Betygspoäng i kandidatprogrammet i veterinärmedicin

2019 betygs­po­äng

Ansökningsobjekt:

  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i veterinärmedicin, veterinärmedicine kandidat och licentiat (3 år + 3 år)

Du kan sammanlagt få högst 36 betygspoäng.

Betygspoäng kan fås för en finländsk studentexamen, en International Baccalaureate-examen (IB) och en European Baccalaureate-examen (EB) eller en i Finland avlagd Reifeprüfung-examen (RP) eller Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen. Om du inte har avlagt någon av dessa examina är dina betygspoäng noll poäng. Om du har avlagt flera examina som berättigar till betygspoäng, tilldelas du betygspoäng enligt den examen som ger det högsta antalet poäng.

Sökande med studentexamen kan bli antagna antingen på basis av totalpoäng (totalpoäng = betygspoäng för studentexamen + poäng för urvalsprovet) eller på basis av enbart urvalsprovpoäng.

Fin­ländsk stu­dentex­a­men 

Sökande med finländsk studentexamen får betygspoäng för följande studentexamensprov:

  1. modersmålet (svenska, finska, samiska) / finska eller svenska som andraspråk
  2. ett främmande språk (lång lärokurs) eller det andra inhemska språket (lång eller medellång lärokurs) – det bättre av dessa
  3. ämnesrealprovet (biologi, fysik eller kemi) – det bästa av dessa
  4. matematik (lång eller kort lärokurs) eller vilket ämnesrealprov som helst (utom det prov som används i punkt 3) eller ett realprov som avlagts före 2006 – det bästa av dessa

Betygspoängen för studentexamen räknas enligt följande:

Betygspoängen räknas enligt följande (totalt fyra studentexamensprov).

 

 

VITSORD

NIVÅ A

modersmålet / finska eller svenska som andraspråk

långt språk

lång matematik

ämnesreal (alla) / realprovet

NIVÅ B

medellång (språken)

kort matematik

Laudatur (L)

9

6

Eximia (E)

7

4

Magna cum laude (M)

5

2

Cum laude approbatur (C)

3

0

Lubenter approbatur (B)

1

0

Approbatur (A)

0

0

När det gäller sökande som i stället för modersmålet har avlagt finska eller svenska som andraspråk i studentexamen, poängsätts provet i finska eller svenska som andraspråk på samma sätt som provet i modersmålet.

Höjda vitsord i studentexamen beaktas som höjda i betygspoängsättningen av studentexamensbetyget. Om den sökande har höjt vitsordet för realprovet i en studentexamen som avlagts före 2006 genom att skriva ett ämnesrealprov, beaktas det höjda vitsordet i betygspoängsättningen av studentexamensbetyget.

In­ter­na­tio­nell stu­dentex­a­men

Betygspoäng ges för International Baccalaureate-examen (IB), European Baccalaureate-examen (EB) eller en i Finland avlagd Reifeprüfung-examen (RP) eller Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen.

De som avlägger IB- eller EB-examen våren 2019 får betygspoängen uträknade på basis av en förhandsbedömning (predicted grades) som skolan gör, och deras antagningsresultat på basis av betygspoäng och urvalsprovpoäng är villkorligt tills de har uppvisat det slutliga examensbetyget. En sökande som avlägger sin examen våren 2019 ska bifoga skolans förhandsbedömning av vitsorden till sin ansökan. Betygspoängen och antagningsbeslutet bekräftas när de slutliga vitsorden är klara.

Om den sökande har avlagt både en finländsk studentexamen och IB-examen, EB-examen eller en i Finland avlagd RP- eller DIA-examen, tilldelas hen betygspoäng enligt den examen som ger det högsta antalet betygspoäng.

Vid betygspoängsättningen av internationella examina (IB-examen, EB-examen, eller i Finland avlagd Reifeprüfung-examen (RP) eller Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen) skalas vitsorden: den sökandes poäng i studentexamen divideras med examens maximipoäng och multipliceras med det maximala antalet betygspoäng som ges för ansökningsobjektet.

In­ter­na­tio­nal Bacca­lau­rea­te-examen

Det maximala antalet poäng för International Baccalaureate-examen (IB) är 45. Betygspoängen fås genom att dividera det sammanlagda antalet poäng som den sökande har fått för sin examen med 45 och sedan multiplicera resultatet med det maximala antalet betygspoäng som ges för ansökningsobjektet (36).

Eu­ro­pean Bacca­lau­rea­te-examen

Det maximala antalet poäng för European Baccalaureate-examen (EB) är 100. Betygspoängen fås genom att dividera det sammanlagda antalet poäng som den sökande har fått för sin examen med 100 och sedan multiplicera resultatet med det maximala antalet betygspoäng som ges för ansökningsobjektet (36).

Reifeprüfung-examen eller Deutsches Internationales Abitur -examen som har avlagts i Finland

Det maximala antalet poäng för en Reifeprüfung-examen (RP) eller Deutsches Internationales Abitur -examen (DIA) som har avlagts vid gymnasiet i Tyska skolan i Helsingfors är 300. Betygspoängen fås genom att dividera det sammanlagda antalet poäng som den sökande har fått för sin examen med 300 och sedan multiplicera resultatet med det maximala antalet betygspoäng som ges för ansökningsobjektet (36).

AICE-examen

Antagningen av sökande med AICE-examen (Cambridge Advanced International Certificate of Education) sker på basis av urvalsprovet, eftersom de sökande inte får betygspoäng för AICE-examen.