Hur man visar sina kunskaper i det svenska språket - alternativ G

I dessa instruktioner förklaras hur du kan bevisa tillräckliga kunskaper i svenska språket när du söker till utbildningsprogrammet i medicin eller odontologi vid Helsingfors universitet.

 

MÅLGRUPP FÖR IN­STRUK­TIO­NER

Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål våren 2018:

 • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
 • Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i medicin, medicine licentiat (6 år) (om du söker till den svenskspråkiga studielinjen)
 • Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i odontologi, odontologie licentiat (5,5 år) (om du söker till den svenskspråkiga studielinjen)

Den som söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi ska ha tillräckliga kunskaper i svenska. Den sökande måste antingen ha språkkunskaper på studienivå eller utmärkta språkkunskaper beroende på vilket språk (finska eller svenska) han/hon skriver urvalsprovet på.

Den sökande måste redan i ansökningsskedet meddela vilket språk han/hon skriver urvalsprovet på, och anmälan är bindande.

Om den sökande söker till både den finskspråkiga och den svenskspråkiga studielinjen, måste han/hon visa kunskaper på studienivå i det språk som han/hon skriver urvalsprovet på och utmärkta kunskaper i det andra språket.

SÅHÄR SKICKAR DU IN BILAGAN 

Då du ansöker till Helsingfors universitets svenskspråkiga linjer i utbildningsprogrammen i medicin eller odontologi måste du skicka bilagan som bevisar dina kunskaper i svenska språket till Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet.

SPRÅKKUNSKAPSKRAV FÖR DEN SVENSKSPRÅKIGA STUDIELINJEN:

 • När en sökande till den svenskspråkiga studielinjen skriver urvalsprovet på svenska krävs det att han/hon har kunskaper i svenska på studienivå, som kan visas med att skriva urvalsprovet på svenska det ansökningsåret.
 • När en sökande till den svenskspråkiga studielinjen skriver urvalsprovet på finska krävs det att han/hon har utmärkta kunskaper i svenska, som kan visas på något av följande sätt.

Observera att studienivå och utmärkta språkkunskaper inte här syftar på statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen. Universitetet bestämmer vilka sätt att visa språkkunskaper som är godtagbara.

 

 

FIN­LÄNDSK STU­DEN­TEX­A­MEN

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet magna cum approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk med minst vitsordet eximia cum laude approbatur.

Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2018. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

IB-EX­A­MEN

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • minst vitsordet 5 i svenska som A1-språk, ELLER
 • minst vitsordet 6 i svenska som A2- eller B-språk, ELLER
 • minst vitsordet 5 i svenska som A-språk (literature/language and literature/language and performance).

Lämna in en kopia av examensbeviset (Diploma) till ansökningsservicen. Om din examen blir färdig sommaren 2018 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

EB-EX­A­MEN

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • minst vitsordet 7 i svenska som LI-språk.

Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen. Om din examen blir färdig sommaren 2018 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

REI­FE­PRÜ­FUNG/​AB­I­TUR­PRÜFUNG-EX­A­MEN

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • minst vitsordet 8 i det skriftliga provet i svenska, ELLER
 • minst vitsordet 10 i det muntliga provet i svenska.

Lämna in en kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

YR­KES­IN­RIK­TAD EX­A­MEN

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • en yrkesinriktad grundexamen på svenska (examen avlagts på svenska, lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk).

Lämna in en kopia av ditt examensbevis till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

HÖG­SKO­LE­EX­A­MEN

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • högskoleexamen avlagts på svenska, ELLER
 • huvudämnet i högskoleexamen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan).

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitets ansökningsservice får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt styrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in kopior av ditt examensbevis och studieutdrag som är officiellt styrkta av läroanstalten eller legaliserade, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska. Observera att för vissa länder gäller särskilda krav för dokumenten som ska lämnas in.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

 

AN­NAN EX­A­MEN SOM GER HÖG­SKO­LE­BE­HÖ­RIG­HET

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • en annan examen som ger högskolebehörighet på svenska (examen avlagts på svenska, lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk).

Lämna in en kopia av ditt examensbevis till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

 

GRUNDLÄGGAN­DE UT­BILD­NING OCH GYM­NA­SI­E­UT­BILD­NING

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på något av följande sätt:

 • godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier, ELLER
 • grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska (i slutbetyget utbildningens språk svenska, lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk).

Lämna in en kopia av avgångsbetyget till ansökningsservicen.

 

SPRÅK­FÄR­DIG­HETS­PROV SOM ORD­NAS AV SPRÅK­TJÄNS­TER/​SPRÅKCENT­RUM VID ETT FINLÄNDSKT UNI­VER­SI­TET

 Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • språktestet uppnår medeltal färdighetsnivå 6.

Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: ansökningsservicen kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster.

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet. Lämna in en kopia av testresultatet till ansökningsservicen.

 

ALL­MÄN SPRÅKEX­A­MEN

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen.

 

SPRÅKEX­A­MEN FÖR STATS­FÖR­VALT­NING­EN

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen.

 

ME­DI­CINS­KA FA­KUL­TE­TENS PROV I SVENS­KA

Om du söker till den svenskspråkiga studielinjen i medicin eller odontologi och skriver urvalsprovet på finska krävs det att du har utmärkta kunskaper i svenska, som du kan visa på följande sätt:

 • ett godkänt språkprov i svenska som ordnats av medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet i samband med antagningarna 1988–2012.

Medicinska fakulteten ordnar inte längre några särskilda prov i svenska.

Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkprovet. Det räcker att du kontaktar ansökningsservicen som kontrollerar resultaten direkt hos medicinska fakulteten.