Bilagorna gällande ansökan om överflyttning

Dessa anvisningar gäller dig som söker studieplats i antagningen av överflyttande studerande våren 2020.

Måste jag lämna in bilagor?

Till din ansökan måste du bifoga

 1. ett studieutdrag
 2. ett studieintyg
 3. en bilaga som visar dina språkkunskaper, om bilagan inte är sådan att vi kan kontrollera den direkt i ett elektroniskt register.

Vilken typ av bilaga ska jag lämna in?

1. Studieutdrag

Ett studieutdrag är ett dokument som utfärdas av läroanstalten och som anger vilka studier du har genomfört vid läroanstalten.

 • På studieutdraget måste studieavsnittets namn, datum för genomförande, omfattning och vitsord finnas.
 • Av studieutdraget måste det också framgå vilka bedömningsskalor läroanstalten använder.
 • Studiernas omfattning i studiepoäng ska framgå av dokumentet.
 • Innan du ansöker ska studieveckor vid behov omvandlas till studiepoäng vid det universitet där studierna har genomförts.

I regel behöver det studieutdrag du lämnar in för antagningen av överflyttande studerande inte vara officiellt styrkt, utan du kan ladda upp en skannad version av studieutdraget direkt på ansökningsblanketten. Om du har bedrivit studier vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in ett studieutdrag över dem.

Men om du vill flytta över din rätt att avlägga examen från Försvarshögskolan, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Högskolan på Åland, måste du skicka en officiellt styrkt kopia av ditt studieavdrag per post.

I antagningen beaktas bara de studier som har registrerats som genomförda senast 18.5 (studieavsnittets prestationsdatum på studieutdraget eller i studieregistret). Studierna som du genomfört ska synas på studieutdraget eller i studieregistret inom den utsatta tiden för inlämnande av bilagor.

Helhetsanteckningar

För vissa ansökningsobjekt måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter. Det kan till exempel förutsättas att det finns en helhetsanteckning för grundstudierna.

 • Helhetsanteckning innebär att när du har genomfört de studieavsnitt som hör till en viss studiehelhet, kan du begära en separat anteckning på ditt studieutdrag över att du har genomfört studiehelheten.
 • När studierna har registrerats som en helhet, ser du att det på ditt studieutdrag finns en särskild anteckning om studiehelheten, dess omfattning (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsordet och vilka studieavsnitt som ingår i helheten.
 • Om ansökningsobjektet förutsätter att studierna registreras som en helhet, räcker det inte med enbart anteckningar om när de olika studieavsnitten (dvs. kurserna) som hör till helheten har genomförts.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Observera också att studierna ska vara registrerade som helheter innan ansökningstiden går ut, och helhetsanteckningarna ska framgå av studieutdraget som du lämnar in. Du ska själv begära att dina studier registreras som helheter. Begäran om registrering av en helhet riktas till den läroanstalt där studierna har genomförts.

Observera att vid vissa läroanstalter grupperas studieavsnitten som hör till en helhet inte automatiskt under en helhetsanteckning. Kontrollera ditt eget studieutdrag innan du lämnar in det till Helsingfors universitets ansökningsservice.

Om det av ditt studieutdrag inte framgår vilka studier som hör till en helhet ska du begära ett sådant studieutdrag av din läroanstalt eller bifoga en bilaga till din ansökan med en redogörelse över vilka studieavsnitt som ingår i helheten.

2. Studieintyg från din nuvarande läroanstalt

Av studieintyget ska framgå studiernas startdatum och dina närvaro- och frånvaroperioder. Du får studieintyget från din läroanstalt. Intyget kan också kallas närvarointyg eller studerandeintyg.

I regel behöver studieintyget inte vara officiellt styrkt, utan du kan ladda upp en skannad version av intyget direkt på ansökningsblanketten. Om du ansöker om överflyttning på basis av en rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in ett studieintyg.

3. Bilaga som visar dina språkkunskaper

I antagningen av överflyttande studerande måste du för alla ansökningsobjekt visa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

 • Man kan visa sina språkkunskaper på de sätt som anges i rektorsbeslutet HY/337/00.00.06.00/2019.
 • På sidan Hur man visar sina språkkunskaper kan du läsa med vilka bilagor du kan visa dina språkkunskaper för det ansökningsobjekt du söker till.
 • Bilagan som visar dina språkkunskaper ska lämnas in innan ansökningstiden går ut.
 • Bilagan som visar dina språkkunskaper ska vara en officiellt styrkt kopia. Läs noggrant igenom anvisningarna om officiellt styrkta kopior! Bilagan som visar dina språkkunskaper kan inte laddas upp på ansökningsblanketten, utan den måste skickas in till Helsingfors universitets ansökningsservice per post.

OBS! Du behöver inte lämna in en bilaga som visar dina språkkunskaper i följande fall:

 • Om du visar dina språkkunskaper med en högskoleexamen eller högskolestudier som har genomförts i Finland efter år 1995.
 • Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avlagts år 1990 eller senare.
 • Om du visar dina språkkunskaper med Helsingfors universitets språktjänsters språkfärdighetsprov i finska.

Då får vi informationen direkt ur ett elektroniskt register och du behöver inte lämna in några separata bilagor som visar dina språkkunskaper.

Dela dina prestationsuppgifter direkt från Min Studieinfo

Om du vill kan du meddela uppgifterna om dina studieprestationer och dina närvaro- och frånvaroperioder till Helsingfors universitets ansökningsservice med hjälp av en länk som sparas på ansökningsblanketten. Då behöver du inte lämna in ett separat studieutdrag och studieintyg som bilaga till din ansökan.

Så här skapar du en länk till dina prestationsuppgifter:

 1. Logga in i tjänsten Min Studieinfo.
 2. Välj ”Fortsätt till studierna”.
 3. Välj ”Dela dina prestationsuppgifter”.
 4. Välj de prestationsuppgifter du vill dela. Välj åtminstone den utbildning som ligger till grund för din ansökan om överflyttning.
 5. Välj "Skapa ny".
 6. Välj ”Dela valda studier”.
 7. Kontrollera att länken är i kraft ända till 25.5.2020.
 8. Välj ”Kopiera länk”.
 9. Klistra in länken i rätt fält på ansökningsblanketten.

Inlämningsadress och tidsfrist

Om du skickar dokumenten per post eller lägger dem i ansökningsservicens postlåda, märk kuvertet ”antagningen av överflyttande studerande”. Närmare post- och leveransadresser finns på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.

Den elektroniska versionen eller skannade kopian av ditt studieutdrag och studieintyg kan sparas som pdf-fil direkt på blanketten för ansökan om överflyttning.

Vänligen lämna in de bilagor som efterfrågas till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid, gärna före ansökningstidens utgång (18.5.2020).  

 • När du har lämnat in dina bilagor till Ansökningsservicen kontrollerar vi om de uppfyller kraven. Det händer ofta att bilagorna behöver kompletteras. Då skickar vi dig en begäran om komplettering. Om du lämnar in bilagorna före ansökningstidens utgång har du mera tid att reagera på en eventuell begäran om komplettering.

Ansökningsservicen behandlar bilagorna i ankomstordning och du får ett e-postmeddelande när dina bilagor har behandlats. Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagorna vara t.o.m. 10 dagar.

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in senast 25.5.2020 kl. 15.00. Bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden eller studieprestationer som registreras i efterhand kan inte beaktas i antagningen av överflyttande studerande. 

Alla meddelanden som gäller bilagorna kommer att skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten. Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot.