Individuella arrangemang eller specialarrangemang vid urvalsprovet

Du kan ansöka om individuella arrangemang, d.v.s. specialarrangemang vid urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl. Med individuella arrangemang avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Dessa anvisningar gäller den gemensamma ansökan år 2021.

Ansökan om individuella arrangemang vid urvalsprov ska vara framme senast 7.4.2021 kl.15.00. Om du behöver individuella arrangemang vid språkprovet provet i svenska avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid Soc&Kom ska din ansökan vara framme senast 31.3.2021 kl. 15.00.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021. Med genomförandesätt avses till exempel hur och var urvalsproven ordnas.

Läs också Undantag i provsamarbeten om du ansöker om individuella arrangemang vid något av följande prov som ordnas i samarbete med flera universitet:

 • urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper
 • urvalsprovet i biokemi och molekylära biovetenskaper
 • urvalsprovet i farmaci
 • urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet (medicin, odontologi, veterinärmedicin)
 • urvalsprovet i geografi
 • det finskspråkiga urvalsprovet i juridik
 • urvalsprovet i psykologi
 • urvalsprovet i socialt arbete (statsvetenskapliga fakulteten)
 • VAKAVA-provet (det nationella nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området).

I studentantagningen avses med individuella arrangemang individuella praktiska arrangemang vid ett urvalsprov. Du kan beviljas individuella arrangemang t.ex. av hälsoskäl. Vilka individuella arrangemang som beviljas beror på hurudana behov du har. Du kan t.ex. få extra tid att skriva provet eller möjlighet att använda hjälpmedel. Vid behov kan du också få befrielse från att fylla i optiska blanketter.

Individuella arrangemang påverkar inte bedömningen av urvalsprovet. Du kan alltså inte få förhöjda poäng för provet. Den som bedömer dina provsvar får heller ingen information om ditt hälsotillstånd eller beviljade individuella arrangemang.

Extra tid för olika prov

Om du beviljas extra tid för att skriva ett prov, läggs tilläggstiden till i slutet av provet. Du börjar alltså provet på samma tid som alla andra sökandena.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Det kan också påverka mängden av extra tid som beviljas vid olika prov. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021.

Urvalsprovsmaterial i tillgänglig form från Celia

Om du har en läsnedsättning kan du beställa urvalsprovsmaterial i tillgänglig form från Celia. Material för urvalsproven under våren 2021 måste beställas senast 31.3.2021. För att kunna beställa urvalsprovsmaterial måste du vara registrerad som kund hos Celia. Mer information hittar du på Celias webbsida om urvalsprovsmaterial.

Du ska ansöka om individuella arrangemang vid ett urvalsprov med en särskild blankett och bilagor till ansökan.

Det ska framgå av ansökan vilka slags individuella arrangemang du ansöker om. Om du t.ex. vet att du inte kan fylla i en optisk blankett, måste du ansöka om befrielse från att fylla i optiska blanketter.

Lämna in ansökan med bilagor senast:

 • onsdagen den 7 april 2021 kl. 15.00 om ansökan gäller urvalsproven,
 • onsdagen den 31 mars 2021 kl. 15.00 om ansökan gäller språkprovet provet i svenska avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid Soc&Kom.

Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om individuella arrangemang bara om ditt behov har uppstått efter ansökningstidens utgång.

Universitetet har möjlighet att inte bevilja individuella arrangemang, om arrangemangen är omöjliga att ordna t.ex. av tidsskäl. Du beviljas inte nödvändigtvis samma individuella arrangemang för alla prov. Proven som ordnas i samarbete med flera universitet kan t.ex. ha olika riktlinjer för individuella arrangemang. Beslut från andra högskolor eller tidigare beslut från Helsingfors universitet betyder inte automatiskt att du beviljas samma individuella arrangemang även detta år.

Om du är missnöjd med de individuella arrangemang du har beviljats, kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice så fort som möjligt. Du kan officiellt begära omprövning av beslut gällande individuella arrangemang när du har fått veta om du blivit antagen eller inte. Resultaten av studentantagningen publiceras senast 9.7.2021. Du får anvisningar för hur du begär omprövning i samband med antagningsbeslutet.

Till ansökan ska du bifoga ett expertutlåtande där det framgår hurdana individuella arrangemang du behöver och varför. Om du ansöker om individuella arrangemang t.ex. på grund av en skada eller sjukdom ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut.

Uppgifter som expertutlåtandet ska innehålla:

 • varför du behöver specialarrangemang 
 • en tydlig beskrivning av vilka specialarrangemang som rekommenderas för dig
 • dina personuppgifter
 • namn och ställning (yrke/expertroll) på den som gett utlåtandet
 • datum.

Som intyg över behovet av individuella arrangemang godkänns för de flesta urvalsprov också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang. Behovet av individuella arrangemang ska framgå av beslutet. Om du ansöker om rätt att använda dator vid urvalsprovet, och behovet inte framgår av studentexamensnämndens beslut, måste du lämna in ett separat expertutlåtande.

Du behöver inte lämna in utlåtandet eller studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang i original, det räcker med kopior. Bilagorna till ansökan returneras inte.

Förbered dig på att visa upp de ursprungliga intygen i början av studierna om du blir antagen.

Till­gäng­lig­het

Alla lokaler vid Helsingfors universitet är inte tillgängliga. Ansöka om individuella arrangemang om du behöver en tillgänglig lokal. På så sätt försäkrar du dig om att du får en tillgänglig lokal. Du behöver inte bifoga ett läkarutlåtande om behovet av tillgänglig lokal till din ansökan.

Per­son­lig as­si­stent

Meddela i din ansökan om individuella arrangemang om du har en personlig assistent med dig under provet eller om du kommer till provet i sällskap med en assistent. Meddela också varför du behöver en assistent. Du måste själv ordna en personlig assistent åt dig. I regel behövs det inget separat expertutlåtande om behovet av personlig assistent.

Di­a­be­tes­hjälp­me­del

I regel kan du ta med dig hjälpmedel för att behandla diabetes, som blodsockermätare och insulinpump, utan att behöva anmäla det på förhand.

Om du har en apparat för att behandla diabetes som fungerar via en smarttelefon, måste du ansöka om individuella arrangemang för att få använda den vid urvalsprovet.

Anvisningarna om bilagor för urvalsprov som ordnas i samarbete med andra universitet kan skilja sig från Helsingfors universitets allmänna anvisningar. Kontrollera vilka bilagor som krävs för provsamarbeten:

Ansökningsblankett för individuella arrangemang och anvisningar gällande hur man skickar in ansökan uppdateras innan den gemensamma ansökan börjar på våren 2021.

Vi skickar beslutet om specialarrangemang per e-post senast cirka en vecka före provet. Om du beviljas specialarrangemang meddelar vi dig också cirka en vecka före provet per e-post var du skriver ditt prov.

Uppgifter om en sökandes hälsa är sekretessbelagda enligt lag. Därför rekommenderar vi att du inte använder okrypterad e-post när du kommunicerar med Ansökningsservicen om dina specialarrangemang, annat än för att fråga om praxisen på ett allmänt plan. 

Använd krypterad e-post när du kommunicerar med oss om dina specialarrangemang via e-post. Anvisningar om hur man skickar krypterad e-post finns på vår webbplatsDu kan också kontakta Ansökningsservicen per telefon.