Bi­la­gor­na gäl­lan­de an­sö­kan till fler­språ­ki­ga ma­gis­ter­pro­gram

Dessa anvisningar gäller dig om du söker till flerspråkiga magisterprogram under ansökningstiden 3.12.2018–11.1.2019 och studierna börjar hösten 2019.

På denna sida hittar du beskrivningar av de bilagor som alla sökande ska lämna in samt anvisningar för hur du lämnar in bilagor. Läs anvisningarna noggrant för att vara säker på att bilagorna du lämnar in uppfyller kraven och att du lämnar in dem på rätt sätt.

Observera att bilagorna inte returneras. Vi rekommenderar att du inte lämnar in originaldokument, ifall du inte på ett enkelt sätt kan få ett nytt dokument utfärdat i original.

Du ska lämna in ett examensbevis och ett studieutdrag gällande den examen som ligger till grund för din ansökan.

Om din examen innehåller studier som genomförts vid flera olika högskolor, om den exempelvis är en s.k. top-up-examen där du har tidigare studier från en eller flera högskolor som du kompletterat till en examen vid en annan högskola, ska du lämna in officiellt bestyrkta kopior av dokumenten om din utbildningsbakgrund för alla de studier som ingår i din examen. Om du har blivit antagen till den högre examensnivån i din tidigare examen, ska du lämna in dokument också över de studier som ligger till grund för din examensrätt för högre högskoleexamen.

Obs! Om du har genomfört de studier som ingår i din examen i olika länder ska du följa alla tillämpbara landsspecifika krav när du lämnar in bilagor.

Om du fyller i uppgifter om flera examina eller övriga högskolestudier på ansökningsblanketten, vänligen lämna också in de bilagor som efterfrågas för dessa studier. I den akademiska bedömningen beaktas endast sådana tidigare studier som du har lämnat in dokument över i enlighet med anvisningarna på denna sida.

Examensbevis

Ett examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och har utexaminerats. Ett examensbevis måste innehålla namnet på läroanstalten som beviljade examen, datum när examen beviljades, den utexaminerades namn och namnet på den beviljade examen.

Ett tillfälligt examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och som har utexaminerats. Ett tillfälligt examensbevis beviljas en utexaminerad studerande innan det slutliga examensbeviset utfärdas, om det inte kan utfärdas t.ex. på grund av tekniska eller administrativa orsaker. Också det tillfälliga examensbeviset måste innehålla följande uppgifter: namnet på läroanstalten som beviljade examen, datum när examen beviljades, den utexaminerade studerandes namn och examensbenämning.

Om du utexamineras under ansökningstiden eller efter ansökningstidens slut behöver du inte lämna in ditt examensbevis i ansökningsskedet, utan det räcker med att du lämnar in ett aktuellt studieutdrag. Dessutom ska du på ansökningsblanketten ange den dag då du uppskattar att din examen är färdig. Om du blir antagen, är antagningsbeslutet villkorligt tills du har utexaminerats och lämnat in examensbeviset. Du måste utexamineras senast 31.7.2019 och lämna in en bestyrkt kopia av examensbeviset till Helsingfors universitets ansökningsservice senast 14.8.2019 (kl. 15:00).

Studieutdrag

Ett studieutdrag är ett dokument som visar vilka kurser du har genomfört. Studieutdraget ska innehålla alla studier som ingår i din examen, studieavsnittens namn, datum för genomförande, omfattning och vitsord. Läroanstaltens bedömningsskala måste också anges på studieutdraget. Vidare måste det av studieutdraget framgå vilka studier som ingår i den examen som läroanstalten har beviljat.

Om examen innehåller studier som har genomförts vid en annan läroanstalt, ska de ovannämnda uppgifterna också finnas på studieutdraget. Om uppgifterna inte framgår tillräckligt detaljerat på det studieutdrag du lämnar in, måste du lämna in ett separat studieutdrag från den läroanstalt där du genomförde de tillgodoräknade studierna.

Om studierna som ligger till grund för ansökan har genomförts vid ett finländskt universitet, ska studiernas omfattning i studiepoäng framgå av de dokument som du lämnar in. Innan du ansöker ska eventuella studieveckor omvandlas till studiepoäng vid det universitet där studierna har genomförts.

När du söker till magisterstudier ska du visa dina kunskaper i det examensspråk som du väljer. I de flerspråkiga magisterprogrammen är undervisningsspråket engelska, men examensspråket kan vara engelska eller ett inhemskt språk (finska, svenska). Om du söker till ett flerspråkigt program kan du visa dina kunskaper i finska, svenska eller engelska, beroende på vilket språk du tänker avlägga magisterexamen.

Du måste meddela bindande på ansökningsblanketten vilket språk du tänker avlägga magisterexamen på, och visa dina kunskaper i det språket.

Man kan visa sina språkkunskaper på de sätt som anges i rektors beslut (HY/219/00.00.06.00/2017). Se närmare anvisningar om hur man visar sina språkkunskaper.

Helsingfors universitet tar ut läsårsavgifter för magisterstudier av studenter som studerar på ett annat språk än finska eller svenska och som inte är medborgare i ett EU-/EES-land. Därför måste universitetet utreda om du är förpliktad att betala läsårsavgift eller inte. Alla sökande som på ansökningsblanketten väljer engelska som examensspråk behandlas som betalningsskyldiga tills de bevisar motsatsen.

I följande fall behöver du inte betala läsårsavgift:

  1. Du är medborgare i ett EU-/EES-land. Lämna in en kopia av ditt pass eller id-kort.
  2. Du är inte medborgare i ett EU-/EES-land, men du har uppehållstillstånd i Finland. Lämna in en kopia av ditt uppehållstillståndskort (typ A eller P). Observera att uppehållstillståndskortet måste vara i kraft 1.8.2018 när det nya läsåret börjar.

Du kan lämna in de ovannämnda dokumenten som vanliga kopior. Kopiorna behöver inte vara officiellt styrkta.

Läs mer om läsårsavgifter och stipendier.

Läs mer om dokument som befriar dig från läsårsavgifter.

Kom ihåg att ange ditt ansökningsnummer på bilagorna när du lämnar in dem till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om bilagorna lämnas in av en tredje part, exempelvis din läroanstalt, bifogas de till din ansökan på basis av de personuppgifter som finns i dokumenten och de du angett på ansökningsblanketten.

Om du söker till flera än ett magisterprogram, behöver du lämna in bilagorna bara en gång. Observera att det för vissa magisterprogram krävs att du lämnar in programspecifika bilagor, exempelvis en portfolio eller ett rekommendationsbrev. I sådana fall ska dessa bilagor lämnas in separat för varje magisterprogram som kräver programspecifika bilagor.

Det är alltid på den sökandes ansvar att se till att bilagorna kommer in till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid.

Observera att bilagorna inte returneras. Vi rekommenderar att du inte lämnar in originaldokument, ifall du inte på enkelt sätt kan få ett nytt dokument utfärdat i original.

Dokument som gäller tidigare utbildning

Alla dokument gällande din utbildningsbakgrund ska vara officiellt bestyrkta av läroanstalten eller legaliserade. Kopior som är officiellt bestyrkta av en notarius publicus i Finland godkänns också. Observera att det för examina som avlagts i vissa länder gäller särskilda krav på de dokument som ska lämnas in. Du ska alltid i första hand följa specialkraven enligt land.

Observera att det också finns ett landsspecifikt krav som gäller Finland. Om du har avlagt din examen vid en finländsk högskola efter 1.1.1995 behöver du inte lämna in kopior av dina utbildningsdokument per post. Du måste dock lämna in en kopia av ditt studieutdrag per e-post. Läs närmare anvisningar om inlämnande av dokument och om undantag under specialkraven som gäller Finland.

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska, måste du som bilaga till din ansökan lämna in både officiellt bestyrkta kopior av originaldokumenten och officiella översättningar.

Skicka bilagorna per post eller som kurirförsändelse. Du kan också lämna in bilagorna personligen i ansökningsservicens postlåda. Vår adress hittar du på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.

Elektroniska studieprestationsutdrag och utbildningsdokument som verifieras elektroniskt

Vi godkänner också elektroniska studieprestationsutdrag som levereras via vissa internationella tjänster. Då du skickar ditt studieprestationsutdrag via en sådan tjänst, rikta studieprestationsutdraget till Helsingfors universitet och ge vid behov som kontaktadress magisterbilagor@helsinki.fi (eller på engelska masterenclosures@helsinki.fi). Kom ihåg att följa de detaljerade anvisningarna i respektive tjänst.

Godkända tjänster

Om din utbildningsanstalt använder någon annan än de tjänster som listas ovan, kontakta då oss för att utreda ifall det är möjligt att godkänna ditt studieprestationsutdrag också via denna tjänst.

Ifall dina utbildningsdokument kan verifieras av den egna verifieringstjänsten i den utbildningsanstalt som har utfärdat dem kan du lämna in en pdf-kopia av dokumentet till adressen magisterbilagor@helsinki.fi (eng. masterenclosures@helsinki.fi). Verifieringstjänsten bör kunna granska hela originaldokumentets innehåll. Tjänster som verifierar endast en del av innehållet i det ursprungliga originaldokumentet godkänns inte. I sådana fall bör du lämna in en officiellt bestyrkt papperskopia på ditt dokument enligt instruktionerna ovan.

OBS! Utbildningsanstaltens e-postadress är inte en sådan elektronisk verifieringstjänst som avses i dessa instruktioner.

Observera också att vi i princip bara godkänner verifieringstjänster som fungerar på engelska, finska eller svenska. Vi bedömer tjänster som fungerar på andra språk från fall till fall. Om dokumentet som ska verifieras är på något annat språk än engelska, finska eller svenska, observera att du då dessutom måste skicka in en officiell översättning av dokumentet per post.

Vi förbehåller oss rätten att bedöma varje elektroniskt dokument och användandet av verifieringstjänster från fall till fall. Om verifieringstjänsten inte verifierar dokumentet på ett godtagbart sätt bör du lämna in en officiellt bestyrkt kopia på ditt utbildningsdokument enligt instruktionerna ovan.

Dokument som visar dina språkkunskaper

Om du visar dina språkkunskaper med en tidigare examen eller tidigare studier, ska du lämna in officiellt bestyrkta kopior på dina utbildningsdokument. Dokument som gäller högskoleexamina ska lämnas in i enlighet med de landsspecifika kraven.

Om du visar dina språkkunskaper med ett språkprov, ska du följa anvisningarna på sidan Hur man visar sina språkkunskaper. Anvisningarna beror på språkprovet.

Lämna in bilagorna per post eller som kurirförsändelse. Du kan också lämna in bilagorna personligen i ansökningsservicens postlåda. Vår adress hittar du på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.

När du lämnar in din ansökan genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten, får du en automatisk bekräftelse. I meddelandet blir du ombedd att komplettera din ansökan med de bilagor som behövs. Din ansökan är halvfärdig tills du har lämnat in alla bilagor till Helsingfors universitets ansökningsservice. Bilagorna ska vara framme hos ansökningsservicen inom den tidpunkt som anges i meddelandet med bekräftelsen. Försenade bilagor behandlas inte. Vi rekommenderar att du skickar bilagorna så fort som möjligt.

Ansökningsservicen behandlar bilagorna i den ordning de kommit in. Vi skickar inget meddelande om att bilagorna har kommit fram förrän vi har behandlat dina bilagor. När dina bilagor har behandlats får du ett meddelande med mer information om behandlingen av din ansökan.

Om ansökningsservicen märker att dina bilagor är bristfälliga, om det t.ex. fattas information eller om bilagorna inte har lämnats in i enlighet med anvisningarna, får du veta detta i meddelandet om behandlingen. Observera att du i sådana fall inte får mera tid för att komplettera bilagorna utöver den ursprungliga tiden för kompletterande som angetts i meddelandet med bekräftelsen. Det är alltid i första hand på den sökandes ansvar att se till att bilagorna uppfyller kraven och att de har lämnats in i enlighet med anvisningarna.