Speciallärarstudier som fristående studier
Ansökningstiden är 28.9–14.10.2022.
Speciallärarstudier 60 sp som fristående studier

Ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten (e-formulär)

Antagningskriterier

Studiehelheten för speciallärarstudier omfattar 60 studiepoäng. Studierna ger yrkesfärdigheter inom specialundervisning i enlighet med förordningen om universitetsexamina (794/2004, 19 §).

De behörigheter som de fristående speciallärarstudierna ger beror på din tidigare avlagda examen och på de behörighetsgivande studier som ingår i din tidigare examen eller som du genomfört vid sidan av examen. Om du är behörig klasslärare får du efter genomförda studier för speciallärare behörighet att arbeta både som specialklasslärare och som speciallärare på deltid. Om du är ämneslärare eller har avlagt någon annan högre högskoleexamen får du behörighet att ge specialundervisning på deltid. Om du är lärare inom småbarnspedagogik får du behörighet att arbeta som speciallärare inom småbarnspedagogik.

Speciallärarstudier som fristående studier

För studierna beviljas en separat studierätt som är kostnadsfri och tidsbegränsad. Enligt rektors beslut 495/2017 kan dekanus bevilja studierätt för två år och studietiden kan förlängas med ett år av vägande skäl.

Ansökningsmål

Du kan söka till speciallärarstudierna som genomförs som fristående studier om du har

 1. En examen, som i sig eller genom studier som kompletterar examen, ger behörighet att arbeta som
  • klasslärare
  • ämneslärare (grundskola och gymnasium)
  • lärare inom småbarnspedagogik (Pedagogie kandidatexamen. Socionomexamen från en yrkeshögskola ger inte ansökningsbehörighet.)
    
 2. En grundstudiehelhet i specialpedagogik eller specialundervisning på minst 25 studiepoäng (15 sv) vid ett finländskt universitet. En förutsättning för ansökan är att grundstudierna är registrerade som en helhet före ansökningstidens slut (det räcker inte med separat registrerade studieavsnitt som ingår i en studiehelhet).

Minimikrav för antagning

Du kan bli antagen bara om du

 • visar din ansökningsbehörighet inom utsatt tid
 • fyller i en ansökan inom ansökningstiden 14.10.2022 och skickar in de nödvändiga bilagorna senast 28.10.2022 klockan 15.00
 • har tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mer om hur du visar dina språkkunskaper under punkten ”Behövliga bilagor”.

Antagningsförfarande

Till de fristående speciallärarstudierna på svenska antas högst tio (10) nya studerande. Om det inte finns tillräckligt många ansökningsbehöriga sökande i de antagningsgrupperna för fristående studenter eller examensstuderande, kan nybörjarplatser flyttas till förmån för en annan antagningsgrupp.

I antagningen beaktas den sökandes:

 1. Vitsord för grundstudiehelhet i specialpedagogik (25 sp)
 2. Vitsordet för grundstudiehelhet i pedagogik (25 sp)
 3. Vitsordet för kandidatavhandlingen

Poäng baserade på vitsord från grundstudiehelhet i specialpedagogik (25 sp) och grundstudiehelhet i pedagogik (25 sp)

Betyget för de grundläggande studiehelheterna på skalan 1 till 5 betygsätts enligt följande:

 • vitsord 5 = 5 p
 • vitsord 4 = 3 p
 • vitsord 3 = 1 p

Vitsordet ”godkänd” ger 1 p. Enligt den äldre skalan (1-3) motsvarar vitsordet 3 (eller utomordentliga kunskaper) 5 poäng, vitsordet 2 (eller goda kunskaper) 1 poäng, och vitsordet 1 (eller nöjaktiga kunskaper) 0 poäng.

Poäng baserade på vitsord från kandidatavhandlingen

Vitsordet på kandidatavhandlingen på skalan 1-5 betygsätts enligt följande:

 • vitsord 5 = 4,5 p
 • vitsord 4 = 3,5 p
 • vitsord 3 = 1,5 p

Vitsordet ”godkänd” ger 1,5 p. Enligt den äldre skalan (1-3) motsvarar vitsorden 3 (eller utomordentliga kunskaper) 4,5 poäng, vitsordet 2 (eller goda kunskaper) 1,5 poäng, och vitsordet 1 (eller nöjaktiga kunskaper) 0 poäng.

Konkurrenssituationer och resultat

Ifall flera sökande har fått samma poängantal i tidigare studier rangordnas de enligt följande kriterier:

 1. Poäng som den sökande erhållit för grundstudier i specialpedagogik
 2. Poäng som den sökande erhållit för vitsordet för kandidatavhandlingen
 3. Poäng som den sökande erhållit för grundstudier i pedagogik

Om flera sökande som befunnit sig vid antagningsgränsen har samma poängantal efter tillämpningen av dessa kriterier blir alla dessa sökande antagna.

Resultatet av antagningen

Det slutgiltiga antagningsresultatet meddelas senast 25.11.2022 per epost. De som fått en studieplats får dessutom anvisningar om hur man skickar in eventuella bilagor och tar emot studieplatsen samt anvisningar för studiestarten.

Om du har blivit antagen till speciallärarstudier ska du meddela att du tar emot studieplatsen senast 9.12.2022 kl. 15.00. I det skedet ber fakulteten dig som blivit antagen till studier om ursprungliga intyg eller officiella kopior av dem. Om du inte meddelar att du tar emot studieplatsen eller lämnar in dokumenten inom utsatt tid förlorar du din studieplats.

Sökande på reservplatser kallas till de annullerade platserna direkt efter att annulleringen mottagits  och till de platser som inte tagits emot efter 9.12.2022. Antagningen från reservplats avslutas när det inte längre finns lediga studieplatser inom ansökningsmålet eller när det inte längre finns sökande som kan erbjudas en studieplats. Antagningen från reservplats avslutas dock senast 10.01.2023.

Studierätt

Enligt rektorns beslut 495/2017 kan dekanus bevilja studierätt för speciallärarstudier för två år och studietiden kan förlängas med ett år av vägande skäl.

Ansökningsservicen kan på särskild ansökan bevilja nyantagna studenter uppskov med studiestarten i ett läsår. Uppskov med studiestarten kan beviljas endast på grund av lagstadgad frånvaro i enlighet med universitetslagen 2009/558, det vill säga fullgörande av värnplikt eller frivillig militärtjänst, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet (gäller också adoption men inte vårdledighet) eller sjukdom. Närmare information skickas i samband med antagning.

Begäran om omprövning

Om du är missnöjd med resultatet av antagningen och anser att antagningsprocessen inte har förlöpt korrekt kan du begära omprövning hos Pedagogiska fakulteten inom 14 dagar från publiceringen av resultaten. En skriftlig begäran om omprövning i fråga om antagningsresultaten ska lämnas in senast 9.12.2022 klockan 15.00. I din omprövningsbegäran ska du noggrant specificera vad som ska omprövas och på vilka grunder. Närmare information ges i samband med avslaget.

Obligatoriska bilagorna

Utlåtandena ska vara daterade till senast ansökningstidens sista dag, 14.10.2022. Bifoga endast de bilagor som efterfrågas. Eventuella andra bilagor beaktas inte.

De bilagor du skickar in ska vara kopior av de dokument som efterfrågas. Kopiorna behöver inte vara officiellt styrkta. Om du antas till utbildningen ska du visa upp originaldokument eller officiellt styrkta kopior i samband med att du tar emot studieplatsen.

Bilagorna skickas till fakulteten i pdf-format som bilagor till den elektroniska ansökningen eller i pappersformat per post. Om du skickar dokumenten per post eller lämnar dem i fakultetens postlåda, märk kuvertet med ”Ansökan till speciallärarstudier”.

De nödvändiga bilagorna är

 • ett examensbevis över avlagd högskolexamen (inkl. ett studieutdrag där syns alla avlagda studieavsnitt)
 • Intyg över grundstudiehelheten för specialpedagogik, om de inte ingår i den ovan nämnda examen.
 • intyg över genomförda pedagogiska studier för lärare, om de inte ingår i den ovan nämnda examen (gäller inte lärare inom småbarnspedagogik)
 • klasslärare: intyg över genomförda ämnen och ämneshelheter inom grundläggande undervisning, om de inte ingår i den ovan nämnda examen
 • ämneslärare: ett separat motsvarighetsintyg över genomförda studier i ett undervisningsämne enligt den nuvarande eller tidigare timfördelningen i den grundläggande utbildningen, om det inte finns ett omnämnande över studierna på examensbeviset för högre högskoleexamen.
 • ett eventuellt intyg över språkkunskaper: de flesta sökande visar sina tillräckliga kunskaper i svenska med en högskolexamen som avlagts på svenska eller ett studentexamensbetyg, varvid inget separat intyg behöver lämnas in.

Språkkunskap

Den som söker till fristående speciallärarstudier ska i ansökningsskedet visa tillräckliga språkkunskaper i svenska på något av de sätt som anges i rektors beslut HY/337/00.00.06.00/2019. Om du har avlagt provet i svenska som modersmål eller som andraspråk i studentexamen år 1990 eller senare, behöver du inte lämna in ett separat intyg över språkkunskaper.

Som undantag till de sätt att visa tillräckliga språkkunskaper som anges i rektors beslut kan du också visa dina språkkunskaper med en allmän språkexamen. I detta fall förutsätter Pedagogiska fakulteten färdighetsnivå 5 i samtliga delområden på skalan 1–6. Se följande sidor.