bedöms enligt samma principer som studentexamen från ett finländskt gymnasium. Vitsorden omräknas till att motsvara de poäng som ges för finländsk studentexamen

Studentexamen

L

E

M

C

B

A

Åländsk gymnasieexamen

10

9

8

7

6

5

POÄNG

6

5

4

3

2

1

OBS! Ifall studentexamen finns kan den sökande här ändå välja att ta gymnasieexamen i beaktande. Om båda finns, tas den som ger bättre poäng i beaktande.

 

4. Poäng för urvalsprovet

Urvalsprovet ger högst 40 poäng.

 

Rangordning av sökande

Om flera sökande uppnått samma poängsumma, rangordnas de enligt följande:

1) de som antas på basis av initialpoäng för studentexamen rangordnas i första hand utgående från poängen i studentexamen, i andra hand utgående från studentexamensvitsordet i samhällslära och i tredje hand utgående från studentexamensvitsordet i modersmål.

2) de som antas på basis av urvalsprov rangordnas inte på andra grunder än poängen från provet

3) de som antas på basis av ett initialpoäng för studentexamen och urvalsprov rangordnas i första hand utgående från poängen i urvalsprovet, i andra hand utgående från poängen i studentexamen, i tredje hand utgående från studentexamensvitsordet i samhällslära och i fjärde hand utgående från studentexamensvitsordet i modersmål.

Ifall flera sökande efter rangordningen får samma prioriteringsordning antas alla med samma prioriteringsordning.