Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål våren 2020:

 • Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet:
  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på finska), odontologie licentiat (5,5 år) *)
    
 • Ansökan om överflyttning:
  • utbildningsprogrammet i medicin, medicine licentiat (6 år) (om du söker till den svenskspråkiga studielinjen)
  • utbildningsprogrammet i odontologi, odontologie licentiat (5,5 år) (om du söker till den svenskspråkiga studielinjen)

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Språkkunskapskrav för den svenskspråkiga studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet

 

Utbildningsprogrammet i medicin har en finskspråkig och en svenskspråkig studielinje. Den finskspråkiga linjens undervisningsspråk är finska men undervisning kan också ges på svenska. Målet för den svenskspråkiga linjen i utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet är att utbilda tillräckligt många läkare med kunskaper i svenska för hela landets behov. Undervisningen vid den svenskspråkiga linjen ges endast delvis på svenska, vissa delar av undervisningen ges alltså på finska även för de svenskspråkiga studenterna. Kunskaper i finska behövs även i kontakten med patienterna. Den som studerar på den svenska linjen måste alltid delta i den svenskspråkiga undervisningen när sådan ordnas. I de kurser där undervisningen ges på svenska förs gruppdiskussioner på svenska.

Om du söker till utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska) måste du redan i ansökningsskedet visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska. Från och med år 2020 kan språkkunskaper inte visas med urvalsprov. Om du söker till både den finska och svenska studielinjen måste du beakta språkkunskapskrav för både studielinjen.

 

*) Språkkunskapskrav för den finskspråkiga studielinjen i odontologi vid Helsingfors universitet

Om du söker till utbildningsprogrammet i odontologi vid Helsingfors universitet (undervisning på finska) och du har gått i finsk- eller svenskspråkig skola behöver du inte visa dina kunskaper i undervisningsspråket. Du måste visa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska redan i ansökningsskedet. Från och med år 2020 kan språkkunskaper inte visas genom urvalsprov. (Informationen har specificerats 27.3.)

Om du utöver Helsingfors universitets ansökningsobjekt i odontologi också söker till någon annan utbildning i odontologi i den gemensamma antagningen i odontologi, måste du redan i ansökningsskedet visa att du har tillräckliga kunskaper i finska. Från och med år 2020 kan språkkunskaper inte visas genom urvalsprov.

Mer information på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

På denna sida finns information om kraven för de bilagor med vilka man visar språkkunskaper. Du uppmanas lämna in en officiellt bestyrkt kopia på ditt intyg eftersom vi kräver detta i alla våra ansökningar. I huvudansökan räcker det att du i ansökningsskedet lämnar in en vanlig kopia (ett skannat intyg). Om du blir antagen måste en officiellt bestyrkt kopia lämnas in senast då. I ansökan om överflyttning måste du redan i ansökningsskedet lämna in en officiellt bestyrkt kopia. Se instruktionerna för inlämnande av bilagor per ansökningsmål via länkarna under rubriken.

Då du söker till utbildningsprogrammet ber ansökningssystemet dig komplettera din ansökan med nödvändiga bilagor.  Det är skillnad på kriterierna för olika bilagor samt på hur olika bilagor ska lämnas in. Bilagorna bör lämnas in enligt ansökningsspecifika tidsfrister. Bilagor som kommit in efter tidsfristens slut tas inte i beaktande. Var god, se närmare information via länkarna under rubriken.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska (med godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget), ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med godkänt vitsord (= med minst vitsordet approbatur (A)), ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk (R2)* med minst vitsordet magna cum laude approbatur (M), ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andra inhemska språk:
  • lång lärokurs (A-språk) med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E), ELLER
  • medellång lärokurs (B-språk) med minst vitsordet laudatur (L) . 

* Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Provet i svenska som andraspråk är inte samma sak som svenska som andra inhemska språk (A1-, A2- eller B-språket).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2020. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

OBS! Ifall du söker till ett ansökningsobjekt i huvudantagningen och visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avläggs ansökningsvåren 2020 måste din examen vara registrerad i studentexamensregistret senast 12.5.2020 för att kunna beaktas i betygsantagningen. Se närmare information på sidan Bilagorna i huvudansökan.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med godkänt vitsord (= med minst vitsordet 2), ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /literature and performance) med godkänt vitsord (= med minst vitsordet 2).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2020 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. I det fallet ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte ger IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt

 • svenska som L1-språk med godkänt vitsord (= med minst vitsordet 4), ELLER
 • svenska som L2-språk med minst vitsordet 7.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset till ansökningsservicen. Om din examen blir färdig sommaren 2020 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Deutches Internationales Abitur (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (= med minst vitsordet 4), ELLER
 • det muntliga provet i svenska med minst vitsordet 8.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife och ett motsvarighetsintyg på finska. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska (med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg).

Om du har avlagt examen 2018 eller senare behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna direkt från registret. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan. Om din examen blir klar våren 2020 efter ansökningstidens slut, måste du i ansökningsskedet senast lämna in en officiell förhandsbedömning av ditt examensresultat från läroanstalten.

Om du har avlagt examen före år 2018, lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska (med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska (med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska (= svenska som undervisningsspråk), ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit ett skriftligt slutarbete på svenska som ingår i minst en lägre högskoleexamen, ELLER
 • du har skrivit ett godkänt mognadsprov på svenska

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket (eller motsvarande språkprov) (förordning 481/2003, 16 § 2 mom.), ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 60 studiepoäng studier i svenska språket.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd samt skriftliga och muntliga kunskaper) om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på skalan 1-6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: Helsingfors universitets ansökningsservicen kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster. OBS! Helsingfors universitets språktest i svenska ordnas inte under läsåret 2019–2020. 

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av testresultatet.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 4 i alla delområden på skalan 1–6 (läsförståelse, skriftlig färdighet, hörförståelse, muntlig färdighet). Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies). Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt språkprov i svenska som ordnats av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet i samband med antagningarna 1988–2012.

Medicinska fakulteten ordnar inte längre några särskilda prov i svenska.

Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkprovet. Det räcker att du kontaktar ansökningsservicen som kontrollerar resultaten direkt hos medicinska fakulteten.