Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål våren 2020:

 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i logopedi, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: förskolepedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: slöjd­lä­ra­re, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Samma språkkunskapskrav gäller också följande fristående lärarstudier: pe­da­go­gis­ka stu­di­er för lär­ar­be­hö­rig­het, fri­ståen­de spe­ci­allä­rar­stu­di­er och ämnen och äm­nes­hel­he­ter i grund­sko­lan samt ämnesstudier i universitetspedagogik. Mera uppgifter om inlämning av dokument över språkkunskaper hittar du i urvalskriterierna.

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

På denna sida finns information om kraven för de bilagor med vilka man visar språkkunskaper. Du uppmanas lämna in en  officiellt bestyrkt kopia på ditt intyg eftersom vi kräver detta i alla våra ansökningar. I de olika ansökningarna (såsom huvudansökan, magisterprogrammen i gemensam ansökan, öppna universitetsleden, ansökan om överflyttning) finns dock skillnader gällande om du redan i ansökningsskedet måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia eller om det räcker med en vanlig kopia (ett skannat intyg). Om du blir antagen måste en officiellt bestyrkt kopia lämnas in senast då. Se instruktionerna för inlämnande av bilagor per ansökningsmål via länkarna under rubriken.

Då du söker till utbildningsprogrammet ber ansökningssystemet dig komplettera din ansökan med nödvändiga bilagor.  Det är skillnad på kriterierna för olika bilagor samt på hur olika bilagor ska lämnas in. Bilagorna bör lämnas in enligt ansökningsspecifika tidsfrister. Bilagor som kommit in efter tidsfristens slut tas inte i beaktande. Var god, se närmare information via länkarna under rubriken.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk* med minst vitsordet magna cum laude approbatur.

* Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2020. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

OBS! Ifall du söker till ett ansökningsobjekt i huvudantagningen och visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avläggs ansökningsvåren 2020 måste din examen vara registrerad i studentexamensregistret senast 12.5.2020 för att kunna beaktas i betygsantagningen. Se närmare information om bilagorna i huvudansökan.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

 

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /literature and performance) med godkänt vitsord (minst 2).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2020 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. I det fallet ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte ger IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt

 • svenska som L1-språk med godkänt vitsord (= minst 4), ELLER
 • svenska som L2-språk med minst vitsordet 7.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2020 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Deutches Internationales Abitur (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (= minst 4), ELLER
 • det muntliga provet i svenska med minst vitsordet 8.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife och ett motsvarighetsintyg på finska. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Om du har avlagt examen 2017 eller senare behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna direkt från registret. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan. Om din examen blir klar våren 2020 efter ansökningstidens slut, måste du i ansökningsskedet senast lämna in en officiell förhandsbedömning av ditt examensresultat från läroanstalten.

Om du har avlagt examen före år 2017, lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i så fall avse ett annat språk. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket (förordning 481/2003 16 § 2 mom.), ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 60 studiepoäng studier eller vitsordet cum laude approbatur i svenska språket eller motsvarande studier i ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan (förordning 481/2003 16 § 3 mom.).

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Se närmare instruktioner om hur man lämnar in bilagor. Instruktionerna varierar beroende på i vilken ansökning du söker. Skillnader finns t.ex. gällande om du i ansökningsskedet kan lämna in en vanlig kopia/ett skannat intyg av ditt intyg, samt när du senast måste lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt intyg.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga samt muntliga kunskaper) om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 5 på skalan 1–6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: Helsingfors universitets ansökningsservicen kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster. OBS! Helsingfors universitet språktest i svenska ordnas inte under läsåret 2019–2020. 

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 5 i alla delområden på skalan 1–6 eller färdighetsnivå 7 på skalan 1–9. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies). Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

OBS! Detta gäller dig endast om du ansöker till något av följande utbildningsprogram:

 • kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)
 • kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)
 • magisterprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)
   

Du kan visa dina kunskaper i svenska om du har blivit godkänd i språkprovet i svenska inför antagning till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi eller Svenska Handelshögskolan detta år eller de två föregående åren.

Lämna in ett intyg på avlagt språkprov till ansökningsservicen. Om du har blivit godkänd i språkprovet vid Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in ett intyg över provet. Ansökningsservicen kontrollerar då uppgifterna direkt från Svenska social- och kommunalhögskolan.