Bilagorna gällande ansökan om överflyttning

Dessa anvisningar gäller dig som söker studieplats i antagningen av överflyttande studerande våren 2019.

Måste jag lämna in bilagor?

Till din ansökan måste du bifoga

 1. ett studieutdrag
 2. en bilaga som visar dina språkkunskaper, om det inte är fråga om en bilaga som vi kan kontrollera direkt i ett elektroniskt register (krävs endast i vissa ansökningsobjekt, läs mer nedan).

Vilken typ av bilaga ska jag lämna in?

1. Studieutdrag

Du ska lämna in ett studieutdrag. I regel behöver det studieutdrag du lämnar in för antagningen av överflyttande studerande inte vara en officiellt bestyrkt kopia, utan du kan ladda upp en skannad version av ditt studieutdrag direkt på ansökningsblanketten. Du behöver inte lämna in ett studieutdrag över studier som du har genomfört vid Helsingfors universitet.

Men om du vill överflytta din rätt att avlägga examen från Försvarshögskolan, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Högskolan på Åland, måste du skicka en officiellt bestyrkt kopia av ditt studieutdrag per post.

I antagningen beaktas bara de studier som har registrerats som genomförda senast 16.5 (studieavsnittets datum på studieutdraget). Genomförandet av studierna bör synas på studieutdraget eller i studieregistret senast då tidsfristen för inlämnandet av bilagor går ut.

Ett studieutdrag är ett dokument som utfärdas av läroanstalten och som anger vilka studier du har genomfört vid läroanstalten.

 • Av studieutdraget måste framgå studieavsnittets namn, datum för genomförande, omfattning och vitsord.
 • Läroanstaltens bedömningsskala måste också anges på studieutdraget.
 • Studiernas omfattning i studiepoäng ska framgå av dokumentet.
 • Innan du ansöker ska studieveckor vid behov omvandlas till studiepoäng vid det universitet där studierna har genomförts.

I vissa ansökningsobjekt måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter.

 • Ett ansökningsobjekt kan kräva att du ska ha en helhetsanteckning t.ex. för grundstudierna (namn, omfattning, prestationens datum och vitsord).
 • Enbart anteckningar om när de olika studieavsnitten (dvs. kurserna) som hör till helheten har genomförts räcker inte i dessa fall.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Observera att studierna måste vara registrerade som helheter innan ansökningstiden går ut och att helhetsanteckningarna ska synas på det studieutdrag som du lämnar in. Begäran om registrering av en helhet riktas till den plats där studierna har genomförts.

2. Bilaga som visar dina språkkunskaper

Vissa ansökningsobjekt i antagningen av överflyttande studerande kräver att du kan bevisa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

Bilagan som visar dina språkkunskaper ska vara en officiellt bestyrkt kopia. Läs noggrant igenom anvisningarna om officiellt bestyrkta kopior! Bilagan som visar dina språkkunskaper kan inte laddas upp på ansökningsblanketten, utan den måste skickas in till Helsingfors universitets ansökningsservice per post.

OBS! Du behöver inte lämna in en bilaga som visar dina språkkunskaper i följande fall:

 • Om du visar dina språkkunskaper med en högskoleexamen eller högskolestudier som har genomförts i Finland efter år 1995.
 • Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avlagts år 1990 eller senare.
 • Om du visar dina språkkunskaper med Helsingfors universitets språktjänsters språkfärdighetsprov i finska.

Då får vi informationen direkt ur ett elektroniskt register och du behöver inte lämna in några separata bilagor som visar dina språkkunskaper.

Adressen bilagorna ska lämnas in till och tidtabellen

Lämna in de dokument som krävs till Helsingfors universitets ansökningsservice innan ansökningstiden går ut, dvs. senast 16.5.2019 kl. 15.00.

Du kan ladda upp en elektronisk version eller en skannad kopia av ditt studieutdrag som en pdf-fil direkt på ansökningsblanketten för antagningen av överflyttande studerande.

Om du skickar dokumenten per post eller lägger dem i ansökningsservicens postlåda, märk kuvertet ”antagningen av överflyttande studerande”. Närmare information med adresser finns på sidan om inlämnande av dokument.

Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. De behandlas i ankomstordning och du får ett e-postmeddelande först när dina bilagor har behandlats. Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagorna vara t.o.m. 10 dagar.

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan, och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in senast 31.5.2019. Varken bilagor som lämnats in eller studier som registrerats efter detta kan tas i beaktande i ansökan om överflyttning. Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har angett på ansökningsblanketten.