Poängsättning av ansökan i statsvetenskapliga fakultetens magisteransökan
HÖSTEN 2021 / VÅREN 2022

Information gällande poängsättningen av ansökan i följande statsvetenskapliga fakultetens magisterprogram:

Master's Programme in Contemporary Societies (engelskspråkigt)
Master's Programme in European and Nordic Studies (engelskspråkigt)
Master's Programme in Global Politics and Communication (engelskspråkigt)
Magisterprogrammet i ekonomi (flerspråkigt)
Poängsättning av ansökan

Följ dessa instruktioner, om du ansöker till någon av följande magisterprogram:

 • Master's Programme in Contemporary Societies 
 • Master's Programme in European and Nordic Studies
 • Master's Programme in Global Politics and Communication 

Du kan få högst 30 poäng. Du måste få minst 16 poäng för att beaktas i antagningen. Om du inte får de minimipoäng som krävs i ett visst kriterium, bedöms inte följande kriterium.

Kriterierna som påverkar antagningen bedöms i följande ordning:

 1. de tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammets studieinriktning
 2. studieframgången
 3. motivationsbrevet
 4. förmågan att skriva vetenskaplig text

Om två eller fler sökande får samma poäng, avgörs de sökandes inbördes ordning i första hand av de lämpliga studierna, i andra hand av studieframgången, i tredje hand av motivationsbrevet och i fjärde hand av den vetenskapliga texten.

Kriterierna som påverkar antagningen

På basis av dina tidigare studiers innehåll och omfattning bedömer man om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att studera vid det magisterprogram och den studieinriktning som du söker till.

Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

 • fullständigt lämpliga: 10 poäng
 • ytterst lämpliga: 9 poäng
 • mycket lämpliga: 8 poäng
 • lämpliga: 7 poäng
 • rätt så lämpliga: 6 poäng
 • tämligen lämpliga: 5 poäng
 • försvarligt lämpliga: 4 poäng
 • delvis lämpliga: 3 poäng
 • i obetydlig grad lämpliga: 2 poäng
 • nästan inte alls lämpliga: 1 poäng
 • olämpliga: 0 poäng

Om du får mindre än 6 poäng för dina tidigare studiers lämplighet bedöms de övriga kriterierna inte.

Din studieframgång bedöms som en helhet. I bedömningen beaktas studieframgången i de tidigare studier och den examen som ligger till grund för din ansökan. Om den examen som ligger till grund för ansökan inte blir klar inom ansökningstiden, beaktas studieframgången i de studier för examen som du genomfört fram tills ansökningstidens slut.

Din studieframgång bedöms enligt följande skala:

 • studierna genomförda med vitsordet 5 (eller motsvarande): 10 poäng
 • studierna genomförda med vitsordet 4 (eller motsvarande): 8 poäng
 • studierna genomförda med vitsordet 3,0 (eller motsvarande): 6 poäng
 • studierna genomförda med ett vitsord som är lägre än 3,0 (eller motsvarande): 0 poäng

Om dina studiers är genomförda med ett vitsord som är lägre än 3,0 eller motsvarande, bedöms inte motivationsbrevet och förmågan att skriva vetenskaplig text.

Din motivation att avlägga magisterexamen i det program du söker till bedöms på basis av motivationsbrevet. I bedömningen av motivationsbrevet beaktas också den studieinriktning du söker till.

Motivationsbrevet, som ska skrivas på ansökningsblanketten, består av två delar.

1. I motivationsbrevets första del (0–3 poäng) ska du berätta

 • vilka förväntningar du har på studierna och innehållet i magisterprogrammet.
 • på vilket sätt studierna i magisterprogrammet kompletterar och breddar dina tidigare studier och färdigheter.
 • på vilket sätt studierna i magisterprogrammet stöder dina yrkesmässiga och akademiska mål och ambitioner.

2. I motivationsbrevets andra del (0–4 poäng)

 • ska du beskriva din framtida magisteravhandling och dess eventuella ämnesområde, bakgrund och betydelse samt hur ämnet för i din magisteravhandling relaterar till studierna i magisterprogrammet.

Motivationsbrevets första del får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Motivationsbrevets andra del får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Om du får mindre än 4 poäng för motivationsbrevet bedöms inte förmågan att skriva vetenskaplig text.

Du ska på ansökningsblanketten skriva ett sammandrag av din kandidatavhandling (klar eller under arbete). Om du inte har skrivit en kandidatavhandling, du kan skriva ett sammandrag av en motsvarande vetenskaplig text som du har skrivit själv. Den vetenskapliga texten måste lämpa sig för magisterprogrammets vetenskapsområde.

Texten ska skrivas på ansökningsblanketten och får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Din förmåga att producera vetenskaplig text bedöms enligt följande skala:

 • Utmärkt: 3 poäng
 • God: 2 poäng
 • Måttlig: 1 poäng
 • Sämre än måttlig: 0 poäng

I bedömningen av din ansökan beaktas även motivationsbrevets och den vetenskapliga textens språkdräkt. De ska vara skrivna på ett flytande språk och koherenta till sitt innehåll.

Texternas språk

 • Master's Programme in Contemporary Societies: engelska 
 • Master's Programme in European and Nordic Studies: engelska
 • Master's Programme in Global Politics and Communication: engelska 

Kraven gällande språkdräkt och språk måste uppfyllas för att du ska kunna bli antagen till magisterprogrammet.

Poängsättning av ansökan

Följ dessa instruktioner, om du ansöker till

 • Magisterprogrammet i ekonomi

Du kan få högst 26 poäng. Du måste få minst 14 poäng för att beaktas i antagningen. Om du inte får de minimipoäng som krävs i ett visst kriterium, bedöms inte följande kriterium.

Kriterierna som påverkar antagningen bedöms i följande ordning:

 1. de tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammets studieinriktning
 2. studieframgången
 3. motivationsbrevet
 4. förmågan att skriva vetenskaplig text

Om två eller fler sökande får samma poäng, avgörs de sökandes inbördes ordning i första hand av de lämpliga studierna, i andra hand av studieframgången, i tredje hand av motivationsbrevet och i fjärde hand av den vetenskapliga texten.

Kriterierna som påverkar antagningen

På basis av dina tidigare studiers innehåll och omfattning bedömer man om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att studera vid det magisterprogram och den studieinriktning som du söker till.

Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

 • fullständigt lämpliga: 10 poäng
 • ytterst lämpliga: 9 poäng
 • mycket lämpliga: 8 poäng
 • lämpliga: 7 poäng
 • rätt så lämpliga: 6 poäng
 • tämligen lämpliga: 5 poäng
 • försvarligt lämpliga: 4 poäng
 • delvis lämpliga: 3 poäng
 • i obetydlig grad lämpliga: 2 poäng
 • nästan inte alls lämpliga: 1 poäng
 • olämpliga: 0 poäng

Om du får mindre än 6 poäng för dina tidigare studiers lämplighet bedöms de övriga kriterierna inte.

Din studieframgång bedöms som en helhet. I bedömningen beaktas studieframgången i de tidigare studier och den examen som ligger till grund för din ansökan. Om den examen som ligger till grund för ansökan inte blir klar inom ansökningstiden, beaktas studieframgången i de studier för examen som du genomfört fram tills ansökningstidens slut.

Din studieframgång bedöms enligt följande skala:

 • studierna genomförda med vitsordet 5 (eller motsvarande): 10 poäng
 • studierna genomförda med vitsordet 4 (eller motsvarande): 8 poäng
 • studierna genomförda med vitsordet 3,0 (eller motsvarande): 6 poäng
 • studierna genomförda med ett vitsord som är lägre än 3,0 (eller motsvarande): 0 poäng

Om dina studiers är genomförda med ett vitsord som är lägre än 3,0 eller motsvarande, bedöms inte motivationsbrevet och förmågan att skriva vetenskaplig text.

Din motivation att avlägga magisterexamen i det program du söker till bedöms på basis av motivationsbrevet. I bedömningen av motivationsbrevet beaktas också den studieinriktning du söker till.

Motivationsbrevet ska skrivas på ansökningsblanketten.

I motivationsbrevet (0–3 poäng) ska du berätta

 • vilka förväntningar du har på studierna och innehållet i det här magisterprogrammet och särskilt inom din valda studieinriktning.
 • på vilket sätt studierna i det här magisterprogrammet och särskilt inom din valda studieinriktning   kompletterar och breddar dina tidigare studier och färdigheter
 • på vilket sätt studierna i det här magisterprogrammet och särskilt inom din valda studieinriktning    stöder dina yrkesmässiga och akademiska mål och inriktningar.

Motivationsbrevet får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Om du får mindre än 2 poäng för motivationsbrevet bedöms inte förmågan att skriva vetenskaplig text.

Du ska på ansökningsblanketten skriva ett sammandrag av din kandidatavhandling (klar eller under arbete). Om du inte har skrivit en kandidatavhandling, du kan skriva ett sammandrag av en motsvarande vetenskaplig text som du har skrivit själv. Den vetenskapliga texten måste lämpa sig för magisterprogrammets vetenskapsområde.

Texten ska skrivas på ansökningsblanketten och får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Din förmåga att producera vetenskaplig text bedöms enligt följande skala:

 • Utmärkt: 3 poäng
 • God: 2 poäng
 • Måttlig: 1 poäng
 • Sämre än måttlig: 0 poäng

I bedömningen av din ansökan beaktas även motivationsbrevets och den vetenskapliga textens språkdräkt. De ska vara skrivna på ett flytande språk och koherenta till sitt innehåll.

Texternas språk

 • Magisterprogrammet i ekonomi: du måste skriva dina texters på samma språk som du tänker avlägga examen (finska, svenska eller engelska).

Kraven gällande språkdräkt och språk måste uppfyllas för att du ska kunna bli antagen till magisterprogrammet.