Hur man visar sina kunskaper i det svenska språket - alternativ G

I dessa instruktioner förklaras hur du kan bevisa tillräckliga kunskaper i svenska språket när du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin (huvudansökan och ansökan om överflyttning) eller i odontologi (ansökan om överflyttning) vid Helsingfors universitet.

 

MÅLGRUPP FÖR IN­STRUK­TIO­NER

Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål våren 2019:

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
 • Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i medicin, medicine licentiat (6 år) (om du söker till den svenskspråkiga studielinjen)
 • Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i odontologi, odontologie licentiat (5,5 år) (om du söker till den svenskspråkiga studielinjen)

Den som söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi måste ha språkkunskaper på studienivå i svenska.

Du måste redan i ansökningsskedet meddela vilket språk du skriver urvalsprovet på, och anmälan är bindande. När du väljer språket för urvalsprovet ska du beakta språkkunskapskraven. Efter ansökningstiden kan du inte längre ändra språket som du angett på ansökningsblanketten.

SÅHÄR SKICKAR DU IN BILAGAN SOM VISAR SPRÅKKUNSKAPER 

Huvudansökan:  Om du måste visa dina språkkunskaper ska du lämna in ett intyg på språkkunskaperna under ansökningstiden eller senast 10.4.2019 före kl. 15.00 till det universitet som är ditt förstahandsalternativ. Om du söker till den svenska studielinjen i utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet, ska intyget över språkkunskaper lämnas in till Helsingfors universitet. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.

Ansökan om överflyttning:  Om den som ansöker om överflyttning vill byta med en student på den svenskspråkiga studielinjen i utbildningsprogrammet i medicin eller i odontologi, måste den som ansöker överflyttning också söka till den svenskspråkiga studielinjen. Det betyder att den sökande måste visa kunskaper i svenska på det sätt som krävs av sökande till den svenskspråkiga studielinjen. Du måste lämna in ett intyg på språkkunskaperna senast 31.5.2019 före kl. 15.00. Mer information: Bilagorna gällande ansökan om överflyttning.

SPRÅKKUNSKAPSKRAV FÖR DEN SVENSKSPRÅKIGA STUDIELINJEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET:
 

När en sökande till den svenskspråkiga studielinjen skriver urvalsprovet på svenska krävs det att hen har kunskaper i svenska på studienivå, vilket kan visas med att skriva urvalsprovet på svenska det ansökningsåret.

När en sökande till den svenskspråkiga studielinjen skriver urvalsprovet på finska krävs det att hen har kunskaper i svenska, som kan visas på något av följande sätt.

 

 

FIN­LÄNDSK STU­DEN­TEX­A­MEN

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har godkänt studentexamensprov i svenska som modersmål (finländsk studentexamen), ELLER
 • du har avlagt studentexamensprovet i svenska som andraspråk (R2) med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M), ELLER
 • du har avlagt ett extra studentexamensprov i svenska som modersmål med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M), ELLER
 • du har avlagt studentexamensprovet i svenska som andra inhemska språk:
  • med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E) för lång lärokurs (A-språk), ELLER
  • med minst vitsordet laudatur (L) för medellång lärokurs (B-språk). 

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2019. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat prov som visar kunskaper i svenska till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.  Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

IB-EX­A­MEN

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • provet i svenska på A-nivå avlagt med godkänt vitsord, ELLER      
 • provet i svenska på B-nivå avlagt med minst vitsordet 5.

Lämna in en kopia av examensbeviset (Diploma) till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019. Om din examen blir färdig sommaren 2019 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

EB-EX­A­MEN

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • provet i svenska som L1-språk avlagt med godkänt vitsord, ELLER
 • provet i svenska som L2-språk avlagt med minst vitsordet 7.

Lämna in en kopia av examensbeviset till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019. Om din examen blir färdig sommaren 2019 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

YR­KES­IN­RIK­TAD EX­A­MEN

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen på svenska.

Lämna in en kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

HÖG­SKO­LE­EX­A­MEN / HÖGSKOLESTUDIER

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • du har avlagt högskoleexamen med svenska som undervisningsspråk, ELLER
 • du har skrivit åtminstone det skriftliga slutarbetet för lägre högskoleexamen på svenska, ELLER
 • du har skrivit ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola, ELLER
 • du har genomfört följande språkstudier:
  • högskoleexamen med svenska/nordiska språk som huvudämne, ELLER
  • svenska/nordiska språk 60 sp/35 sv.

Om den examen/de högskolestudierna som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitets ansökningsservice får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om den examen/de högskolestudierna som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in kopior av ditt examensbevis och studieutdrag till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in kopior av ditt examensbevis och studieutdrag till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

 

AN­NAN EX­A­MEN SOM GER HÖG­SKO­LE­BE­HÖ­RIG­HET

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • du har avlagt en annan examen på svenska som ger högskolebehörighet.

Lämna in en kopia av ditt examensbevis till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

GRUNDLÄGGAN­DE UT­BILD­NING OCH GYM­NA­SI­E­UT­BILD­NING

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier, ELLER
 • grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska.

Lämna in en kopia av avgångsbetyget till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.

 

SPRÅKPROVET VID HELSINGFORS UNIVERSITETS ELLER NÅGOT ANNAT UNIVERSITETS SPRÅKTJÄNSTER ELLER SPRÅKCENTRUM

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • språktestet i delområdena läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga färdigheter: med medeltalet färdighetsnivå 4 (B2) då skalan 1–6 används.

Lämna in en kopia av intyget över att du har avlagt språkprovet till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.

 

ALL­MÄN SPRÅKEX­A­MEN (YKI)

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • Du har avlagt allmän språkexamen med minst färdighetsnivå 4 i alla delområden (läsförståelse, skriftlig färdighet, hörförståelse, muntlig färdighet).

Lämna in en kopia av examensbeviset till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.

 

SPRÅKEX­A­MEN FÖR STATS­FÖR­VALT­NING­EN

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • Du har avlagt språkexamen för statsförvaltningen med vitsordet god förmåga i alla delområden (förmåga att använda språket i tal och skrift samt förmåga att förstå språket).

Lämna in en kopia av examensbeviset till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.

 

SPRÅKPROVET TISUS (TEST I SVENSKA FÖR UNIVERSITETSSTUDIER) SOM ORDNAS I SVERIGE

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • Du har avlagt TISUS-provet till alla delar.

Lämna in en kopia av examensbeviset till Helsingfors universitets ansökningsservice. Närmare anvisningar hur bilagorna ska skickas in uppdateras senast 28.2.2019.

 

ME­DI­CINS­KA FA­KUL­TE­TENS PROV I SVENS­KA

Om du

 1. söker i huvudansökan till den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet och du skriver urvalsprovet på finska, ELLER
 2. ansöker om överflyttning till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller i  odontologi,

krävs det att du har kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • ett godkänt språkprov i svenska som ordnats av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet i samband med antagningarna 1988–2012.

Medicinska fakulteten ordnar inte längre några särskilda prov i svenska.

Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkprovet. Det räcker att du kontaktar ansökningsservicen som kontrollerar resultaten direkt hos medicinska fakulteten.