Villkorlig antagning
Om det i meddelandet om antagningsresultaten eller i tjänsten Min Studieinfo står att du är villkorligt antagen gäller anvisningarna på denna sida dig. Antagningen är villkorlig eftersom vi fortfarande behöver några officiellt bestyrkta dokument eller uppgifter om din examen. Om du inte lämnar in de dokument vi ber om inom den utsatta tiden, förlorar du den erbjudna studieplatsen.
Eventuella dokument som ska lämnas in

I menyn hittar du de dokument som eventuellt ska lämnas in för ditt ansökningsmål och information om dokumenten. Du ska endast lämna in de dokument som nämns i ditt antagningsbrev. Dokumenten ska lämnas in som officiellt bestyrkta bilagor eller i original. Vi återlämnar inte dokument som skickats in. Om det i ditt antagningsbrev inte anges några bilagor som behöver lämnas in, ska du inte lämna in något. I det fallet är din antagning inte villkorlig.

Listan av bilagor nedan gäller urvalet på våren 2022. 

 

 1. En officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset för den examen som ligger till grund för ansökan, eller av Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examina. Gäller inte examen vid Helsingfors universitet.
 2. En officiellt bestyrkt kopia av ett dokument där det framgår prestationsdatum för grundstudiehelheten i specialpedagogik eller i specialundervisning (universitetsstudier, 25 sp). Dokumentet kan vara ett officiellt studieutdrag, ett separat intyg eller ett examensbevis. Gäller inte studier vid Helsingfors universitet.
 3. Arbetsintyg. Som arbetsintyg godkänns ett intyg över anställningsförhållande (arbetsavtals- eller tjänsteförhållande). Arbetsintyget ska vara undertecknat. Om du har längre arbetserfarenhet som lärare än kravet på 18 månader (två läsår) behöver du lämna in bara så många arbetsintyg att det framgår att du har arbetat som lärare i 18 månader. Gäller inte VEO gruppen.
 4. En officiellt bestyrkt kopia av bilagan som visar dina språkkunskaper. Närmare anvisningar finns på sidan som beskriver hur man visar sina språkkunskaper. Gäller inte om du har tagit studentexamen efter 1995.

Listan av bilagor nedan gäller urvalet på våren 2022. 

Listan publiceras senare.

Listan av bilagor nedan gäller urvalet på våren 2022. 

Fristående studier:

 • examensbetyg över högre högskoleexamen eller ett eventuellt beslut om jämställande utfärdat av Utbildningsstyrelsen och originala dokument med eventuella översättningar till svenska, finska eller engelska. Gäller inte examen vid Helsingfors universitet
 • motsvarighetsintyg. Gäller alla.
 • intyg över språkkunskaper krävs i förekommande fall
 • eventuellt intyg över genomförd grundstudiehelhet i pedagogik eller vuxenpedagogik (25 sp/15 sv). Gäller inte studier vid Helsingfors universitet

Studerande vid Helsingfors universitet:

 • Intyg över språkkunskaper krävs i förekommande fall
Krav i fråga om dokumenten
 • Alla dokument som lämnas in måste vara officiellt bestyrkta kopior på papper eller elektroniskt styrkta dokument. En bilaga som skickas per e-post duger inte om den inte är elektroniskt styrkt.
 • En kopia av en officiellt bestyrkt bilaga eller av ett dokument i original duger inte.
 • Dokumenten ska lämnas in på finska, svenska eller engelska. Om dokumenten har utfärdats på ett annat språk ska du lämna in originaldokumentet som officiellt bestyrkt bilaga och en officiell översättning (på antingen finska, svenska eller engelska).
Hur man lämnar in dokument till Ansökningsservicen

Du ska endast lämna in officiellt bestyrkta bilagor eller original av de dokument som står i ditt antagningsbrev. Bilagorna kan lämnas in på något av nedanstående sätt.

 • genom att visa upp dina bilagor på visningsservicen (se anvisningarna nedan)

Om visningsservicens tidpunkter inte passar dig kan du lämna in de officiellt bestyrkta bilagorna på något av följande sätt:

 • per post
  • Leveransadress: Helsingfors universitet, Ansökningsservicen, PB 24, 00014 Helsingfors universitet. Skriv antagningens namn på kuvertet, till exempel ”Pedagogiska studier”.
 • lämna dokumenten i postlådan
  • Postlådan finns på Forsthusets vägg på Unionsgatan 40 (korsningen av Unionsgatan och Yrjö Koskinens gata). Skriv antagningens namn på kuvertet, till exempel ”Pedagogiska studier”.

Inlämnade bilagor returneras inte. Om du skickar bilagor per post eller lämnar dem i postlådan ska du i brevet uppge vilket ansökningsmål du har blivit antagen till. Du får inte tillbaka de dokument du lämnar in, så lämna inte in ditt examensbevis i original. Om du inte kan lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt originaldokument, kan du boka en tid för att komma och visa upp det personligen.

När du har lämnat in dokumenten

Vi skickar ingen separat bekräftelse på att vi har tagit emot dina dokument. Dokumenten behandlas i regel några dagar efter att de har anlänt. När vi har behandlat de dokument du lämnat in meddelar Ansökningsservicen dig per e-post. Om du besöker visningsservicen får du inget separat bekräftelsemeddelande, utan personalen informerar dig på platsen.

Om dokumenten du lämnade in är bristfälliga skickar vi dig ett e-postmeddelande med en begäran om att komplettera dem. Du får ingen extra tid för att komplettera dokumenten. Samma tidsfrist för när dokumenten måste lämnas in gäller även för kompletteringen.

Visningsservice för villkorligt antagna sökande

Du kan besöka visningsservicen för att förevisa ett originaldokument eller ett officiellt bestyrkt dokument. På visningsservicen kontrolleras dokumenten och i samband med det tas det fotokopior på dem. Efter kontrollen får du dina dokument tillbaka. Om du vill göra kontrollen snabbare kan du utöver originaldokumenten ta med dig kopior. Enbart en kopia av ett officiellt styrkt dokument eller av ett originaldokument duger inte.

Om du inte själv kan lämna in dina bilagor men vill att någon annan visar upp dem i ditt ställe, ska du meddela den personens namn och födelsedatum till adressen hakijapalvelut@helsinki.fi. Vi tar inte emot bilagor från någon annan än de personer som har uppgetts för oss.

Du ska ha med dig ett identitetsbevis med fotografi (finskt körkort, pass, identitetskort som utfärdats av polisen). Kom till visningsservicen endast om du är fullständigt frisk.

Visningsservice i antagningen till fristående speciallärarstudier

 • Visningsservicens adress: meddelas senare
 • Visningsservicens tider: datum meddelas senare

Visningsservice i antagningen till pedagogiska studier för lärare

 • Visningsservicens adress: meddelas senare
 • Visningsservicens tider: datum meddelas senare

Visningsservice i antagningen till ämnesdidaktiska studier

 • Visningsservicens adress: meddelas senare
 • Visningsservicens tider: datum meddelas senare