Finland utbildar framtidens fredsstiftare

Polina haluaa työskennellä rauhantyön parissa

 
Polina Zyaparova hade en klar och tydlig framtidsbild när hon sökte in till universitetet. Beslutet att söka till Helsingfors universitet uppkom av viljan att utveckla det egna kunnandet i ett av toppländerna för fredsslutning. 

Polina Zyaparova har ett klart mål:  "Jag vill arbeta med fredsarbete, med att förhindra konflikter, och för att hitta nya framgångsrika sätt att bygga fred på."

För Polina som vuxit upp i Ryssland var, utöver Helsingfors universitets goda anseende, också Finlands rykte som ett av världens ledande fredsmäklingsländer viktigt. Som en internationell student var det naturligt att fundera kring valet även utgående från dessa synvinklar.

"Jag visste att den kunskap jag fick här skulle hjälpa mig mycket i framtiden", berättar Polina.

Djupdykning i invecklade fredsprocesser 

Polina studerar vid det internationella magisterprogrammet Religion, Conflict and Dialogue, som idag är en del av programmet International Encounters. Det mångvetenskapliga programmet undersöker religioner och konflikter ur olika synvinklar.  Polina har genom det lärt sig att se fredsarbetet som en övergripande process som inte upphör när freden sluts. 

"Ofta tänker man  att konflikten löser sig när man undertecknar redsavtalet ", säger Polina. ” Man måste också beakta hela processen efter konflikten : harmonisering, traumabehandling och förlikning mellan alla parter”.

Utöver praktiskt kunnande om fredsarbete och motverkande av konflikter anser Polina att studierna också ger henne en förmåga att tolka världen på ett bredare plan. Sådana redskap behövs idag alltmer.

”Programmet hjälper en att tolka världshändelser. Man lär sig att lyssna på olika åsikter, att sätta sig in i en annan människas situation och att förstå hens synpunkt. ”

Studentgemenskapen som stöd för internationella studenter

Polina upplever att både den internationella stämningen vid universitetet och professorernas högklassiga och personliga handledning är viktiga.  Den internationella studentgemenskapen har gett stöd i flytten till ett nytt land och berikat det egna tänkandet på många sätt. 

”Under studietiden får man utbyta tankar med andra,  höra olika åsikter och  diskutera saker i en internationell miljö", berättar Polina. ” Då är man bättre beredd att möta dessa saker i arbetslivet."

En annan styrka med studierna vid Helsingfors universitet är mångvetenskapligheten, som har ökat Polinas förståelse för de element som fredsarbetet påverkas av. ”Jag har lärt mig mycket om internationella lagar, humanitär rätt och om utvecklingsländer.  När jag  utexamineras har jag en heltäckande bild av de här sakerna. Allt är ändå sammankopplat. ”

Fin­land ut­bil­dar fram­ti­dens freds­stif­ta­re | Helsingfors universitet

Polina Zyaparova vill arbeta med att förhindra konflikter och hitta nya framgångsrika sätt att bygga fred på. Hon sökte till Helsingfors universitet för att hon ville utveckla sitt egna kunnande vid ett universitet med ett gott anseende i ett av toppländerna för fredsslutning.