Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål vintern / våren 2018-2019:

 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i logopedi, filosofie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: förskolepedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: slöjd­lä­ra­re, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, pedagogie magister (2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie magister (2 år)
 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Samma språkkunskapskrav gäller också följande fristående lärarstudier: pe­da­go­gis­ka stu­di­er för lär­ar­be­hö­rig­het, fri­ståen­de spe­ci­allä­rar­stu­di­er och ämnen och äm­nes­hel­he­ter i grund­sko­lan. Mera uppgifter om inlämning av dokument över språkkunskaper hittar du i urvalskriterierna.

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Då du söker till utbildningsprogrammet ber ansökningssystemet dig komplettera din ansökan med nödvändiga bilagor.  Det är skillnad på kriterierna för olika bilagor samt på hur olika bilagor ska lämnas in. Bilagorna bör lämnas in enligt ansökningsspecifika tidsfrister. Bilagor som kommit in efter tidsfristens slut tas inte i beaktande. Var god, se närmare information till vänster.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk med minst vitsordet cum laude approbatur.

Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Man kan inte visa kunskaper i svenska med provet i andra inhemska språket (A1-, A2- eller B-språk).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2019. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.***

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

*** OBS! Ifall du emellertid söker i ansökan till de flerspråkiga magisterprogrammen (ansökningstid 3.12.2018-11.1.2019) bör du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg oberoende av vilket år du utexaminerats. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /language and performance) med godkänt vitsord (minst 2).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma) till ansökningsservicen. Om din examen blir färdig sommaren 2019 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt svenska som LI-språk med godkänt vitsord (= 4).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset till ansökningsservicen. Om din examen blir färdig sommaren 2019 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Abiturprüfung-examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (= 4), ELLER
 • det muntliga provet i svenska med vitsordet minst 8.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en officiellt bestyrkt kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan), ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitets ansökningsservice får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till ansökningsservicen.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnsasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i såfall avse ett annat språk. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till ansökningsservicen.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket, ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 70 studiepoäng studier eller vitsordet cum laude approbatur i svenska språket eller motsvarande studier i ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitets ansökningsservice får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 5 på skalan 1-6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: ansökningsservicen kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster.

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av testresultatet till ansökningsservicen. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 5 i alla delområden. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett godkänt TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies). Det räcker att du lämnar in en kopia på examensbeviset. Helsingfors universitet kontrollerar resultaten direkt med den utbildningsanstalt som utfärdat examen.