Nuvarande eller tidigare studerande vid Helsingfors universitet (ansökan om överflyttning)

Observera reglerna som uppvisats på denna sida då du söker (i antagningen av överflyttande studerande) ny rätt att avlägga examen ifall du som bäst är eller tidigare varit examensstuderande vid Helsingfors universitet. Ifall du söker i huvudansökan eller magisteransökan skall du ta del av följande anvisningar.

Helsingfors universitet har på beslut av rektorn begränsat rätten att avlägga examen i universitetets nya kandidat- och magisterprogram som börjar 1.8.2017 eller senare. Begränsningarna innebär att en student vid Helsingfors universitet samtidigt kan ha

  1. endast en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som leder till samma examensbenämning (t.ex. kandidat i humanistiska vetenskaper)
  2. endast en rätt att avlägga examen inom samma utbildningsprogram.

Den första begränsningen gäller de nya kandidatprogrammen som börjat 1.8.2017 eller senare och den andra begränsningen gäller både kandidat- och magisterprogram. Observera att om du har beviljats rätt att avlägga examen före 1.8.2017, men du har övergått till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen, gäller begränsningarna ovan också din överflyttade rätt att avlägga examen. Obs! Du kan inte söka till magisterprogram i antagningen av överflyttande studerande.

Studerande kan samtidigt ha endast en rätt att avlägga högre högskoleexamen på det medicinska området (medicine eller odontologie licentiatexamen, utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) vid Helsingfors universitet.

Observera att utbildningar vid olika fakulteter i vissa fall kan leda till samma examensbenämning. Det här betyder att begränsningen om endast en rätt att avlägga lägre högskoleexamen som leder till samma examensbenämning kan överskrida fakultetsgränserna. Sådana examina är:

  • kandidat i naturvetenskaper (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)
  • kandidat i humanistiska vetenskaper (Humanistiska fakulteten och Medicinska fakulteten)

Observera också att även sådana rätter att avlägga examen som kan återställas räknas som gällande rätter att avlägga examen. Du kan vid behov ansöka om återställande av studierätt från din fakultet.  Du kan inte förlänga din rätt att avlägga examen genom att på nytt ansöka om samma rätt att avlägga examen. Du ska istället lämna in en separat ansökan om förlängd studietid till din fakultet.

Om du har frågor angående din situation, vänligen kontakta ansökningsservicen innan du ansöker.

Nedan ges vanliga exempel på hur beslutet tillämpas. 

Du flyttar över till Helsingfors universitet från en annan högskola

1. Du har en rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om att flytta över den till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du har dessutom en tidigare rätta att avlägga examen vid Helsingfors universitet, men den tidigare rätten leder till en annan examensbenämning än den som du får via det utbildningsprogram som du ansöker om att bli överflyttad till. Du kan bli antagen till programmet och samtidigt behålla din tidigare rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet. Undantag till denna regel är dock kandidatprogrammet i filosofi samt kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi (se punkt 2).    

2. Du har en rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om att flytta över den till kandidatprogrammet i filosofi eller kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi vid Helsingfors universitet. Du har redan rätt att avlägga examen inom samma utbildningsprogram, men den rätten leder till en examen med annan examensbenämning än den målexamen som du väljer i samband med antagningen av överflyttande studerande. Du kan bli antagen till programmet, men du måste utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.

Examensbenämningar:

  • kandidatprogrammet i filosofi: kandidat i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) eller politices kandidat (PK, pol.kand.)
  • kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi:agronomie- och forstkandidatexamen (AFK, agr.o.forstkand.) eller kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper (LVK, livsm.vet.kand.)

3. Du har en rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om att flytta över den till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du har dessutom en tidigare rätta att avlägga examen vid Helsingfors universitet som börjat 1.8.2017 eller senare (eller så har du flyttat över en tidigare erhållen rätt att avlägga examen till ett utbildningsprogram som följer den nya examensmodellen). Den tidigare rätten att avlägga examen leder till samma examensbenämning som den examensbenämning du får via det utbildningsprogram som du ansöker om att bli överflyttad till. Du kan bli antagen till programmet, men du måste utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet.Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.

4. Du har en rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om att flytta över den till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du har dessutom en tidigare rätt att avlägga en annan examen än lägre högskoleexamen (t.ex. doktorsexamen) vid Helsingfors universitet. Du kan bli antagen till programmet och samtidigt behålla din tidigare rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet.

5. Du studerar odontologi vid en annan finländsk högskola och du ansöker om att flytta över din rätt att avlägga examen till utbildningsprogrammet i odontologi vid Helsingfors universitet. Du har en tidigare rätt att avlägga examen inom utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet. Du kan bli antagen till programmet, men du måste utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.

Du flyttar över till ett annat kandidatprogram inom Helsingfors universitet

6. Du har rätt att avlägga kandidatexamen i ett nytt utbildningsprogram vid Helsingfors universitet (och du har inga andra studierätter för lägre högskoleexamen) och du ansöker om att flytta din studierätt till ett annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du kan bli antagen om inget annat anges i ansökningsobjektets antagningsgrunder.

7. Du har en rätt att avlägga lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet som beviljats före 1.8.2017. Du studerar enligt den gamla examensstrukturen och vill byta till ett nytt utbildningsprogram vid samma fakultet.

Om du vill flytta över från ett utbildningsprogram inom den gamla examensstrukturen direkt till ett nytt utbildningsprogram inom den nya examensstrukturen vid samma fakultet, kan du ansöka i antagningen av överflyttande studerande och bli antagen vid Bio- miljövetenskapliga fakulteten, Humanistiska fakulteten och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Mer information om att flytta över till den nya examensstrukturen hittar du på fakulteterrnas sidor i Flamma. Mer information om vad det innebär att övergå till ett nytt utbildningsprogram finns likaså i Flamma.

Om du studerar vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och vill flytta över till ett nytt utbildningsprogram behöver du inte söka i antagningen av överflyttande studerande utan du kan ansöka om byte av huvudämne direkt hos fakulteten. Mer information om hur det går till att byta huvudämne får du genom att läsa fakultetens egna anvisningar eller kontakta studierådgivningen.

Du kan också flytta över din rätt att avlägga examen inom den gamla examensmodellen, förutsatt att du hinner avlägga din målexamen senast 31.7.2020. I annat fall rekommenderas det att du övergår till de nya kandidat- och magisterprogrammen. Gå in på din fakultets Flamma-sidor för att läsa mer om hur du kan flytta din rätt att avlägga examen inom ramen för den gamla examensmodellen.

8. Du har två olika rätter att avlägga lägre högskoleexamen inom kandidatprogram som följer den nya examensmodellen vid Helsingfors universitet och du ansöker om att flytta över den ena rätten till ett annat kandidatprogram inom Helsingfors universitet. Du kan bli antagen till programmet, men om dina båda rätter att avlägga examen leder till samma examensbenämning måste du utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8)  eller avstå från den av dina tidigare rätter att avlägga examen vid Helsingfors universitet som du inte ansöker om att flytta över. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.

  • Exempel: Du har blivit antagen till det nya kandidatprogrammet i ekonomi år 2017 eller senare med politices kandidatexamen (PK, pol. kand.) som målexamen. Du har dessutom rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i historia, som följer den nya examensmodellen, (eller så har du flyttat över din tidigare rätt att avlägga examen i allmän historia till utbildningsprogrammet som följer den nya examensmodellen) med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du ansöker om att flytta över din rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i ekonomi till kandidatprogrammet i språk, med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till kandidatprogrammet i språk, men du måste utexamineras från kandidatprogrammet i historia senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i historia. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.

9. Du har två olika rätter att avlägga lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Den ena av rätterna har börjat före 1.8.2017 och den andra senare. Du ansöker om att flytta över den rätt att avlägga examen som börjat före 1.8.2017 till ett kandidatprogram som följer den nya examensmodellen vid Helsingfors universitet. Programmet leder till samma examensbenämning som den av dina tidigare rätter att avlägga examen som börjat 1.8.2017 eller tidigare). Du kan bli antagen till programmet, men du måste utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från den av dina tidigare rätter att avlägga examen vid Helsingfors universitet som du inte ansöker om att flytta över. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt. Läs mer om att övergå till ett nytt utbildningsprogram på Flamma.