Studentantagningen till kandidatprogram reformeras 2020

Helsingin yliopisto opiskelijavalinnat uudistuvat

Från och med 2020 antas största delen av nya studerande till Helsingfors universitets kandidatprogram och till utbildningsprogrammen inom det medicinska området samt utbildningsprogrammet för rättsnotarie på basis av studentexamensbetyg. Besluten om studentantagningsreformen och bruket av betygsantagning har fattats av undervisnings- och kulturministeriet.

Man kan också bli antagen genom att delta i ett urvalsprov och via andra antagningssätt som varit i bruk redan tidigare.  Helsingfors universitet deltar i det nationella projektet Toinen reitti yliopistoon som har som mål att utveckla olika antagningssätt. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

På denna sida har vi sammanställt frågor som gäller den nya studentantagningen, och vi berättar på vilka andra sätt sökande kan bli antagna till kandidatprogrammen och till utbildningsprogrammen inom det medicinska området samt utbildningsprogrammet för rättsnotarie.

Här kan du läsa frågorna och svaren.

Hur kan jag bli antagen till universitetet våren 2020?

Nej.

Kandidatprogrammen och utbildningsprogrammen inom det medicinska området samt utbildningsprogrammet för rättsnotarie har dessutom ett eller flera andra antagningssätt. Man kan fortsättningsvis bli antagen till de flesta utbildningsprogrammen genom att bara skriva ett urvalsprov. Till vissa av Statsvetenskapliga fakultetens och Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram kan man bli antagen genom kursbaserad antagning eller på grundval av framgång i en vetenskapstävling.

Till de flesta utbildningsprogrammen går det också att ansöka via öppna universitetsleden och antagningen av överflyttande studerande.

Du hittar utbildningsprogrammens olika antagningssätt i Studieinfo under de enskilda utbildningsprogrammens beskrivningar. Se fliken Ansökan och läs mera under rubrikerna Antagningsgrunder och Inträdes- och lämplighetsprov. På samma sida under rubriken Huvudansökan hittar du närmare information om betygsantagningen och andra antagningssätt.

I betygsantagningen beaktas finländsk studentexamen, IB- och EB-examen samt RP- och DIA-examen som avlagts i Finland.

Om du har avlagt prov som ingår i flera av de ovannämnda examina beräknas dina betygspoäng enligt de prov som ger mest poäng, även om de ingår i olika examina. Det är inte möjligt att få poäng för det gamla realprovet i en finländsk studentexamen.

Betygsantagningen med tillhörande poängtabell tillämpas för första gången i studentantagningen våren 2020. Uppgifterna om vilka poängantal som räcker för att bli antagen i studentantagningen våren 2020 blir klara först under hösten 2020, när antagningen är slutförd, antagningen från reservplatser har avslutats och de sökande har tagit emot sina studieplatser.

För alla utbildningar (ansökningsobjekt, även kallat ansökningsmål) fastställs ett minimipoängantal, det vill säga lägsta godkända poängantal som krävs för att bli antagen. Några ansökningsobjekt har dessutom fastställt tröskelvillkor, vilket innebär lägsta godkända studentexamensvitsord i vissa ämnen för att kunna bli antagen.

Ansökningsobjektens uppgifter om minimipoängantal och tröskelvillkor finns i Studieinfo under de enskilda utbildningsprogrammens beskrivningar. Se fliken Ansökan och läs mera under rubrikerna Antagningsgrunder och Inträdes- och lämplighetsprov.

Jo, alla som söker till universitetet måste visa att de har tillräckliga språkkunskaper för att kunna studera.

Från och med 2020 är det inte längre möjligt att visa sina språkkunskaper med urvalsprov när man söker till Helsingfors universitetet. I de flesta fall kan du visa dina språkkunskaper med språket för studentexamen, andra stadiets utbildning eller grundskolan, om språket är finska eller svenska. Kontrollera språkkraven för det utbildningsprogram du ämnar söka till i anvisningen om hur man visar sina språkkunskaper.

Jo, i största delen av ansökningsobjekten. Du behöver inte meddela separat om du söker på basis av studentexamensbetyget eller urvalsprovet. Din ansökan beaktas automatiskt i alla antagningssätt.

  • Observera i fråga om urvalsproven i ekonomi, kemi, fysikaliska vetenskaper och matematiska vetenskaper: endast sökande som inte har avlagt en finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen eller en i Finland avlagd RP- eller DIA-examen får delta i urvalsprovet.
  • I fråga om kandidatprogrammet i sociala vetenskaper gäller provpoängsantagningen endast studieinriktningen i socialt arbete. Till de övriga studieinriktningarna ordnas utöver betygsantagningen dessutom en kursbaserad antagning.

Ansökningsobjektens uppgifter om urvalsprovet, inklusive tidpunkten för urvalsprovet, finns i Studieinfo under de enskilda utbildningsprogrammens beskrivningar. Se fliken Ansökan och läs mera under rubrikerna Antagningsgrunder och Inträdes- och lämplighetsprov.

Den exakta platsen för de olika urvalsproven publiceras på sidan Platser för urvalsproven. Om du beviljas specialarrangemang får du cirka en vecka före provet ett e-postmeddelande med information om var du får skriva ditt urvalsprov.

I de flesta utbildningar gäller betygsantagningen både förstagångssökande och andra sökande. Till undantagen hör programmen inom det medicinska området, psykologi och juridik, där betygsantagningen endast gäller förstagångssökande.

Kvoten för förstagångssökande varierar enligt ansökningsobjekt. Ansökningsobjektens uppgifter om kvoten för förstagångssökande finns i Studieinfo under de enskilda utbildningsprogrammens beskrivningar. Se fliken Ansökan och läs mera under rubrikerna Antagningsgrunder och Inträdes- och lämplighetsprov.

Ytterligare information om kvoten för förstagångssökande.

Målet är att resultatet i betygsantagningen ska publiceras före urvalsprovet för respektive ansökningsobjekt. Resultaten publiceras dock senast 27.5.2020 i Min Studieinfo. För att kunna genomföra betygsantagningen måste universitetet vänta på resultaten i studentskrivningarna våren 2020, som enligt Studentexamensnämnden blir klara 12.5.2020.

Eftersom resultaten i betygsantagningen i bästa fall blir klara strax före urvalsproven, rekommenderar vi att du förbereder dig på att delta i urvalsprovet för de utbildningsprogram som intresserar dig. Ansökningsobjektens uppgifter om urvalsprovet finns i Studieinfo under de enskilda utbildningsprogrammens beskrivningar. Se fliken Ansökan och läs mera under rubrikerna Antagningsgrunder och Inträdes- och lämplighetsprov.

De slutliga antagningsbesluten publiceras senast 8.7.2020. Senast då publicerar alla högskolor resultaten i provpoängsantagningen och andra antagningssätt.

Till undantagen hör Pedagogiska fakultetens ansökningsobjekt, som också har ett lämplighetsprov. En del av de sökande kallas till lämplighetsprovet på basis av studentexamensbetyget och en del på basis av VAKAVA-provet. VAKAVA-provet ordnas i slutet av april, så att universitetet hinner bedöma och poängsätta proven innan kallelserna till lämplighetsprovet skickas ut. Resultaten i finländska studentexamina publiceras våren 2020 först i maj, vilket betyder att resultatet i betygsantagningen inte blir klart före VAKAVA-provet. De slutliga antagningsbesluten i fråga om de pedagogiska utbildningsprogrammen publiceras senast 8.7.2020.

Ja. Efter att resultaten i betygsantagningen har publicerats kan studieplatser bli lediga om någon som blivit antagen

  • inte tar emot sin studieplats eller
  • blir antagen till ett ansökningsobjekt som hen har gett högre prioritet, exempelvis via provpoängsantagningen.

Sökande kan antas från reservplats till studieplatser som blir lediga.

Eftersom universiteten inte ännu har erfarenhet av antagning från reservplats i betygsantagningen, är det inte möjligt att på förhand uppskatta inom vilka antagningsobjekt man har en realistisk chans att bli antagen från reservplats. Om du har placerats på reservplats lönar det sig att delta i urvalsprovet.

Antagningen från reservplats avslutas 31.7.2020.

Helsingfors universitet har som mål att antagningskriterierna som publicerats i slutet av oktober 2019 ska gälla under perioden 2020−2022. Universitetet har rätt att göra ändringar i antagningskriterierna för 2021−2022 om det anses vara nödvändigt.

Nej. Nya antagningsleder utvecklas kontinuerligt. Ytterligare information finns bl.a. på webbplatsen Toinen reitti yliopistoon (på finska).

Studentantagningen till universitetet reformeras 2020 (video)